Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Gofal Plant

Gofal Plant

Childcare

WJEC Level 3 Children’s Care, Play, Learning and Development | WJEC Level 2 Children's Care, Play, Learning and Development: Core

Wrth galon pob gyrfa gofal plant mae angerdd am les a datblygiad plentyn.

DYSGWYR:
ID: 52271

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

ydd y rhaglen hon yn galluogi dysgwyr i ddatblygu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth a/neu ddilyniant gyrfa mewn lleoliadau gofal plant neu iechyd. Mae wedi’i ddatblygu ar gyfer y rheini sy’n gweithio mewn, neu’n bwriadu gweithio mewn lleoliadau gofal plant rheoleiddiedig gyda theuluoedd a phlant o dan wyth oed a/neu wasanaethau plant y GIG ar gyfer y rheini sy’n gweithio gyda theuluoedd a phlant 0-19 oed. Mae hyn yn cynnwys lleoliadau iechyd plant.

 

Mae’r cwrs hwn yn gyfwerth â dwy lefel A. Sylwch, os ydych yn bwriadu symud ymlaen i astudio ar lefel gradd, fel arfer byddai angen yr hyn sy’n cyfateb i dair Lefel A arnoch ac efallai y byddwch am ystyried Gofal Plant Lefel 3 gyda’r Cymhwyster Bagloriaeth Cymru os yw hyn yn wir – Gofal Plant (Llwybr Bagloriaeth Cymru) – Coleg Sir Benfro

 

 • Five GCSEs at grade C or above (may include one relevant equivalent) to include English Language/First Language Welsh and Mathematics/Numeracy at grade D or above
 • Entry is subject to an enhanced DBS check
 • Each application is considered on individual merit
 • Entry is subject to attending a course information session or informal interview
 • Successful completion of relevant Level 2 programme (including skills) and decision from progression board meeting
 • GCSE English Language/First Language Welsh at grade C or above
 • Preferably GCSE Mathematics/Numeracy at grade D or above
 • Entry is subject to an enhanced DBS check

Mae’r cymhwyster hwn yn cyfuno gwybodaeth theori â’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i weithio o fewn y sector.

 

Dros ddwy flynedd, bydd myfyrwyr yn astudio:

 

Rhaglen Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (cyfwerth â dwy Lefel A)

Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Cymhwyster craidd (os nad yw wedi’i gwblhau eisoes)

Cymorth Cyntaf Pediatrig

Diogelwch bwyd

Cymraeg

Rhaglen Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

 

Mae’r agwedd theori yn canolbwyntio ar egwyddorion a damcaniaethau sy’n dylanwadu ar iechyd, lles a datblygiad plant a sut y gall y sector gofal plant ac iechyd plant ymateb i holl anghenion plant 0-19 oed.

 

Mae’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau y mae angen i ddysgwr eu cyflawni o fewn y cymhwyster hwn yn adeiladu ar gynnwys y cymhwyster Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori a’r cymhwyster Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd cymhwyster.

 

Bydd dysgwyr yn gallu dangos eu bod yn:

 

deall, a chymhwyso’n ymarferol, yr egwyddorion a’r gwerthoedd sy’n sail i ofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant

deall, a chymhwyso, yn ymarferol, ymagweddau plentyn-ganolog at ofal, chwarae a dysgu

hyrwyddo a chefnogi datblygiad plant trwy eu hymarfer eu hunain

gwerthuso ymchwil a damcaniaethau i gefnogi ymarfer

yn ymwybodol o bolisïau allweddol o fewn y sector a sut mae’r polisïau hyn yn effeithio ar ddatblygu a darparu gwasanaethau

gweithio mewn partneriaeth â phlant, eu teuluoedd, gofalwyr ac amrywiaeth o weithwyr proffesiynol

myfyrio ar arfer i wella’n barhaus

defnyddio ystod o dechnegau datrys problemau

defnyddio sgiliau llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol fel y bo’n briodol yn eu rôl

Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd

 

Bydd y cymhwyster, a elwir yn ‘Graidd’ yn rhoi cyflwyniad trylwyr i’r egwyddorion, y gwerthoedd a’r wybodaeth sydd eu hangen i weithio yn sector y Blynyddoedd Cynnar. I gyflawni’r cymhwyster Craidd, rhaid i ddysgwyr gyflawni’r unedau canlynol:

 

Egwyddorion a gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed)

Iechyd, lles, dysgu a datblygiad

Ymarfer proffesiynol fel Gweithiwr Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant

Diogelu plant

Iechyd a diogelwch mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

 

Bydd gofyn i chi ymgymryd â 700 awr (100 diwrnod) o leoliad gwaith mewn lleoliad blynyddoedd cynnar i ennill y cymhwyster hwn.

 

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Continuous assessment during the course
 • Portfolio of evidence
 • Workplace evidence
 • Visits from your assessor to your place of work
 • Written examination
 • Completion of a final major project

Gallai cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus arwain at nifer o gyfleoedd gyrfa yn y dyfodol gan gynnwys: Gweithiwr Chwarae Cynorthwyol, Gwarchodwr Plant, Cynorthwyydd Meithrin, Rheolwr Meithrinfa, Arweinydd Cylch Chwarae, Cynorthwy-ydd Dosbarth, Gweithiwr Gofal y Tu Allan i’r Ysgol, Cynorthwy-ydd Cymorth Dysgu, Cynorthwyydd Anghenion Arbennig, Athro/Athrawes Ysgol Gynradd, Cwnselydd Plant, Gweithiwr Ieuenctid.

Os ydych yn ystyried astudio ar lefel gradd yn dilyn y cwrs hwn ewch i wefannau’r prifysgolion neu UCAS (University Central Admissions Service) www.ucas.com i wirio unrhyw ofynion mynediad.

 • Text books - you will be told about any specific items before you start the course, most text books are available to loan from the college library or online libraries
 • Specific branded clothing, payable at the start of your course
 • Art materials - you will be told about any specific items during or before you start the course
 • A memory stick/a small portable USB hard drive
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • No tuition fee
 • We are waiving the Administration Fee for the academic year 2024/25
 • There is an annual workshop fee for this course (£20 - £60), payable before you start the course
 • Enhanced DBS Fee - £44, payable on enrolment
 • Transport costs for work placement
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 19/09/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close