Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Cymhwysedd Proffesiynol TGCh

Cymhwysedd Proffesiynol TGCh

Cymhwysedd Proffesiynol TGCh

City & Guilds Level 3 Diploma in ICT Professional Competence (4520-03)

Dysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth a/neu ddilyniant gyrfa yn y sector TG a Thelathrebu.

MEYSYDD: ,
ID: N/A

Os na chaiff ei gymryd fel prentisiaeth – cost:

POA

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy’n edrych i weithio fel dadansoddwr systemau, technegydd cymorth system, dylunydd gwe neu ddatblygwr meddalwedd, neu’n dechrau gweithio fel dadansoddwr systemau.

Cludiant: Sylwch, ar gyfer cyrsiau prentisiaeth, byddai’r diwrnod coleg fel arfer yn dod i ben unrhyw bryd rhwng 5pm a 7pm, yn dibynnu ar y llwybr prentisiaeth rydych chi’n ei ddilyn. Gan fod bysiau’r coleg yn gadael am 4pm, bydd angen i chi sicrhau bod gennych eich cludiant eich hun yn ei le.

Dysgwch fwy am ddechrau prentisiaeth ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredi.

 • Two GCSEs at grade C or above (may include one relevant equivalent) to include English Language/First Language Welsh or Mathematics/Numeracy
 • You will be expected to be in relevant job role
 • Each application is considered on individual merit
 • Entry is subject to attending a course information session or informal interview
 • Learners must be at least 16 years old

Mae’r cymhwyster hwn yn cynnwys dwy uned orfodol ac ystod eang o unedau dewisol a ddewiswyd i fodloni safonau galwedigaethol cenedlaethol neu ofynion gwerthwr penodol:

 • Datblygu meddalwedd
 • Rhwydweithio
 • Caledwedd
 • Datblygu gemau
 • Datblygu gwe
 • Dadansoddi data
 • Dylunio meddalwedd
 • Rheoli prosiect
 • Defnyddiwr TG
 • Microsoft
 • Cisco
 • VMWARE
 • CompTIA
 • AGC
 • Oracl
 • Linux

[text-blocks id=”learn-skills-text”]

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Continuous assessment during the course
 • Portfolio of evidence
 • Assignment work
 • If taken as an apprenticeship then reviews with your assessor and employer will take place every 1-2 months and you will be expected to have developed your skills and knowledge between each review

Gall y cymwysterau hyn eich helpu i symud ymlaen mewn ystod eang o rolau TGCh gan gynnwys: Gweinyddwr Cronfa Ddata, Gweithiwr Proffesiynol Rhyngrwyd/Gwe, Datblygwr Cynnyrch TG, Arbenigwr Gwerthu Technegol TG, Hyfforddwr TG, Dylunydd Amlgyfrwng, Rheolwr Rhwydwaith, Technegydd Gwasanaeth Offer Swyddfa, Datblygwr Meddalwedd/ Rhaglennydd, Dadansoddwr Systemau, Technegydd Telathrebu.

Ar ôl cwblhau’r cymhwyster hwn yn llwyddiannus gall dysgwyr symud ymlaen i Ddiploma Lefel 3 mewn Cymhwysedd Proffesiynol TGCh.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus gallai dysgwyr geisio symud ymlaen i gwrs lefel uwch yn y Coleg, ceisio Prentisiaeth briodol neu fynd yn syth i gyflogaeth.

 • No additional equipment required

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Ydych chi'n Gyflogwr sy'n ystyried cymryd Prentis?

Dysgwch fwy am brentisiaethau a’r manteision i chi fel Cyflogwr ar ein tudalen Hyfforddiant Cyflogwyr.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

,

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 17/10/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close