Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Dyfodol Llwyddiannus

Dyfodol Llwyddiannus

environment

Gwobr John Muir

Cwrs i archwilio’r awyr agored, gwella lles a datblygu sgiliau cyflogaeth ac astudio.

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Cynlluniwyd y rhaglen hon i alluogi dysgwyr i brofi amrywiaeth o feysydd galwedigaethol, gan ddod yn fwy agored i wahanol lwybrau dilyniant, gan gynnwys cyflogaeth, dysgu seiliedig ar waith neu gwrs Coleg AB pellach. Wedi’i ategu gan Wobr John Muir ac yn dilyn y 5 ffordd at les, bydd dysgwyr yn cael profiad o’r awyr agored trwy amrywiaeth o weithgareddau mewn gwaith tîm, gwirfoddoli, archwilio, cyflogadwyedd a pharodrwydd i weithio yn ogystal â meithrin hyder a gwydnwch trwy diwtorial a rhaglen gymorth ddwys.

Mae’r rhaglen 20 wythnos hon yn dechrau ar 11 Ionawr 2024 a bydd yn rhedeg dros 5 diwrnod yr wythnos a fydd yn cynnwys un diwrnod ystafell ddosbarth lle bydd dysgwyr yn gweithio ar sgiliau llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol.

  • Bydd gan ddysgwyr dystiolaeth o weithio ar Lefel 1 yn flaenorol

Bydd y cwrs yn dilyn y 5 ffordd at les a chwricwlwm Gwobr John Muir. Daw cyfleoedd dysgu trwy gysylltu â’r amgylchedd, bod yn egnïol, cymryd sylw ac ymwybyddiaeth ofalgar yn ogystal â pharhau i ddysgu a rhoi yn ôl i’r gymuned.

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

  • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
  • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

  • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
  • Portffolio o dystiolaeth

Y camau nesaf fydd rhaglen Addysg Bellach Lefel 1 neu Lefel 2, prentisiaeth dysgu seiliedig ar waith neu gyflogaeth.

  • Nid oes angen unrhyw offer ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

  • Dim costau ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 16/04/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close