Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Gweithio’n ddiogel IOSH

Gweithio’n ddiogel IOSH

Gweithio'n ddiogel IOSH

Nid oes gan Rheoli Iechyd a Lles Galwedigaethol IOSH unrhyw ofynion mynediad a bennwyd ymlaen llaw. Mae hyn yn sicrhau y gall unrhyw reolwr llinell ddilyn y cwrs a chael effaith gadarnhaol ar les ac iechyd meddwl eu cwmni ar unwaith.

£115.00

Out of stock

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

I’r rhai sydd am fentro i fyd iechyd a diogelwch, mae cwrs Gweithio’n Ddiogel IOSH yn gam cyntaf rhagorol. Mae’r cwrs hwn yn cyflwyno cyfranogwyr i bynciau iechyd a diogelwch craidd sy’n berthnasol i unrhyw weithle, gan ddarparu sylfaen gadarn y gallant adeiladu sgiliau a gwybodaeth bellach arni. Mae’n gyfuniad perffaith o ddamcaniaethau diogelwch hanfodol a dulliau ymarferol, wedi’u cynllunio i roi’r gallu i gyfranogwyr gyfrannu at amgylchedd gwaith diogel ac iach.

Mae Gweithio’n Ddiogel IOSH yn dystysgrif iechyd a diogelwch rheoli risg sylfaenol i weithwyr.

 

Mae’n galluogi pobl sy’n gweithio fel rhan o dîm i gyflawni eu cyfrifoldebau am iechyd a diogelwch yn y gweithle.

 

Mae’r cwrs wedi’i rannu’n 2 uned – un uned a addysgir gan bapur asesu 10 cwestiwn, amlddewis ac uned ymarferol a asesir gan dri ymarfer adnabod peryglon (15 munud).

 

Ar ddiwedd yr hyfforddiant, bydd cyfranogwyr yn:

  • Deall pam mae’n rhaid iddyn nhw weithio’n ddiogel.
  • Deall y gwahaniaeth rhwng peryglon a risgiau.
  • Deall adnabod peryglon.
  • Gwerthfawrogi a gwella perfformiad diogelwch yn y gweithle.

Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n tîm Central yn ystod oriau gwaith, ar 01437 753 445 / 01437 753 320 neu unrhyw bryd drwy e-bost central@pembrokeshire.ac.uk

  • Dim gofynion mynediad ffurfiol

Modiwl 1 Cyflwyno Gweithio’n Ddiogel

Bydd yr uned hon yn integreiddio dysgwyr ar y cwrs drwy gyflwyno egwyddorion craidd gweithio’n ddiogel.

Modiwl 2 Diffinio Perygl a Risg

Bydd y modiwl hwn yn canolbwyntio ar ddeall gwahanol beryglon a risgiau. Mae’n cyflwyno dysgwyr i’r risgiau mwyaf cyffredin yn y gweithle a sut i’w grwpio a’u diffinio.

Modiwl 3 Nodi Peryglon Cyffredin

Mae’r uned hon yn rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen ar ddysgwyr i nodi’r holl risgiau yn y gweithle er mwyn helpu i ddiogelu diogelwch yn y gweithle. Mae Uned M3 yn cyflwyno dysgwyr i’r athroniaethau i ganfod a labelu unrhyw berygl posibl yn eu gweithle.

Modiwl 4

Gwella Perfformiad Diogelwch Mae’r uned hon yn ymdrin â maes cynhwysfawr ar sut i wella diogelwch yn eich gweithle.

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

  • Bydd angen eich dyfais/gliniadur eich hun a chysylltiad rhyngrwyd da

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

  • Dim costau ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 19/04/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close