Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r troedyn

Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Pembrokeshire College Logo

Blog

Therapi Harddwch

Therapi Harddwch

Therapi Harddwch

Diploma VTCT Lefel 1 mewn Therapi Harddwch

Yn ystod y cwrs hwn byddwch yn datblygu sgiliau steilio gwallt dynion a merched, lliwio a thrin gwallt, yn ogystal â dysgu sgiliau ar gyfer y diwydiant harddwch ehangach fel celf ewinedd, gofal dwylo a chyflwyno delwedd broffesiynol yn y salon.

SKU: 41132
DYSGWYR:
ID: N/A

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Yn gyflwyniad i Harddwch, mae’r cwrs hwn yn gyfuniad o theori a sgiliau ymarferol – o wasanaeth cwsmer i driniaethau harddwch sylfaenol. Bydd yr holl sgiliau a ddatblygir yn darparu’r hanfodion ar gyfer gweithio yn y sector harddwch ac mae llawer o’r sgiliau’n drosglwyddadwy i sectorau eraill fel trin gwallt neu fanwerthu. Trwy gydol y cwrs byddwch yn cael eich annog i ddatblygu eich dychymyg a chreadigrwydd i ddechrau creu edrychiadau unigryw.

Bydd angen sgiliau rhyngbersonol da, sgiliau cyflwyno personol a chyfathrebu da arnoch.

Cynhelir y cwrs mewn ystafelloedd dosbarth a’r Salonau yn y Coleg sy’n ail-greu amgylchedd gweithle.

Canllaw i Gyrsiau Harddwch

 • Dau TGAU gradd D neu uwch (gall gynnwys un cyfwerth perthnasol) i gynnwys Saesneg Iaith/Cymraeg Iaith Gyntaf
 • Mae angen sgiliau cyfathrebu a chyflwyniad personol da
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol
 • Cwblhau rhaglen perthnasol yn llwyddiannus (gan gynnwys sgiliau) a phenderfyniad o gyfarfod y bwrdd dilyniant

Byddwch yn astudio ac yn datblygu sgiliau harddwch a gwybodaeth mewn peintio ewinedd, colur a gofal croen.

Mae unedau yn cynnwys:

 • Trin dwylo/trin traed a chelf ewinedd
 • Coluro, colur ffotograffig a phaentio wynebau â thema
 • Gofal Croen
 • Creu delwedd gwallt a harddwch
 • Derbynfa salon a gweithio gydag eraill

Mae’r cwrs hefyd yn ymgorffori sgiliau sylfaenol mewn cyfathrebu, gwaith tîm, iechyd a diogelwch yn y gweithle, cysylltiadau cleientiaid, ymwybyddiaeth busnes a gwasanaeth cwsmer i’ch paratoi ar gyfer y lefel nesaf, boed hynny’n mynd i mewn i’r gweithle neu’n symud ymlaen i Lefel 2.

Mae’r Coleg a’r tîm addysgu yn darparu amgylchedd cefnogol i helpu i ddatblygu eich hyder personol yn ogystal â hyrwyddo byw’n iach ac ymwybyddiaeth amgylcheddol.

Bydd ffocws ar lythrennedd a rhifedd ynghyd â datblygu eich gwybodaeth am faterion cynaliadwy, dinasyddiaeth, dwyieithrwydd, menter a diwylliant Cymru.

Bydd gofyn i chi fynychu tiwtorialau wythnosol a chwblhau profiad gwaith fel rhan o’r rhaglen hon. Disgwylir i chi gyflwyno delwedd broffesiynol bob amser, yn y wisg angenrheidiol a dilyn mesurau iechyd a diogelwch tra yn amgylchedd y salon.

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Arholiad ymarferol

Gallai cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus arwain at Therapi Harddwch Lefel 2 ac mae gyrfaoedd yn y dyfodol yn cynnwys cynorthwyydd therapi/sba neu dderbynnydd salon/sba.

[text-blocks id=”default-progression-text”]

 • Gwerslyfrau - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs, mae'r rhan fwyaf o werslyfrau ar gael i'w benthyg o lyfrgell y coleg neu lyfrgelloedd ar-lein
 • Pecyn Therapi Harddwch - mae hwn yn cynnwys y pethau sylfaenol y bydd eu hangen arnoch yn ystod y cwrs ac i'r dyfodol - £121
 • Pecyn colur a brwshys - £167
 • Colur ychwanegol - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol yn ystod neu cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Pecyn triniaethau’r wyneb - £50
 • Gwisg Therapi Harddwch - £45/£55
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • Dim ffi dysgu
 • Rydym yn hepgor y Ffi Weinyddol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2024/25
 • Mae ffi gweithdy blynyddol ar gyfer y cwrs hwn (£20 - £60) yn daladwy cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Additional information

Lefel:

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 01/06/2022
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close