Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Rheoli Iechyd a Diogelwch ar gyfer Adeiladu – Ar-lein

Rheoli Iechyd a Diogelwch ar gyfer Adeiladu – Ar-lein

construction

Rheoli Iechyd a Diogelwch NEBOSH ar gyfer Adeiladu

Wedi’i addysgu ar-lein yn unig, mae cwrs Rheoli Iechyd a Diogelwch ar gyfer Adeiladu NEBOSH (a elwid gynt yn Dystysgrif NEBOSH mewn Iechyd a Diogelwch Adeiladu) yn gymhwyster rheoli risg Lefel 3.

Wedi’i lansio ym mis Mawrth 2021, mae’r maes llafur wedi’i ddiweddaru yn adlewyrchu rôl gweithiwr diogelwch proffesiynol modern sy’n gweithio yn y diwydiant adeiladu. Mae’n cyd-fynd â rheoliadau diweddaraf Adeiladu (Dylunio a Rheoli) 2015, ond gyda ffocws ar arfer gorau.

£1,044.00

Out of stock

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs hwn i’w astudio fel cwrs e-ddysgu hunan-gyflymder ar-lein.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn, byddwch yn gallu:

 • Cynghori ar ddyletswyddau a rheoli risgiau adeiladu o dan Reoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) 2015.
 • Cyfiawnhau’r angen am welliannau iechyd a diogelwch.
 • Cynhyrchu neu gyfrannu at gynllun cyfnodau adeiladu.
 • Helpwch eich sefydliad i reoli contractwyr.
 • Dylanwadu’n gadarnhaol ar ddiwylliant ac ymddygiad iechyd a diogelwch.
 • Cynnal asesiad risg o safle adeiladu a rheoli ystod o beryglon adeiladu.
 • Adnabod newidiadau yn y gweithle a’u heffeithiau a deall sut i leihau’r effeithiau hyn.
 • Datblygu systemau gwaith diogel sylfaenol sy’n cynnwys trefniadau brys a gwybod pryd i ddefnyddio system caniatâd i weithio.
 • Cymryd rhan mewn ymchwiliadau Digwyddiad

Mae’n ddelfrydol ar gyfer Rheolwyr Safle Adeiladu, Rheolwyr Contractau, gweithwyr Safle â chyfrifoldebau Iechyd a Diogelwch, cynghorwyr Iechyd a Diogelwch Adeiladu.

 • Dim gofynion mynediad ffurfiol

Elfen 1: Seiliau rheoli iechyd a diogelwch adeiladu

 • Moesau ac arian
 • Adeiladu (Dylunio a Rheolaeth)
 • Rheoliadau 2015
 • Mathau, ystod a materion yn ymwneud â gweithgareddau adeiladu
 • Asesiad safle a mesurau rheoli
 • Trefn y safle a diogelwch
 • Rheoli gwaith dros dro
 • Materion adeiladu eraill gan gynnwys trefniadau lles

Elfen 2: Gwella diwylliant iechyd a diogelwch ac asesu risg

 • Diwylliant iechyd a diogelwch
 • Sut mae ffactorau dynol yn dylanwadu ar ymddygiad yn gadarnhaol neu’n negyddol
 • Gwella diwylliant iechyd a diogelwch
 • Asesu risg

Elfen 3: Rheoli newid a gweithdrefnau

 • Rheoli newid
 • Systemau gwaith diogel ar gyfer gweithgareddau gwaith cyffredinol
 • Systemau caniatâd i weithio
 • Gweithdrefnau brys
 • Dysgu o ddigwyddiadau

Elfen 4: Cloddio

 • Peryglon ac asesiadau gwaith cloddio
 • Mesurau rheoli ar gyfer gwaith cloddio
 • Gweithio’n ddiogel mewn mannau cyfyng

Elfen 5: Dymchwel

 • Peryglon dymchwel a datgymalu
 • Pwrpas a chwmpas arolwg cyn dymchwel, dadadeiladu neu adnewyddu

Elfen 6: Offer a cherbydau symudol

 • Symud pobl yn ddiogel
 • Defnydd diogel o gerbydau ac offer
 • Gyrru cysylltiedig â gwaith

Elfen 7: Gweithio ar uchder

 • Peryglon a rheolaethau gweithio ar uchder
 • Arferion gweithio diogel ar gyfer mynediad
 • Offer a gwaith crogwydd
 • Amddiffyn eraill

Elfen 8: Iechyd cyhyrysgerbydol a thrin llwythi

 • Anhwylderau cyhyrysgerbydol ac anhwylderau’r breichiau sy’n gysylltiedig â gwaith
 • Peryglon codi a chario a mesurau rheoli
 • Offer trin llwythi

Elfen 9: Offer Gwaith

 • Gofynion cyffredinol ar gyfer offer gwaith
 • Offer llaw
 • Peryglon peiriannau a mesurau rheoli
 • Gweithio ger dŵr

Elfen 10: Trydan

 • Peryglon a risgiau
 • Mesurau rheoli
 • Mesurau rheoli ar gyfer gweithio o dan neu gerllaw llinellau pŵer uwchben
 • Mesurau rheoli ar gyfer gweithio ger ceblau pŵer tanddaearol

Elfen 11: Tân

 • Egwyddorion tân
 • Atal tân a lledaeniad
 • Larymau tân ac ymladd tân

Elfen 12: Cyfryngau cemegol a biolegol

 • Sylweddau peryglus
 • Asesiad o risgiau iechyd
 • Mesurau rheoli
 • Cyfryngau penodol

Elfen 13: Iechyd corfforol a seicolegol

 • Sŵn
 • Dirgryniad
 • Ymbelydredd
 • Afiechyd meddwl
 • Trais yn y gwaith
 • Camddefnyddio sylweddau yn y gwaith

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Arholiad ymarferol
 • Arholiad ysgrifenedig

Dyddiadau arholiadau sydd ar gael:
Wythnos 1: 30 Ionawr – 03 Chwefror 2023
Arholiad NC1 07 Mawrth 2023
Wythnos 2: 20-24 Chwefror 2023

Wythnos 1: 27-31 Mawrth 2023
Arholiad NC1 02 Mai 2023
Wythnos 2: 17-21 Ebrill 2023

Wythnos 1: 15-19 Mai 2023
Arholiad NC1 04 Gorffennaf 2023
Wythnos 2: 12-16 Mehefin 2023

 • Nid oes angen unrhyw offer ychwanegol
 • Bydd angen i chi ddod â'ch dyfais/gliniadur eich hun ar gyfer y cwrs hwn, cliciwch yma i ddarganfod mwy

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

 • Dim costau ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

,

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 22/04/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close