Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Busnes

Busnes

Busnes

Tystysgrif Estynedig BTEC Lefel 2 mewn Busnes

Ydych chi’n breuddwydio am ddod yn gyfrifydd, yn gyfreithiwr, yn rheolwr busnes neu’n ymgynghorydd busnes? Ydych chi wedi breuddwydio am weithio mewn cysylltiadau gwesteion, mewn marchnata, neu hyd yn oed reoli digwyddiad mawr? Bydd y cwrs hwn yn garreg gamu ar eich taith i’ch cyrchfan dymunol.

DYSGWYR:
ID: 34258

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae hon yn rhaglen newydd gyffrous sy’n gyfuniad o ddau gwrs canmoliaethus.

Mae byd busnes a thwristiaeth yn newid yn gyflym. Byddwch yn dysgu am fenter busnes, meysydd swyddogaethol busnes, yn ogystal ag ymwybyddiaeth ariannol, sut i gwblhau ymchwil marchnad, a marchnata busnes. Bydd y cwrs hwn yn eich cefnogi gyda datblygiad eich sgiliau academaidd, a datblygiad eich sgiliau trosglwyddadwy y mae cyflogwyr yn fyd-eang eu heisiau gan gynnwys: gweithio mewn tîm, defnyddio menter i ddatrys problemau busnes, cyfathrebu a gwaith tîm.

Trwy amrywiaeth o weithgareddau asesu ac un arholiad, byddwch yn ymchwilio i fusnesau ar gwmpas lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, gan ddysgu beth yw byd busnes.

Cynhelir y cwrs blwyddyn hwn dros bedwar diwrnod yr wythnos yn y coleg trwy gydol y flwyddyn academaidd.

Yn ogystal â hyn, cewch gyfle i wneud profiad gwaith ym myd busnes. Fel rhan o’r cwrs, bydd gofyn i chi gwblhau o leiaf 45 awr o brofiad gwaith yn ystod y cyfnod rhwng Chwefror a Mai yn ystod eich diwrnod astudio.

Mae gweithgareddau ymarferol yn nodwedd bwysig o’r cwrs a bydd myfyrwyr yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn ymweliadau â diwydiant pan fo’n briodol, a fydd yn cynnwys astudio busnesau a redir yn lleol/cenedlaethol (nid yw cost y teithiau hyn wedi’i chynnwys yng nghost y cwrs) .

 • Tri chymhwyster TGAU gradd D neu uwch (gall gynnwys un cyfwerth perthnasol) i gynnwys Saesneg Iaith/Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg/Rhifedd
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol
 • Cwblhau rhaglen Lefel 1 berthnasol yn llwyddiannus (gan gynnwys sgiliau) a phenderfyniad o gyfarfod y bwrdd dilyniant
 • TGAU Saesneg Iaith/Cymraeg Iaith Gyntaf gradd D neu uwch
 • TGAU Mathemateg/Rhifedd gradd D neu uwch
 • neu dystiolaeth o welliant o TGAU/au mewnol

Mae’r cwrs hwn yn ymchwilio i feysydd swyddogaethol busnes. Bydd yn rhoi sylfaen eang o wybodaeth i chi yn ymwneud â gwahanol fathau o fusnes ar raddfa leol, genedlaethol a byd-eang. Dyma’r unedau sy’n cael eu cynnwys:

 • Menter ym Myd Busnes – Mae’r uned hon yn eich cyflwyno i’r iaith a’r derminoleg a ddefnyddir mewn busnes ac yn archwilio beth mae busnesau’n ei wneud, tueddiadau sy’n effeithio arnynt, sut maent yn gweithredu a’r ffactorau sy’n dylanwadu ar eu llwyddiant.
 • Cyllid Personol a Busnes – Mae’r uned hon yn rhoi’r cyfle i chi ymchwilio i bob ffynhonnell incwm personol ac eitemau gwariant. Mae angen sgiliau trefnu personol a datrys problemau i reoli cyllid personol, a byddwch yn gallu defnyddio’r rhain wrth adeiladu eich cyllidebau realistig eich hun. Byddwch yn archwilio’r mathau o gostau y mae busnesau’n mynd iddynt, ac yna byddwch yn archwilio’r ffyrdd y mae busnesau’n cynllunio ar gyfer llwyddiant ariannol ac yn ei fesur.
 • Hyrwyddo Brand – Yn yr uned hon, byddwch yn darganfod beth sydd ei angen i adeiladu brand a beth sy’n rhaid i fusnes ei ystyried wrth gynllunio datblygiad brand. Byddwch yn ymchwilio i bwysigrwydd brandio i fusnes, y mathau o frandio sydd ar gael a pham mae angen i fusnesau adolygu a diweddaru eu brandiau.
 • Marchnata Gweledol – Yn yr uned hon, byddwch yn dysgu am weithgareddau marsiandïaeth weledol mewn busnesau manwerthu. Byddwch yn darganfod beth mae marsiandwyr gweledol yn ei wneud a sut mae eu rôl yn amrywio yn dibynnu ar faint y busnes manwerthu a’r is-sector y mae’n gweithredu ynddo. Byddwch yn dysgu am yr offer a’r technegau y mae marsiandwyr gweledol yn eu defnyddio i greu arddangosiadau cynnyrch deniadol.
 • Marchnata – Byddwch yn ystyried pam mae cwmnïau’n cymryd rhan mewn gweithgarwch marchnata. Byddwch yn archwilio’r gwahanol ffyrdd y mae busnesau’n ceisio deall anghenion marchnad. Bydd hyn yn cynnwys edrych ar sut mae data ymchwil yn cael ei gasglu a sut y gellir ei ddadansoddi i gynhyrchu gwybodaeth fusnes ddefnyddiol.
 • Gweithio mewn Timau – Byddwch yn dysgu pwysigrwydd datblygu hunanreolaeth (ymddygiad gwaith, cyflwyniad eich hun, rheoli amser) a sgiliau cyfathrebu ar gyfer y gweithle busnes, yn enwedig mewn sefyllfaoedd gwaith tîm.
 • Rheoli Prosiectau – Mae’r uned hon yn eich cyflwyno i hanfodion rheoli prosiect ac yn eich galluogi i gymhwyso’r sgiliau hyn i brosiect busnes.
 • Busnes Rhyngwladol – Nod yr uned hon yw datblygu eich dealltwriaeth o pam ei bod yn bwysig cael masnach ryngwladol. Byddwch yn dechrau gyda chysyniadau economaidd sylfaenol yn ymwneud ag adnoddau naturiol ac yn datblygu gwell dealltwriaeth o agweddau busnesau rhyngwladol tuag at fasnach ryngwladol.

Mae gweithgareddau ymarferol yn nodwedd bwysig o’r cwrs a bydd myfyrwyr yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn ymweliadau â diwydiant pan fo’n briodol, a fydd yn cynnwys astudio busnes lleol/cenedlaethol (nid yw cost y teithiau hyn wedi’u cynnwys yng nghost y cwrs) .

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Portffolio o dystiolaeth
 • Arholiad ysgrifenedig

Gall y cwrs hwn agor ystod amrywiol o gyfleoedd gyrfa mewn ystod amrywiol o fusnesau gan gynnwys: Rheolwr Hyfforddai, Arweinydd Tîm, Cynorthwyydd Marchnata, Rheolwr Elusen, Rheolwr Digwyddiad, Ymgynghorydd Gwerthu, Swyddog Adnoddau Dynol, Codwr Arian, Dadansoddwr Data, Cynorthwyydd Manwerthu.

Ar ôl cwblhau’r cwrs Lefel 2 hwn yn llwyddiannus efallai y bydd myfyrwyr yn gallu symud ymlaen i Ddiploma Estynedig Lefel 3 mewn Busnes neu raglen Lefel 3 arall yn y Coleg. Fel arall, gallai dysgwyr geisio cyflogaeth neu brentisiaeth mewn nifer o sectorau gan gynnwys: manwerthu, lletygarwch, bancio neu farchnata.

Ystod amrywiol o gyfleoedd gyrfa mewn ystod amrywiol o fusnesau gan gynnwys:

 • Cyfrifyddiaeth
 • Marchnata
 • Bancio
 • Cyllid
 • Gweinyddiaeth
 • Rheoli digwydg
 • Datblygiad busnes
 • Rheoli busnes
 • Gwasanaeth cwsmer
 • Cychwyn busnes
 • Y Gyfraith
 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Gwerslyfrau - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs, mae'r rhan fwyaf o werslyfrau ar gael i'w benthyg o lyfrgell y coleg neu lyfrgelloedd ar-lein
 • Bydd angen i chi ddod â'ch dyfais/gliniadur eich hun ar gyfer y cwrs hwn, cliciwch yma i ddarganfod mwy
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • Dim ffi dysgu
 • Rydym yn hepgor y Ffi Weinyddol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2024/25
 • Mae’n bosibl y bydd tripiau neu’n ddewisol fel rhan o’r cwrs hwn
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 06/11/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close