Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r troedyn

Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Pembrokeshire College Logo

Blog

Therapi Harddwch

Therapi Harddwch

Therapi Harddwch

Diploma VTCT Lefel 1 mewn Therapi Harddwch

Yn ystod y cwrs hwn byddwch yn datblygu sgiliau steilio gwallt dynion a merched, lliwio a thrin gwallt, yn ogystal â dysgu sgiliau ar gyfer y diwydiant harddwch ehangach fel celf ewinedd, gofal dwylo a chyflwyno delwedd broffesiynol yn y salon.

SKU: 41132
DYSGWYR:
ID: N/A

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Yn gyflwyniad i Harddwch, mae’r cwrs hwn yn gyfuniad o theori a sgiliau ymarferol – o wasanaeth cwsmer i driniaethau harddwch sylfaenol. Bydd yr holl sgiliau a ddatblygir yn darparu’r hanfodion ar gyfer gweithio yn y sector harddwch ac mae llawer o’r sgiliau’n drosglwyddadwy i sectorau eraill fel trin gwallt neu fanwerthu. Trwy gydol y cwrs byddwch yn cael eich annog i ddatblygu eich dychymyg a chreadigrwydd i ddechrau creu edrychiadau unigryw.

Bydd angen sgiliau rhyngbersonol da, sgiliau cyflwyno personol a chyfathrebu da arnoch.

Cynhelir y cwrs mewn ystafelloedd dosbarth a’r Salonau yn y Coleg sy’n ail-greu amgylchedd gweithle.

Canllaw i Gyrsiau Harddwch

 • Dau TGAU gradd D neu uwch (gall gynnwys un cyfwerth perthnasol) i gynnwys Saesneg Iaith/Cymraeg Iaith Gyntaf
 • Mae angen sgiliau cyfathrebu a chyflwyniad personol da
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol
 • Cwblhau rhaglen perthnasol yn llwyddiannus (gan gynnwys sgiliau) a phenderfyniad o gyfarfod y bwrdd dilyniant

Byddwch yn astudio ac yn datblygu sgiliau harddwch a gwybodaeth mewn peintio ewinedd, colur a gofal croen.

Mae unedau yn cynnwys:

 • Trin dwylo/trin traed a chelf ewinedd
 • Coluro, colur ffotograffig a phaentio wynebau â thema
 • Gofal Croen
 • Creu delwedd gwallt a harddwch
 • Derbynfa salon a gweithio gydag eraill

Mae’r cwrs hefyd yn ymgorffori sgiliau sylfaenol mewn cyfathrebu, gwaith tîm, iechyd a diogelwch yn y gweithle, cysylltiadau cleientiaid, ymwybyddiaeth busnes a gwasanaeth cwsmer i’ch paratoi ar gyfer y lefel nesaf, boed hynny’n mynd i mewn i’r gweithle neu’n symud ymlaen i Lefel 2.

Mae’r Coleg a’r tîm addysgu yn darparu amgylchedd cefnogol i helpu i ddatblygu eich hyder personol yn ogystal â hyrwyddo byw’n iach ac ymwybyddiaeth amgylcheddol.

Bydd ffocws ar lythrennedd a rhifedd ynghyd â datblygu eich gwybodaeth am faterion cynaliadwy, dinasyddiaeth, dwyieithrwydd, menter a diwylliant Cymru.

Bydd gofyn i chi fynychu tiwtorialau wythnosol a chwblhau profiad gwaith fel rhan o’r rhaglen hon. Disgwylir i chi gyflwyno delwedd broffesiynol bob amser, yn y wisg angenrheidiol a dilyn mesurau iechyd a diogelwch tra yn amgylchedd y salon.

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Arholiad ymarferol

Gallai cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus arwain at Therapi Harddwch Lefel 2 ac mae gyrfaoedd yn y dyfodol yn cynnwys cynorthwyydd therapi/sba neu dderbynnydd salon/sba.

[text-blocks id=”default-progression-text”]

 • Gwerslyfrau - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs, mae'r rhan fwyaf o werslyfrau ar gael i'w benthyg o lyfrgell y coleg neu lyfrgelloedd ar-lein
 • Pecyn Therapi Harddwch - mae hwn yn cynnwys y pethau sylfaenol y bydd eu hangen arnoch yn ystod y cwrs ac i'r dyfodol - £108
 • Pecyn colur a brwshys - £165
 • Colur ychwanegol - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol yn ystod neu cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Pecyn triniaethau’r wyneb - £42
 • Gwisg Therapi Harddwch - £40/£56
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • Dim ffi dysgu
 • Rydym yn hepgor y Ffi Weinyddol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023/24
 • Mae ffi gweithdy blynyddol ar gyfer y cwrs hwn (£20 - £60) yn daladwy cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth Ychwanegol

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Additional information

Lefel:

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 01/06/2022
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close