Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Effeithlonrwydd Ynni

Effeithlonrwydd Ynni

Energy Efficiency Training

Dyfarniadau LCL Dyfarniad Lefel 3 mewn Effeithlonrwydd Ynni ar gyfer Systemau Gwresogi Domestig a Dŵr Poeth sy'n cael eu Tanio â Nwy ac Olew

Dyluniad systemau gwresogi yn unol â Rhan L o’r Rheoliadau Adeiladu

Cost y cwrs:

£285.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs undydd hwn wedi’i anelu at y rheini sy’n ymwneud â dylunio a gosod systemau gwresogi a dŵr poeth, boed yn nwy, olew neu dechnoleg ynni adnewyddadwy.

Bydd yn rhoi’r wybodaeth angenrheidiol i osodwyr gwresogi sy’n ymarfer yn barod i gynghori cwsmeriaid ar sut i gael y gorau o’u system gwres canolog.


Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n Canolfan Ynni ar 01437 753 436, drwy e-bost canolfanynni@colegsirbenfro.ac.uk neu drwy’r ffurflen gais am alwad yn ôl isod.

Dylai dysgwyr fod yn osodwyr systemau gwres canolog domestig nwy, olew neu danwydd solet profiadol.

Yn seiliedig ar Ran L o’r Rheoliadau Adeiladu, mae’n ymdrin â’r pynciau a ganlyn:

 • Y gofynion rheoliadol a’r ffynonellau canllawiau ar gyfer safonau effeithlonrwydd ynni ar gyfer offer gwresogi sy’n llosgi nwy ac olew sy’n gysylltiedig â chylchedau gwresogi ‘gwlyb’
 • Gofyniad safonau effeithlonrwydd boeleri gofynnol ar gyfer offer gwresogi nwy ac olew sy’n gysylltiedig â chylchedau gwresogi ‘gwlyb’
 • Penderfynu a fyddai gosod boeler nad yw’n cyddwyso yn dderbyniol
 • Y gofyniad sy’n ymwneud â math a dyluniad cylchedau sylfaenol gwresogi gofod ar gyfer systemau gwresogi ‘gwlyb’ nwy ac olew
 • Gofyniad safonau cydymffurfio ar gyfer cychod storio dŵr poeth
 • Y gofynion sy’n ymwneud â pharatoi a thrin dŵr systemau dŵr poeth a systemau gwres canolog gwlyb
 • Y gofynion sy’n ymwneud â chomisiynu systemau dŵr poeth a systemau gwres canolog gwlyb
 • Gofynion y safonau gofynnol ar gyfer rheoli systemau gwres canolog gwlyb sy’n llosgi nwy ac olew
 • Gofynion y safonau gofynnol ar gyfer rheoli inswleiddio pibellau ar gyfer systemau gwres canolog gwlyb a storio dŵr poeth sy’n cael eu tanio â nwy ac olew.
 • Y gofynion sy’n ymwneud â chylchredwyr systemau gwresogi annibynnol, heb chwarennau

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Written examination

Following completion of this course you might want to try another one of our Energy Centre courses.

 • Copies of prior learning and/or qualifications

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

 • No additional costs

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffioedd.

Rhowch rai manylion isod i ofyn am alwad yn ôl:

Cyfryngau Cymdeithasol

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 29/11/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Energy Efficiency Training
You're viewing: Effeithlonrwydd Ynni £285.00
Add to cart
Shopping cart close