Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Adweitheg

Adweitheg

Adweitheg

VTCT Diploma Lefel 3 mewn Adweitheg

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer y rhai sy’n dymuno ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol mewn adweitheg.

 

SKU: 1201F7311
ID: 33715

Mae’r ffioedd fesul blwyddyn academaidd, yn amodol ar newid

£850.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs hwn yn gymhwyster galwedigaethol sylweddol a fydd yn paratoi dysgwyr ar gyfer gyrfa fel adweithegydd.

Bydd rhan gyntaf y cwrs yn ymdrin â hyfforddiant ymarferol a damcaniaethol ac yna sesiynau cleient masnachol i ymgorffori astudiaethau achos ac asesu.

Sylwch: os nad oes gan ddysgwyr y gofynion Lefel 3 Anatomeg a Ffisioleg, efallai y bydd opsiwn i gwblhau modiwl ar-lein, yn eu hamser eu hunain.

Mae’r cwrs hwn fel arfer yn rhedeg un noson yr wythnos, am 34 wythnos, gan ddechrau ym mis Hydref.
 • anato : Cymhwyster Cydnabyddedig Lefel 3 Anatomeg a Ffisioleg, os nad yw hwn gennych efallai y bydd opsiwn i gwblhau modiwl Ar-lein yn eich amser eich hun
 • Os o dan 19, Lefel 1 perthnasol neu ddau TGAU gradd D neu uwch (gall gynnwys un cyfwerth perthnasol) i gynnwys Saesneg Iaith/Cymraeg Iaith Gyntaf
 • Mae angen sgiliau cyfathrebu a chyflwyniad personol da
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol

Bydd yr unedau i’w hastudio yn cynnwys:

 • Ymarfer busnes ar gyfer therapïau cyflenwol
 • Egwyddorion ac ymarfer therapïau cyflenwol
 • Gwybodaeth am anatomeg, ffisioleg a phatholeg ar gyfer therapïau cyflenwol
 • Darparu adweitheg ar gyfer therapïau cyflenwol

Bydd dysgwyr yn cymryd rhan mewn sesiynau masnachol tua diwedd y cwrs.

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs
 • Portffolio o dystiolaeth
 • Arholiad ysgrifenedig

Gall dysgwyr ddod yn ymarferwyr hunangyflogedig neu fynd ymlaen i hyfforddi mewn meysydd eraill o therapïau cyflenwol.

Efallai yr hoffech ystyried un arall o’n cyrsiau rhan-amser.

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Gwerslyfrau - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs, mae'r rhan fwyaf o werslyfrau ar gael i'w benthyg o lyfrgell y coleg neu lyfrgelloedd ar-lein
 • Gwisg, y gallwch ei phrynu ar-lein cyn i chi ddechrau'r cwrs

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

,

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 14/05/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Adweitheg
You're viewing: Adweitheg £850.00
Add to cart
Shopping cart close