Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Technoleg Gwybodaeth a Chreadigol

Technoleg Gwybodaeth a Chreadigol

Figurehead with circuit board overlay

Tystysgrif Estynedig BTEC Lefel 2 mewn Technoleg Gwybodaeth a Chreadigol

Gyda llawer o gyfleoedd gyrfa cyffrous eisoes ar gael, a gyrfaoedd newydd yn ymddangos yn barhaus, mae nawr yn amser gwych i ddatblygu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i weithio yn y diwydiant hwn sy’n ehangu.

DYSGWYR:
ID: 12869

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Gartref ac yn y gwaith rydym wedi ein hamgylchynu gan systemau TG a thechnoleg greadigol. Trwy ystod amrywiol o fodiwlau bydd y cwrs hwn yn dechrau adeiladu eich gwybodaeth gan eich paratoi ar gyfer astudiaeth bellach.

I fod yn llwyddiannus ar y cwrs hwn bydd angen i chi fod â diddordeb brwd mewn TGCh a bod yn edrych i ehangu eich gwybodaeth ac adeiladu eich sgiliau mewn nifer o wahanol feysydd cysylltiedig â TG. Mae’r cwrs wedi’i gynllunio i roi blas i chi o’r hyn y gall y sectorau TG a Thechnolegau Creadigol ei gynnig, gan eich galluogi i wneud dewis gwybodus am eich gyrfa yn y dyfodol a rhoi sylfaen gadarn i chi symud ymlaen i astudiaeth lefel uwch ohoni.

 • Three GCSEs at grade D or above (may include one relevant equivalent) to include English Language/First Language Welsh and Mathematics/Numeracy
 • Each application is considered on individual merit
 • Entry is subject to attending a course information session or informal interview
 • Successful completion of relevant Level 1 programme with a merit grade or above in addition to a successful decision from progression board meeting
 • Two GCSEs at grade D or above (or evidence of improvement from internal GCSE assessments or Skills) to include English Language/First Language Welsh and Mathematics/Numeracy

Mae’r unedau i’w hastudio yn cynnwys:

Datblygu Cynhyrchion Amlgyfrwng – Yn yr uned hon, byddwch yn deall sut mae cynhyrchion amlgyfrwng yn cael eu defnyddio a’r nodweddion nodweddiadol sydd ynddynt. Byddwch yn dylunio, datblygu a phrofi eich cynhyrchion amlgyfrwng eich hun yn erbyn briff.

Creu Animeiddio Digidol – Animeiddio yw creu delweddau symudol ac mae ganddo hanes hir. Heddiw mae animeiddiadau modern fel arfer yn cael eu creu gan ddefnyddio cyfrifiadur. Mae’n faes cyffrous a chyflym o dechnoleg greadigol sy’n rhoi cyfle i gyfuno sgiliau cyfrifiadurol creadigol a thechnegol, ac mae’n un y mae’r DU yn rhagori ynddo. Bydd yr uned hon yn ymchwilio i ystod o gymwysiadau a nodweddion cynhyrchion neu ddilyniannau animeiddio sy’n bodoli eisoes, sydd wedi’u creu ar gyfer cynulleidfa a phwrpas arfaethedig. Byddwch yn gallu cymhwyso eich canfyddiadau wrth greu eich animeiddiad cyfrifiadurol eich hun nad yw’n gofyn am ryngweithio â defnyddwyr.

Creu Fideo Digidol – Fideo yw un o’r ffyrdd mwyaf pwerus o gyfleu neges yn y gymdeithas fodern ac mae gwahanol fathau o fideos yn cael eu trawsyrru ledled y byd. Mae’r rhain yn amrywio o raglen ddogfen neu eitem newyddion a all newid meddwl ac annog pobl i weithredu i ffilm a fydd yn diddanu, neu hysbyseb wedi’i gwneud yn dda a all gynyddu gwerthiant cynnyrch neu godi arian i elusen. Mae rolau swyddi sy’n defnyddio fideo digidol yn cynnwys gweithredwyr camera sy’n dal ffilm wreiddiol, a golygyddion sy’n defnyddio cyfrifiaduron i drin y ffilm wreiddiol a’i gyfuno ag asedau eraill fel animeiddiadau, sain a thestun. Yn yr uned hon byddwch yn ymchwilio i’r ystod o gymwysiadau a nodweddion cynhyrchion fideo digidol sydd wedi’u creu ar gyfer cynulleidfa a phwrpas penodol. Byddwch yn cymhwyso rhai o’ch canfyddiadau i’ch cynhyrchion digidol eich hun.

Creu Graffeg Digidol – Rôl swydd dylunydd graffeg yw creu graffeg ddigidol sy’n dod â lliw, gwybodaeth a diddordeb i’n bywydau ar gyfer ystod eang o ddiwydiannau. Yn yr uned hon byddwch yn ymchwilio i ystod o gymwysiadau a nodweddion cynhyrchion graffig sy’n bodoli eisoes ac yn ystyried eu cynulleidfa a’u pwrpas.

Roboteg (Systemau Cyfrifiadurol Awtomataidd )– Mae systemau cyfrifiadurol awtomataidd yn nodwedd amlwg o’n ffyrdd technolegol o fyw. Rydym wedi ein hamgylchynu gan systemau technoleg sy’n monitro ac yn perfformio gweithgareddau ar ein rhan, o reolwyr gwres canolog sy’n rheoleiddio ein hamgylchedd i robotiaid sy’n archwilio’r bydysawd. Yn yr uned hon, byddwch yn ymchwilio i nodweddion systemau awtomataidd presennol a thrwy ddefnyddio pecyn hunan-osod addas, byddwch yn dylunio ac yn datblygu system awtomataidd.

Rhwydweithiau Cyfrifiadurol – Yn yr uned hon, byddwch yn dod i ddeall nodweddion a defnyddiau rhwydweithiau cyfrifiadurol trwy archwilio beth yw rhwydweithiau, yn ogystal â’r gwahanol fathau o rwydweithiau a sut maent yn effeithio ar brofiad y defnyddiwr. Byddwch hefyd yn dysgu am y gwahanol ddyfeisiadau caledwedd a meddalwedd sydd eu hangen ar gyfer rhwydweithio, a sut y gellir cyfuno’r rhain i wneud rhwydwaith cyfrifiadurol.

Portffolio Digidol – Yn yr uned hon byddwch yn dysgu sut i greu portffolio digidol sy’n defnyddio tudalennau gwe i ddangos enghreifftiau o’ch gwaith. Byddwch hefyd yn dysgu am gylch bywyd prosiect, ac yn dod i ddeall sut i ddylunio, creu ac adolygu eich portffolio digidol.

Y Byd Ar-lein – Sut mae gwefannau’n gweithio? Sut mae e-byst yn cyrraedd eich cyfrifiadur? Sut mae defnyddio cymwysiadau cyfrifiadurol yn effeithio ar eich bywyd bob dydd? Mae’r uned hon yn rhoi cyflwyniad i’r byd ar-lein modern.

Systemau Technoleg – Mae systemau technoleg yn ymwneud â llawer o’r gwrthrychau rydym yn eu defnyddio bob dydd, o liniaduron i ffonau clyfar. Mae’r uned hon yn rhoi golwg gyntaf ar sut mae prif flociau adeiladu systemau technoleg yn gweithio.

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Continuous assessment during the course
 • Portfolio of evidence
 • Online examination

Gallai cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus a symud ymlaen i raglen lefel uwch arwain at nifer o gyfleoedd gyrfa yn y dyfodol gan gynnwys: Technegydd TG, Dylunydd Gwe, Gweinyddwr Cronfeydd Data, Peiriannydd Rhwydwaith, Ymgynghorydd TG, Rhaglennydd Amlgyfrwng, Datblygu Gemau Cyfrifiadurol, Technegydd Offer Swyddfa, Animeiddiwr, Datblygwr E-ddysgu, Cymorth Technegol, Profwr Meddalwedd, Seiberddiogelwch.

Mae dilyniant yn bosibl i gyrsiau Lefel 3 mewn disgyblaeth gysylltiedig fel y cwrs Cyfrifiadura Lefel 3 ond Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol. Bydd y cwrs hwn yn galluogi myfyrwyr i gael gwaith ar lefel hyfforddai o fewn ystod eang o amgylcheddau Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu.

 • Stationery - you will be told about any specific items before you start the course
 • Text books - you will be told about any specific items before you start the course, most text books are available to loan from the college library or online libraries
 • A memory stick/a small portable USB hard drive
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • No tuition fee
 • We are waiving the Administration Fee for the academic year 2024/25
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 22/11/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close