Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Gofal Plant

Gofal Plant

Gofal Plant

Lefel 1 CBAC Paratoi ar gyfer cyflogaeth ym maes Gofal Plant

Mae’n hysbys yn gyffredinol bod sut mae plant yn ymgysylltu â dysgu yn ystod eu blynyddoedd cynnar yn chwarae rhan bwysig wrth bennu eu dyfodol. Trwy ddewis astudio cwrs mewn gofal plant, gallwch fod yn rhan o’r dyfodol hwnnw.

DYSGWYR:
ID: 40904

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs wedi’i gynllunio i’ch paratoi ag ystod eang o wybodaeth y bydd ei hangen i gael gwaith yn gweithio gyda phlant ifanc mewn amrywiaeth o leoliadau. Yn ystod y cwrs byddwch yn dysgu am dwf a datblygiad plant a bydd angen y gallu i uniaethu â phlant.

 • Two GCSEs at grade D or above (may include one relevant equivalent) to include English Language/First Language Welsh
 • Entry is subject to an enhanced DBS check
 • Each application is considered on individual merit
 • Entry is subject to attending a course information session or informal interview
 • Successful completion of relevant programme (including skills) and decision from progression board meeting
 • Entry is subject to an enhanced DBS check

Fel rhan o’r cwrs hwn byddwch yn astudio’r unedau canlynol:

 • Cyflwyniad i’r sector gofal plant
 • Goresgyn rhwystrau yn y Gwaith
 • Deall datblygiad a lles plant
 • Datblygu sgiliau digidol ac ar-lein
 • Gwerthfawrogi amrywiaeth yn y Gwaith
 • Cyflwyniad i ymddygiad priodol yn y gweithle
 • Gweithio fel rhan o dîm
 • Cyflwyniad i iechyd a diogelwch yn y gweithle
 • Deall egwyddorion a gwerthoedd
 • Deall diogelu plant mewn perygl

Fel rhan o’r cwrs hwn byddwch hefyd yn astudio Dyfarniad Lefel 1 VTCT mewn Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl ac yn cwblhau Diogelu Haen 1.

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Continuous assessment during the course
 • Portfolio of evidence
 • Workplace evidence

Gallai cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus arwain at nifer o gyfleoedd gyrfa yn y dyfodol gan gynnwys: Gweithiwr Chwarae Cynorthwyol, Gwarchodwr Plant, Cynorthwyydd Meithrin, Cynorthwyydd Dosbarth, Gweithiwr Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol, Cynorthwy-ydd Cefnogi Dysgu, Cynorthwyydd Anghenion Arbennig.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus gallai dysgwyr geisio symud ymlaen i gwrs lefel uwch yn y Coleg, ceisio Prentisiaeth briodol neu fynd yn syth i gyflogaeth.

 • Stationery - you will be told about any specific items before you start the course
 • Specific branded clothing, payable at the start of your course
 • Art materials - you will be told about any specific items during or before you start the course
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • No tuition fee
 • We are waiving the Administration Fee for the academic year 2024/25
 • Enhanced DBS Fee - £44, payable on enrolment
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 13/11/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close