Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Cyfrifo

Cyfrifo

Cyfrifo

Diploma Lefel 3 Uwch AAT mewn Cyfrifeg

Meistroli disgyblaethau cyfrifyddu mwy cymhleth gan gynnwys prosesau ariannol, cadw cyfrifon uwch, cyfrifon terfynol ac arferion moesegol ar gyfer cyfrifwyr.

Mae’n ofynnol i rai dan 19 oed dalu ffioedd cofrestru ac arholiadau yn unig.

SKU: 1115F7311
MEYSYDD:
ID: 12897

Mae’r ffioedd fesul blwyddyn academaidd, yn amodol ar newid

£850.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Bydd y cwrs hwn gan Gymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu (AAT) yn paratoi dysgwyr ar gyfer yr arholiadau a gydnabyddir yn genedlaethol sy’n uchel eu parch gan arferion cyfrifeg diwydiant a phroffesiynol, gan arwain at gyfleoedd cyflogaeth rhagorol i fyfyrwyr llwyddiannus.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn bydd angen i ddysgwyr gofrestru gydag AAT i ddod yn aelod (mae ffioedd mynediad ac aelodaeth blynyddol yn daladwy).

Bydd y cwrs hwn yn cael ei gyflwyno fel rhan o raglen ddysgu gyfunol, trwy gyfuniad o ddysgu hunan-astudio mewnol (wyneb yn wyneb) ac ar-lein.

Rydym yn deall bod yr AAT ar hyn o bryd yn cynnig bwrsariaeth i gefnogi costau cyrsiau. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am gymhwysedd a sut i wneud cais.
Mae’r cwrs hwn fel arfer yn rhedeg un diwrnod yr wythnos, am 34 wythnos, gan ddechrau ym mis Medi. Mae angen amser ychwanegol ar gyfer hunan-astudio ar-lein.
 • Bydd disgwyl i chi fod wedi cwblhau'r lefel flaenorol yn llwyddiannus yn y maes pwnc hwn neu debyg
 • Mae sgiliau bywyd, profiad ac aeddfedrwydd yn bwysig
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol

Bydd yr unedau a astudir yn cynnwys:

 • Paratoi cyfrifon terfynol ar gyfer partneriaethau ac unig fasnachwyr
 • Darparu gwybodaeth am gostau a refeniw
 • Paratoi a chwblhau ffurflenni TAW
 • Ymwybyddiaeth busnes
 • Moeseg broffesiynol mewn cyfrifeg a chyllid

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Arholiad ar-lein
Mae cwblhau’r arholiadau AAT yn llwyddiannus nid yn unig yn arwain at gymhwyster y mae galw mawr amdano ond mae hefyd yn llwybr at ardystiadau proffesiynol ychwanegol. Y cam nesaf yw Diploma Proffesiynol Lefel 4 AAT mewn Cyfrifeg.
 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Gwerslyfrau - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs, mae'r rhan fwyaf o werslyfrau ar gael i'w benthyg o lyfrgell y coleg neu lyfrgelloedd ar-lein
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

 • Mae ffioedd arholiad ar gyfer y cymhwyster hwn - cliciwch yma am fwy o wybodaeth
 • Mae ffioedd cofrestru/tanysgrifio ar gyfer y cymhwyster hwn - cliciwch yma am fwy o wybodaeth
 • Mae ffioedd gostyngedig dan 19 yn berthnasol - cysylltwch â admissions@pembrokeshire.ac.uk
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 21/05/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Cyfrifo
You're viewing: Cyfrifo £850.00
Add to cart
Shopping cart close