Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Gwasanaeth Cwsmer a Chyngor ac Arweiniad

Gwasanaeth Cwsmer a Chyngor ac Arweiniad

Careers Advice Guidance Course

Gwasanaeth Cwsmer a Chyngor ac Arweiniad

Mae ystod eang ac amrywiol o sefydliadau yng Nghymru sy’n cyflogi unigolion i ddarparu gwasanaethau cwsmer a chyngor ac arweiniad gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i fanwerthwyr, awdurdodau lleol, gwasanaethau cyngor gyrfaoedd, sefydliadau’r sector gwirfoddol, gwasanaethau myfyrwyr, carchardai a gwasanaethau prawf, ac adrannau’r llywodraeth.

Mae’r prentisiaethau canlynol ar gael:

 • Lefel 2 Gwasanaeth Cwsmer
 • Lefel 3 Gwasanaeth Cwsmer
 • Lefel 3 Cyngor ac Arweiniad
 • Lefel 4 Cyngor ac Arweiniad

Os na chaiff ei gymryd fel prentisiaeth – cost:

POA

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Gall pobl o unrhyw oedran ddilyn prentisiaeth ac mae mynediad yn amodol ar gyfweliad.

Mae Prentisiaethau mewn Cyngor ac Arweiniad a Gwasanaeth Cwsmer yn cynnwys:

 • Cymhwyster NVQ yn cyfuno gwybodaeth a chymhwysedd (a asesir yn y gweithle)
 • Cymwysterau Llythrennedd, Rhifedd a Llythrennedd Digidol oni bai eich bod wedi’ch eithrio

I wneud cais am brentisiaeth, mae’n rhaid bod gennych gyflogwr sy’n fodlon eich cyflogi drwy gydol eich prentisiaeth.

Bydd angen i’ch cyflogwr:

 • Roi tystiolaeth o yswiriant addas i ni a thystiolaeth o’ch statws cyflogaeth
 • Bod yn hapus i drafod gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch gyda’ch aseswr
 • Talu’r isafswm cyflog cenedlaethol priodol i chi
 • Cyfrannu at ymweliadau/apwyntiadau aseswyr wedi’u cynllunio bob mis i’ch arsylwi a thrafod eich cynnydd

Byddwn yn gofyn i chi ddarparu copi o’r tystysgrifau canlynol:

 • eich cymhwyster lefel uchaf
 • os oes gennych chi TGAU mewn Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg neu Rifedd

Mae gofynion penodol ar gyfer gweithgareddau y mae angen i chi allu eu cyflawni yn y gweithle. Ar ôl i chi wneud cais, bydd aseswr yn cysylltu â chi a’ch cyflogwr i drafod sut i fodloni’r gofynion hyn a phennu pa gymhwyster lefel i gofrestru arno. Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio asesiadau llythrennedd a rhifedd eraill, a elwir yn WEST, i asesu eich addasrwydd.

Mae lleoedd ar Raglenni Prentisiaeth yn gyfyngedig ac yn amodol ar gapasiti. Os nad oes gennych gyflogwr ond yn gwirfoddoli am o leiaf 16 awr yr wythnos, yna gallwch ddal wneud cais a gallwn drafod opsiynau eraill gyda chi.


Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n tîm dysgu seiliedig ar waith, yn ystod oriau gwaith, ar 01437 753 141 neu unrhyw bryd drwy e-bost l.breckon@pembrokeshire.ac.uk

Dysgwch fwy am ddechrau prentisiaeth ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredi.

 • No formal entry requirements
 • You will be expected to be in relevant job role
 • Each application is considered on individual merit
 • Entry is subject to attending a course information session or informal interview
 • Learners must be at least 16 years old

Mae’r cwrs Lefel 2 Gwasanaeth Cwsmer ar gyfer y rhai mewn rôl sy’n cynnwys systemau cefnogi, prosesau a gwasanaethau ac yn cydnabod bod cyflogaeth mewn Gwasanaeth Cwsmer yn cynnwys ystod amrywiol o swyddogaethau, tasgau a gweithgareddau sy’n datblygu’n gyson yng ngoleuni anghenion newidiol cwsmeriaid.

Cymhwyster: City & Guilds Lefel 2 mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid (5530-02)

Mae’r cwrs Lefel 3 Gwasanaeth Cwsmer ar gyfer y rhai sy’n gweithio heb oruchwyliaeth uniongyrchol ac sy’n gallu defnyddio systemau’n hyblyg i ddarparu gwasanaeth da, yn gallu awgrymu gwelliannau ac sydd â sgiliau cyfathrebu da. Bydd ganddynt wybodaeth eang am beth i’w wneud, pwy i’w weld a ble i fynd i wneud pethau i’r cwsmer a bydd ganddynt ymwybyddiaeth o bwysau’r sefydliad/busnes.

Cymhwyster: City & Guilds Lefel 3 mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid (5530-03)

Mae’r cwrs Lefel 3 Cyngor ac Arweiniad ar gyfer y rhai mewn rôl sy’n cynnwys darparu cyngor ac arweiniad yn uniongyrchol i gleientiaid, gan adrodd i reolwyr llinell yn ogystal â gwasanaethau cysylltiedig. Gallant hefyd oruchwylio a chefnogi aelodau eraill o staff.

Cymhwyster: City & Guilds NVQ Lefel 3 mewn Cyngor ac Arweiniad (3569-03)

Mae’r cwrs Lefel 4 Diploma Cyngor ac Arweiniad ar gyfer y rhai mewn rôl sy’n cynnwys darparu cyngor ac arweiniad arbenigol i gleientiaid, adrodd i uwch reolwyr, rhwydweithio â gwasanaethau cysylltiedig yn ogystal â thrafod, hyfforddi, gwerthuso a datblygu’r ddarpariaeth gwasanaeth.

Cymhwyster: Diploma NVQ Lefel 4 City & Guilds mewn Cyngor ac Arweiniad (3569-04)

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Portfolio of evidence
 • Workplace evidence
 • If taken as an apprenticeship then reviews with your assessor and employer will take place every 1-2 months and you will be expected to have developed your skills and knowledge between each review

Ar ôl cwblhau’r cwrs, gall dysgwyr symud ymlaen i’r lefel nesaf. Fe’ch gwahoddir i fynychu seremoni Raddio’r Coleg ar ôl cwblhau Lefel 4 (Prentisiaeth Uwch a chyfwerth â HNC).

 • No additional equipment required

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Ydych chi'n Gyflogwr sy'n ystyried cymryd Prentis?

Dysgwch fwy am brentisiaethau a’r manteision i chi fel Cyflogwr ar ein tudalen Hyfforddiant Cyflogwyr.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 14/11/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close