Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Sgiliau Cynaliadwyedd Amgylcheddol ar gyfer Rheolwyr

Sgiliau Cynaliadwyedd Amgylcheddol ar gyfer Rheolwyr

Environmental Course

IEMA Sgiliau Cynaliadwyedd Amgylcheddol ar gyfer Rheolwyr

Datblygwch eich pobl ar gyfer sefydliad gwell.

£238.00

Out of stock

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Bwriad cwrs hyfforddi deuddydd Sgiliau Cynaliadwyedd Amgylcheddol i Reolwyr IEMA yw cefnogi rheolwyr a goruchwylwyr o unrhyw ddiwydiant i ddeall goblygiadau strategol a gweithredol cynaliadwyedd amgylcheddol arnyn nhw, eu tîm a’u hadran.


Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n tîm Central yn ystod oriau gwaith, ar 01437 753 445 / 01437 753 320 neu unrhyw bryd drwy e-bost central@colegsirbenfro.ac.uk

 • Dim gofynion mynediad ffurfiol

Modiwl 1: Risgiau a chyfleoedd o gynaliadwyedd amgylcheddol

 • Diffinio cynaladwyedd amgylcheddol
 • Nodi achosion materion amgylcheddol allweddol
 • Nodi sut mae sefydliadau’n effeithio ar yr amgylchedd
 • Nodi sut mae’r amgylchedd yn effeithio ar sefydliadau
 • Nodi manteision perfformiad amgylcheddol da

Modiwl 2: Cyfreithiau a rhwymedigaethau cydymffurfio eraill

 • Nodi rheolyddion amgylcheddol
 • Diffinio dulliau gorfodi
 • Nodi gofynion cydymffurfio statudol allweddol
 • Nodi elfennau allweddol cytundebau amgylcheddol rhyngwladol

Modiwl 3: Materion cynaliadwyedd amgylcheddol allweddol

 • Diffinio llygredd
 • Nodi termau allweddol a ddefnyddir mewn perthynas â llygredd
 • Disgrifio ffyrdd o atal llygredd mewn sefydliadau
 • Disgrifio’r canlyniadau posibl os bydd sefydliadau’n llygru’r amgylchedd
 • Datgan pwrpas deddfwriaeth amgylcheddol
 • Nodi egwyddorion craidd a manteision systemau rheoli amgylcheddol

Modiwl 4: Gwella perfformiad cynaliadwyedd amgylcheddol

 • Nodi’r camau ymarferol y gall gweithwyr eu cymryd i gefnogi cynaliadwyedd amgylcheddol
 • Disgrifio’r strwythur rheoli amgylcheddol o fewn sefydliadau

Modiwl 5: Rheoli allyriadau i aer

 • Nodi’r camau ymarferol y gall gweithwyr eu cymryd i gefnogi cynaliadwyedd amgylcheddol
 • Disgrifio’r strwythur rheoli amgylcheddol o fewn sefydliadau
 • Dadansoddi sut y gall cynaliadwyedd amgylcheddol effeithio ar dwf sefydliadol

Modiwl 6: Rheoli sŵn amgylcheddol

 • Dadansoddi perfformiad amgylcheddol
 • Nodi gwelliannau i ysgogi perfformiad

Modiwl 7: Rheoli halogiad ffynonellau dŵr

 • Egluro’r berthynas rhwng cynaliadwyedd amgylcheddol a chreu gwerth
 • Gwerthuso cynaladwyedd amgylcheddol mewn gwahanol feysydd o’r gadwyn werth
 • Disgrifio goblygiadau cynaliadwyedd amgylcheddol mewn gwahanol feysydd o’r gadwyn werth

Modiwl 8: Rheoli gwastraff a defnydd tir

 • Diffinio termau allweddol effeithlonrwydd adnoddau
 • Egluro effaith defnyddio adnoddau
 • Gwerthuso dulliau ar gyfer optimeiddio effeithlonrwydd adnoddau o fewn sefydliadau
 • Nodi manteision effeithlonrwydd adnoddau

Modiwl 9: Ffynonellau ynni ac effeithlonrwydd ynni a’r defnydd ohonynt

 • Adnabod sianeli cyfathrebu effeithiol
 • Gwerthuso egwyddorion rheoli newid
 • Gwerthuso strategaethau ymgysylltu effeithiol trwy systemau rheoli amgylcheddol

Gyda’r cwrs ar-lein, bydd dysgwyr yn cael copi PDF o holl nodiadau’r cwrs i’w gweld a’u rhannu yn ôl eu hwylustod. Bydd dysgwyr hefyd yn cael cymorth tiwtor gan arbenigwyr cwbl gymwys.

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Bydd angen i chi ddod â'ch dyfais/gliniadur eich hun ar gyfer y cwrs hwn, cliciwch yma i ddarganfod mwy

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

 • Dim costau ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 22/04/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close