Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Cymorth Gofal Iechyd

Cymorth Gofal Iechyd

Cymorth Gofal Iechyd

Agored Cymru Lefel 2 Cymorth Gofal Iechyd Clinigol yng Nghymru

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at y rheini sy’n gweithio yn y diwydiant gofal iechyd, ac sydd â lefel benodol o wybodaeth a sgiliau yn gweithredu o fewn rôl dan oruchwyliaeth.

SKU: 4H5B176FPP Learners: , Area:
ID: N/A

Os na chaiff ei gymryd fel prentisiaeth – cost:

£750.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer cynorthwywyr gofal iechyd sy’n gweithio’n bennaf mewn ysbytai clinigol yng Nghymru, gan ddarparu cymorth i unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd Cymru dan gyfarwyddyd ymarferydd cofrestredig proffesiynol, neu nyrs gofrestredig. Mae’n darparu’r cymhwyster craidd sy’n cydnabod rolau a gyflawnir ar hyn o bryd gan gynorthwywyr gofal iechyd sy’n gweithio yn y lleoliadau hyn.

I ymgymryd â’r cymhwyster hwn, rhaid i ddysgwyr gael eu cyflogi gan wasanaethau iechyd Cymru mewn rolau lle mae sgiliau clinigol yn ganolog i’w rôl. Datblygwyd y cymhwyster i lywodraethu arfer yng Nghymru yn well trwy sicrhau ansawdd allanol.

Dyma’r cymhwyster a ffefrir ar gyfer cynorthwywyr gofal iechyd GIG Cymru, a disgwylir y bydd yr holl staff cymorth clinigol yn cael y cyfle i gwblhau’r cymhwyster a/neu gyflawni elfennau ohono ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus i gefnogi newidiadau mewn ymarfer dros amser.

Dysgwch fwy am ddechrau prentisiaeth ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredi.

Ydych chi'n Gyflogwr sy'n ystyried cymryd Prentis?

Dysgwch fwy am brentisiaethau a’r manteision i chi fel Cyflogwr ar ein tudalen Hyfforddiant Cyflogwyr.
 • Dim gofynion mynediad ffurfiol
 • Mae mynediad yn amodol ar wiriad DBS manwl
 • Bydd disgwyl i chi fod mewn swydd berthnasol
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol
 • Rhaid i ddysgwyr fod yn 16 oed o leiaf

Mae hyn yn cynnwys unedau gorfodol ac ystod o unedau dewisol.

Mae’r unedau gorfodol i’w hastudio yn cynnwys:

 • Rôl y Gweithiwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Hyrwyddo Arfer Da wrth Ymdrin â Gwybodaeth
 • Hyrwyddo a Gweithredu Iechyd a Diogelwch
 • Hyrwyddo Dulliau sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn
 • Egwyddorion ar gyfer Gweithredu Dyletswydd Gofal
 • Hyrwyddo Cydraddoldeb a Chynhwysiant
 • Hyrwyddo Cyfathrebu
 • Cymryd rhan mewn Datblygiad Personol
 • Lleihau Heintiau mewn Lleoliadau Gofal Iechyd o fewn GIG Cymru
 • Egwyddorion Diogelu ac Amddiffyn mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Dewiswch o amrywiaeth o unedau sydd ar gael o’r grwpiau dewisol ar gyfer gweddill y credydau ar gyfer y cymhwyster.

Os nad oes gennych gymwysterau TGAU Mathemateg a Saesneg ar hyn o bryd, efallai y bydd gofyn i chi wneud y canlynol:

 • Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol (ECommS)
 • Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol (EAoNS)

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Portffolio o dystiolaeth
 • Os cewch eich derbyn ar gyfer prentisiaeth yna cynhelir adolygiadau gyda’ch aseswr a’ch cyflogwr bob 1-2 fis a disgwylir i chi fod wedi datblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth rhwng pob adolygiad

Ar ôl cwblhau’r cymhwyster hwn yn llwyddiannus gall dysgwyr symud ymlaen i Lefel 3 Cymorth Gofal Iechyd.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus gallai dysgwyr geisio symud ymlaen i gwrs lefel uwch yn y Coleg, ceisio Prentisiaeth briodol neu fynd yn syth i gyflogaeth.

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Gwerslyfrau - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs, mae'r rhan fwyaf o werslyfrau ar gael i'w benthyg o lyfrgell y coleg neu lyfrgelloedd ar-lein
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Cymorth Gofal Iechyd
You're viewing: Cymorth Gofal Iechyd £750.00
Add to cart
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Shopping cart close