Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Plymio – Craidd

Plymio – Craidd

Cwrs plymio

EAL Lefel 2 mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu

Diddordeb mewn gyrfa yn y Diwydiant Plymio, Gwresogi ac Awyru Adeiladu? Y dysgwyr i archwilio’r systemau oer, poeth a gwresogi o fewn eiddo domestig a’r cymwyseddau pibellwaith sylfaenol sy’n sail i waith ar y systemau hyn.

 

SKU: 1505F7311
ID: 54427

Mae’r ffioedd fesul blwyddyn academaidd, yn amodol ar newid

£750.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Ar gyfer dysgwyr o bob oed, mae’r cwrs rhan-amser dwy flynedd hwn wedi’i gynllunio ar gyfer y rhai sy’n ceisio ennill crefft. Mae’r amserlen rhyddhau diwrnod hyblyg yn ei gwneud yn addas ar gyfer dysgwyr sydd newydd gael eu cyflogi yn y diwydiant adeiladu neu’r rhai sy’n chwilio am newid gyrfa.

Bydd pob dysgwr adeiladu yng Nghymru sy’n dymuno dilyn cyrsiau pellach mewn crefft adeiladu yn cwblhau’r cymhwyster hwn. Mae’r chwe uned graidd hefyd yn rhan o bob prentisiaeth adeiladu, felly os bydd dysgwyr yn symud ymlaen i brentisiaeth ar ôl hyn byddant eisoes wedi cwblhau rhan sylweddol o’r dysgu gofynnol.

Mae’r cwrs hwn fel arfer yn rhedeg un diwrnod yr wythnos, am 2 flynedd, gan ddechrau ym mis Medi.

 • Dim gofynion mynediad ffurfiol
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol

Caffael gwybodaeth trwy amrywiaeth o dasgau a gynhelir yn ein lleoliad gweithdy ‘byw’. Bydd y tasgau hyn yn cael eu hatgyfnerthu gan arddangosiadau ymarferol a gynlluniwyd i ddatblygu eich ymwybyddiaeth o’r angen am arferion gweithio diogel, meistroli sgiliau offer sylfaenol, a chyflawni mesuriadau manwl gywir. Mae’r sgiliau hanfodol hyn gyda’i gilydd yn cyfrannu at ddatblygiad eich cymhwysedd fel crefftwr medrus.

Uned pwnc benodol i’w hastudio:

 • Plymio, gwresogi ac awyru – Bydd dysgwyr yn cael y cyfle i gynllunio a chreu eu gosodiad pibellau eu hunain gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau, dulliau uniadu a thechnegau plygu.

Mae’r cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i ddechrau datblygu eu:

 • Dealltwriaeth o’r adeiladau a’r strwythurau sy’n rhan o’r amgylchedd adeiledig a sut maent yn newid, ac wedi newid, dros amser
 • Dealltwriaeth o’r crefftau, rolau a gyrfaoedd yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig
 • Dealltwriaeth o gylchred oes adeiladau a strwythurau yn yr amgylchedd adeiledig a’r egwyddorion a’r prosesau cysylltiedig ar bob cam
 • Dealltwriaeth o gynaliadwyedd cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol fel sy’n briodol i adeiladu a’r amgylchedd adeiledig
 • Gwybodaeth am dechnolegau newydd yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig
 • Sgiliau cyflogadwyedd a’u dealltwriaeth o sut mae’r rhain yn berthnasol ac yn bwysig yn y gweithle yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig
 • Gwybodaeth a gallu i gymhwyso egwyddorion gweithio mewn ffyrdd sy’n diogelu iechyd, diogelwch, lles a’r amgylchedd
 • Gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth sy’n ofynnol wrth gynllunio, perfformio a gwerthuso tasgau ymarferol cyffredin mewn crefft ddewisol o fewn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig

Mae’r unedau craidd i’w hastudio yn cynnwys:

 • Cyflwyniad i’r Amgylchedd Adeiledig
 • Cyflwyniad i’r Crefftau yn y Sector Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig
 • Cyflwyniad i Gylch Bywyd yr Amgylchedd Adeiledig
 • Cyflogadwyedd yn y Sector Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig
 • Diogelu Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd wrth weithio yn y Sector Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig
 • Cyflwyniad i Dechnolegau Datblygol yn y Sector Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

Os nad oes gennych gymwysterau TGAU Mathemateg a Saesneg ar hyn o bryd, efallai y bydd gofyn i chi wneud y canlynol:

 • Cymru Sgiliau Hanfodol (CSH) – Sgiliau Cyfathrebu
 • Cymru Sgiliau Hanfodol (CSH) – Sgiliau Cymhwyso Rhif

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs
 • Portffolio o dystiolaeth
 • Arholiad ar-lein
 • Os cewch eich derbyn ar gyfer prentisiaeth yna cynhelir adolygiadau gyda’ch aseswr a’ch cyflogwr bob 1-2 fis a disgwylir i chi fod wedi datblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth rhwng pob adolygiad

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus gallai dysgwyr geisio symud ymlaen i gwrs lefel uwch yn y Coleg, ceisio Prentisiaeth briodol neu fynd yn syth i gyflogaeth.

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Oferols gwrth-fflam plymio - £35
 • Esgidiau/bwts diogelwch plymio - £14/£39
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 13/05/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Cwrs plymio
You're viewing: Plymio – Craidd £750.00
Add to cart
Shopping cart close