Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Technoleg Gwybodaeth

Technoleg Gwybodaeth

Technoleg Gwybodaeth

Diploma BTEC Lefel 1 mewn TG

Oes gennych chi ddiddordeb mewn datblygu eich sgiliau technoleg gwybodaeth trwy ddefnyddio dull mwy ymarferol? Ydych chi eisiau dysgu mwy am wefannau, rhaglenni cyfrifiadurol, graffeg ddigidol, cyfathrebu digidol a datrys problemau TG technegol?

SKU: 51583
MEYSYDD:
DYSGWYR:
ID: 51583

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Yn ystod y cwrs hwn byddwch yn cael y cyfle i ddatblygu sgiliau ymarferol mewn Technoleg Gwybodaeth, gan eich helpu i wella eich dysgu yn y dyfodol, boed hynny ar gyfer gyrfa TGCh neu symud ymlaen i ddewis o gymwysterau TG Lefel 2.

 • One GCSE at grade D or above to include English Language/First Language Welsh or Mathematics/Numeracy
 • Each application is considered on individual merit
 • Entry is subject to attending a course information session or informal interview
 • Successful completion of relevant programme (including skills) and decision from progression board meeting

Bydd unedau yn cynnwys:

 • Creu Gwefan – byddwch yn archwilio gwahanol fathau o wefannau ar gyfer cynulleidfa a phwrpas penodol. Byddwch yn dysgu sut i ddylunio gwefan ar gyfer cynulleidfa a phwrpas a byddwch yn datblygu sgiliau i greu cynllun priodol. Byddwch yn defnyddio offer a thechnegau i ychwanegu ymarferoldeb, fel botymau llywio a thudalennau cysylltu, fel bod y wefan yn ddeniadol ac yn hawdd ei defnyddio. Unwaith y bydd wedi’i chwblhau byddwch yn adolygu’r wefan orffenedig ac yn gwneud argymhellion ar gyfer gwella.
 • Datrys Problemau TG Technegol – byddwch yn archwilio amrywiaeth o galedwedd a meddalwedd cyfrifiadurol allanol fel y gallwch ddatblygu a chymhwyso sgiliau ymarferol i ddatrys problemau TG. Byddwch yn archwilio gwahanol nodweddion caledwedd a meddalwedd allanol ac yn nodi sut y gellir eu defnyddio a’u haddasu i ddiwallu anghenion defnyddwyr. Byddwch yn dysgu sut i adnabod a thrwsio problem TG ar gyfer person arall a byddwch yn datblygu eich sgiliau cyfathrebu wrth ddelio â’r broblem.
 • Bod yn Drefnus – bydd yr uned hon yn eich helpu i ddatblygu technegau allweddol i’ch helpu i drefnu eich gwaith a’ch blaenoriaethau a rheoli eich amser yn effeithiol. Mae’r sgiliau a ddysgwch yn yr uned hon yn allweddol ar gyfer symud ymlaen i’r cam nesaf yn eich addysg. Maent hefyd yn hanfodol ar gyfer gwaith a bywyd.
 • Creu Rhaglen Gyfrifiadurol – mae dylunio gemau yn faes poblogaidd o fewn y diwydiant sy’n parhau i ddatblygu cysyniadau a thechnolegau newydd, gan ddenu cynulleidfa amrywiol lawer ehangach gyda gofynion lluosog ar gyfer llwyfannau lluosog. Nod yr uned yw rhoi cyfle i fyfyrwyr ddefnyddio hanfodion dylunio gemau. Byddwch yn caffael y sgiliau i gynhyrchu gemau o ddyluniadau gêm ac yn archwilio sut i gyfoethogi’r gemau trwy ymgorffori nodweddion ychwanegol.
 • Datblygu Cynllun Cynnydd Personol – byddwch yn datblygu’r sgiliau a’r ymddygiadau sydd eu hangen i symud ymlaen i gam nesaf eich dysgu, gan nodi cyfleoedd dilyniant a chreu cynllun i’ch galluogi i gyrraedd yno.
  Creu Taenlen i Ddatrys Problemau – byddwch yn datblygu sgiliau i greu taenlen i’ch helpu i gyflawni gweithrediadau mathemategol fel adio, tynnu, lluosi, rhannu, cyfartaleddau a chyfansymiau. Mae meddalwedd taenlen hefyd yn eich galluogi i ddidoli data nad yw’n rhifol, gan gael y canlyniadau yr ydych yn chwilio amdanynt yn gyflym. Mae rhaglenni taenlen yn caniatáu i chi newid ymddangosiad eich gwybodaeth yn hawdd, gan gynnwys gosodiadau.
 • Datblygu Cynnyrch Digidol – byddwch yn dysgu sut i gynllunio a dylunio cynnyrch cyfryngau digidol gan ddefnyddio offer gweledol fel byrddau stori. Byddwch hefyd yn dysgu sut i recordio clipiau sain a fideo a’u golygu gan ddefnyddio meddalwedd golygu sain a fideo. Yna byddwch yn cyfuno’r clipiau hyn wedi’u golygu ag asedau parod (fel ffotograffau digidol) i greu cynnyrch amlgyfrwng cyflawn.
 • Creu Graffeg Animeiddiedig Digidol – byddwch yn archwilio’r defnydd o graffeg ddigidol ac animeiddio a’r nodweddion a ddefnyddir i greu cynnwys digidol effeithiol a phriodol. Byddwch yn datblygu sgiliau defnyddio offer meddalwedd graffeg ac animeiddio i ddod o hyd i, golygu a chreu graffeg animeiddiedig digidol at ddiben penodol.
 • Gweithio gydag Eraill – bydd yr uned hon yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau cyfathrebu, gwaith tîm a datrys problemau a fydd yn eich galluogi i weithio’n effeithiol gyda phobl eraill ar weithgaredd penodol.
 • Ymchwilio i Bwnc – cewch gyfle i ymchwilio i bwnc sydd o ddiddordeb i chi. Gallai fod yn gysylltiedig â rhywbeth yr ydych wedi’i fwynhau yn eich sector, rhywbeth sy’n digwydd yn eich cymuned leol neu efallai’n gysylltiedig â’r hyn yr hoffech ei wneud yn y dyfodol.

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Continuous assessment during the course

Mae dilyniant yn bosibl i ddewis o ddau gwrs Lefel 2 mewn disgyblaeth gysylltiedig, fel  Technoleg Gwybodaeth a Chreadigol neu Gyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol.

 • Stationery - you will be told about any specific items before you start the course
 • A memory stick/a small portable USB hard drive
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • No tuition fee
 • We are waiving the Administration Fee for the academic year 2024/25
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 04/07/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close