Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Dylunio 2D gyda Chymorth Cyfrifiadur

Dylunio 2D gyda Chymorth Cyfrifiadur

Dylunio 2D gyda Chymorth Cyfrifiadur

Dyfarniad Lefel 1 Agored Cymru mewn Addysg Gysylltiedig â Gwaith

Mae hwn yn gymhwyster ymarferol lle bydd dysgwyr yn cael eu haddysgu sut i ddarllen a chynhyrchu lluniadau peirianneg gan ddefnyddio pecyn Dylunio 2D gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD).

SKU: 1004M7311
ID: N/A

£0.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Byddwch yn gweithio drwy’r broses o friff dylunio i gynhyrchu lluniad cwbl fanwl.

 

  • No formal entry requirements
  • You should have some basic computer skills including being able to save and locate files and access websites
  • Learners must be at least 16 years old

Rhoddir briff lluniadu penodol i’r dysgwr neu gais am newid/addasiad i luniad, a bydd gofyn iddynt gyrchu’r gofynion hyn a thynnu’r holl wybodaeth angenrheidiol er mwyn cyflawni’r gweithrediadau lluniadu.

Nesaf dewis yr offer a’r meddalwedd lluniadu priodol i’w defnyddio, yn seiliedig ar fath a chymhlethdod y swyddogaethau lluniadu sydd i’w cyflawni.

Yna defnyddio safonau Prydeinig, Ewropeaidd, Rhyngwladol a chwmni i gynhyrchu templed lluniadu ar gyfer amrywiaeth o feintiau papur sy’n gorfod cynnwys teitl y lluniad, y raddfa a ddefnyddiwyd, dyddiad y lluniadu, y deunydd i’w ddefnyddio a gwybodaeth berthnasol arall. Yna bydd disgwyl i’r dysgwr gynhyrchu lluniadau cwbl fanwl i alluogi gweithgynhyrchu, cydosod, gosod neu addasu’r cynnyrch.

Ar ôl cwblhau’r gweithgareddau lluniadu, disgwylir i’r dysgwr ddychwelyd yr holl ddogfennaeth, llawlyfrau cyfeirio neu fanylebau i’r lleoliad dynodedig, i gau’r system CAD i lawr yn gywir a gadael yr ardal waith mewn cyflwr diogel a thaclus.

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

  • Continuous assessment during the course
  • Portfolio of evidence

[text-blocks id=”default-progression-text”]

  • No additional equipment required

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

  • No additional costs

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Modd:

Lefel:

Dyddiad y Cwrs:

12 Chwefror 2022

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 12/04/2022
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close