Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Cyfrifo

Cyfrifo

Cyfrifo

Diploma Proffesiynol AAT Lefel 4 mewn Cyfrifeg

Gan gwmpasu tasgau cyfrifeg uwch gall y cymhwyster hwn arwain at ystod o rolau cyllid uwch.

Sylwch, gall ffioedd cyrsiau newid ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.

Mae’n ofynnol i rai dan 19 oed dalu ffioedd cofrestru ac arholiadau yn unig.

SKU: 1115F7311
MEYSYDD:
ID: 12898

Fees are per academic year, subject to change

£1,195.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Bydd y cwrs hwn gan Gymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu (AAT) yn eich paratoi ar gyfer yr arholiadau a gydnabyddir yn genedlaethol. Mae’r rhain yn uchel eu parch yn y diwydiant cyfrifyddu ac yn arwain at gyfleoedd cyflogaeth rhagorol i fyfyrwyr llwyddiannus.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn bydd angen i chi gofrestru gydag AAT i ddod yn aelod (mae ffioedd mynediad ac aelodaeth blynyddol yn daladwy).

Bydd y cwrs hwn yn cael ei gyflwyno fel rhan o raglen dysgu cyfunol; cyfuniad o gyflwyno wyneb yn wyneb ar y prif gampws (tua diwrnod y mis yn y Coleg) a darpariaeth o bell ar-lein gyda’r darlithydd a’r dysgwyr yn astudio gartref.

Mae’r cwrs hwn fel arfer yn rhedeg un diwrnod yr wythnos, am tua 34 wythnos, gan ddechrau ym mis Medi.

 

 • You will be expected to have successfully completed the previous level in this subject area or similar
 • Life skills, experience and maturity are important
 • Each application is considered on individual merit

Bydd yr unedau gorfodol a astudir yn cynnwys:

 • Drafftio datganiadau ariannol
 • Drafftio cyllidebau
 • Mesur perfformiad ariannol
 • Gwerthuso systemau cyfrifo
 • Moeseg broffesiynol mewn cyfrifeg a chyllid (oni bai ei fod wedi’i gwblhau ar Lefel 3)

Unedau dewisol i ddewis ohonynt:

 • Rheoli arian parod
 • Rheoli credyd
 • Cyfrifo treth bersonol – argymhellir
 • Cyfrifo treth busnes – argymhellir
 • Archwilio datganiadau ariannol

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Continuous assessment during the course
 • Online examination

Gyrfaoedd mewn cyfrifeg, practis preifat, diwydiant, masnach neu’r sector cyhoeddus.

Gall dysgwyr sy’n pasio’r lefel hon yn llwyddiannus ac sydd ag o leiaf blwyddyn o brofiad gwaith cymeradwy llawn-amser neu ran-amser cyfatebol wneud cais am aelodaeth i’r Gymdeithas. Mae gan aelodau’r hawl i ddefnyddio’r llythyrau dynodi MAAT ar ôl pasio’r lefel hon a gallant symud ymlaen i Gymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (astudio ar gael) a chyrff siartredig arbenigol eraill.

 • Stationery - you will be told about any specific items before you start the course
 • Text books - you will be told about any specific items before you start the course, most text books are available to loan from the college library or online libraries
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

 • There are examination fees for this AAT qualification - click here for more information
 • There are registration/subscription fees for this AAT qualification - click here for more information
 • Under 19’s reduced fees may apply - please contact admissions@pembrokeshire.ac.uk
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 20/02/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Cyfrifo
You're viewing: Cyfrifo £1,195.00
Add to cart
Shopping cart close