Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Deiliaid Trwydded Bersonol

Deiliaid Trwydded Bersonol

Personal Licence Holder Course

Gwobr HABC Lefel 2 ar gyfer Deiliaid Trwydded Bersonol

Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i unrhyw fusnes sydd â thrwydded i werthu alcohol, gan gynnwys tafarndai bach, manwerthwyr, clybiau nos mawr, caffis, bwytai, gwestai a chyfleusterau chwaraeon, gael o leiaf un deiliad trwydded bersonol. I ddod yn ddeiliad trwydded bersonol, dylai unigolyn gael cymhwyster deiliad trwydded bersonol a reoleiddir.

£95.00

Out of stock

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs undydd ar-lein hwn wedi’i anelu at unigolion sy’n gweithio mewn, neu’n paratoi i weithio, mewn unrhyw ddiwydiant sy’n ymwneud â manwerthu alcohol. Mae’n rhaid i unrhyw un sy’n dymuno gwerthu neu awdurdodi gwerthu alcohol drwy fanwerthu ar safle trwyddedig feddu ar drwydded bersonol. Gall safle trwyddedig gael mwy nag un deiliad trwydded bersonol.

Sylwch fod y cwrs ar-lein ond bydd angen i chi ddod i mewn i’r Coleg i sefyll yr arholiad.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus bydd angen i chi gofrestru gyda’ch cyngor lleol i gael eich trwydded.


Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n tîm Central yn ystod oriau gwaith, ar 01437 753 445 / 01437 753 320 neu unrhyw bryd drwy e-bost central@pembrokeshire.ac.uk

 • No formal entry requirements
 • Each application is considered on individual merit
 • The learner must be over the age of 18

Mae’r pynciau’n ymdrin â natur, diben a chyfnod dilysrwydd trwydded bersonol, y broses ymgeisio a dyletswyddau cyfreithiol wrth wneud cais am drwydded bersonol, dyletswyddau cyfreithiol deiliad trwydded bersonol, rolau, cyfrifoldebau a swyddogaethau awdurdodau trwyddedu, natur a chryfder alcohol a’r effaith ar y corff a’r gyfraith mewn perthynas â thrwyddedau safleoedd.

Bydd y pynciau a astudir yn cynnwys:

 • Deall y broses o wneud cais am drwydded bersonol
 • Eich dyletswyddau cyfreithiol fel deiliad trwydded bersonol
 • Rolau, cyfrifoldebau a swyddogaethau awdurdodau trwyddedu
 • Yr amcanion trwyddedu a pham eu bod mor bwysig
 • Sut y gall natur a chryfder alcohol effeithio ar eich cwsmeriaid
 • Y gyfraith sy’n ymwneud ag amddiffyn plant ar safle trwyddedig
 • Y pwerau sydd gan yr heddlu ac awdurdodau eraill

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Written examination

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn efallai y byddwch am roi cynnig ar un arall o’n cyrsiau seiliedig ar waith.

 • Text books - you will be told about any specific items before you start the course, most text books are available to loan from the college library or online libraries

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

 • No additional costs
 • There are registration/subscription fees for this qualification
 • You may be eligible for funding - please contact central@pembrokeshire.ac.uk

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

“Yn ddiweddar fe wnes i orffen ‘Diogelwch Bwyd Lefel 3’ a ‘Deiliaid Trwydded Bersonol Lefel 2’ gyda Highfield trwy Goleg Sir Benfro. Rwy’n 26 ac yn brif gogydd mewn bwyty yn Nhyddewi. Byddwn yn bendant yn argymell y cyrsiau hyn i unrhyw un sy’n gweithio gyda bwyd a diod. Mae’r dysgu ar-lein, felly gallwch weithio arno ar eich cyflymder eich hun, ac mae wedi’i roi at ei gilydd yn dda iawn. Mae’r wybodaeth yn glir ac yn gryno, gyda llawer o ryngweithio felly mae’n hawdd cofio ar gyfer y cwestiynau amlddewis a’r arholiad personol ar y diwedd. Roedd hefyd wedi’i ariannu’n llawn felly nid oedd yn costio ceiniog! Rhaid canmol hefyd y staff sy’n ei gydlynu mor dda ac yn hynod gymwynasgar.” Jon

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

, ,

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 21/11/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close