Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Tystysgrif NEBOSH mewn Diogelwch Tân

Tystysgrif NEBOSH mewn Diogelwch Tân

Tystysgrif NEBOSH mewn Diogelwch Tân

Cydnabyddir Tystysgrif NEBOSH mewn Diogelwch Tân fel y cymhwyster rheoli risg diogelwch tân hanfodol. Wrth i reoliadau iechyd a diogelwch barhau i ddod yn fwy llym, mae’n hanfodol ein bod ni i gyd yn cynnal asesiadau risg diogelwch tân yn rhagweithiol ac yn ymgysylltu â’n cyfrifoldebau diogelwch tân.

£1,380.00

Out of stock

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs yn cynnwys dwy uned ganolog a fydd yn ymdrin â meysydd allweddol fel hanfodion craidd egwyddorion diogelwch tân, rheoli risg a diogelwch ac atal risg tân.

Mae Tystysgrif NEBOSH mewn Diogelwch Tân yn cael ei chydnabod yn fyd-eang gan gyflogwyr ac aelodau proffesiynol. Dechreuwch eich Tystysgrif Tân NEBOSH Dysgu o Bell gyda Chwrs Dysgu Rhithwir Astutis heddiw!

Mae Tystysgrif NEBOSH newydd mewn Diogelwch Tân yn gymhwyster Lefel-3 mewn asesu risg, atal a rheoli diogelwch tân. Bydd y Dystysgrif Diogelwch Tân NEBOSH hon yn rhoi dealltwriaeth i chi o’r cyfrifoldebau a’r atebolrwydd diogelwch tân a osodir ar eich sefydliad gan y gyfraith a systemau rheoli iechyd a diogelwch.

Yn ddelfrydol ar gyfer unigolion sydd â chyfrifoldebau diogelwch tân, gan siapio diwylliant diogelwch tân mewn gweithleoedd risg isel i ganolig, gan gynnwys Rheolwyr Iechyd a Diogelwch, Rheolwyr Cyfleusterau a Chynrychiolwyr Iechyd a Diogelwch.

Bydd y Dystysgrif Tân NEBOSH hon yn eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau diogelwch tân a’ch hyder i roi systemau gwaith rheoli risg a diogelwch ar waith. Byddwch yn gallu defnyddio asesiadau risg tân effeithiol a dylanwadu ar ymddygiad yn eich sefydliad. Trwy ddarparu cyngor ac arweiniad ymarferol ar ddiogelwch tân, byddwch yn bodloni unrhyw rwymedigaethau cyfreithiol ac yn cynnal diwylliant diogelwch tân mewn gweithle diogel sy’n cydymffurfio.

Gwahaniaethwr pwerus ar gyfer unrhyw weithiwr iechyd a diogelwch proffesiynol uchelgeisiol. Byddwch yn sefyll allan gyda’r cwrs dysgu o bell Tystysgrif Diogelwch Tân Rhithwir NEBOSH hwn, esblygwch eich sgiliau rheoli risg tân ymarferol a sefydlwch eich hun fel ymarferydd iechyd a diogelwch cyflawn.


Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n tîm Central yn ystod oriau gwaith, ar 01437 753 445 / 01437 753 320 neu unrhyw bryd drwy e-bost central@colegsirbenfro.ac.uk

  • Dim gofynion mynediad ffurfiol
  • Mae angen sgiliau cyfathrebu a chyflwyniad personol da
  • Dylai fod gennych rai sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol gan gynnwys gallu cadw a lleoli ffeiliau a chael mynediad i wefannau

FSC1 Diogelwch Tân

Mae’r uned hon yn cwmpasu’r cwrs cyfan gan ddarparu lefel gynhwysfawr o hyfforddiant diogelwch tân. Mae’n ymdrin â phynciau fel asesiadau risg tân a chamau gwacáu adeiladau.

Mae arholiad llyfr agored FSC1 yn cael ei gwblhau’n electronig a’i gyflwyno trwy borth arholiadau NEBOSH. Mae gennych 24 awr o 11am (amser y DU) ar ddiwrnod yr arholiad i gwblhau a chyflwyno eich papur arholiad.

Cyflwynir senario i chi sy’n disgrifio gweithle a sefyllfa realistig, a bydd yn rhaid i chi gyflawni cyfres o dasgau gan ddefnyddio’r senario a ddarparwyd a’ch gwybodaeth a gafwyd trwy gydol eich dysgu.

FSC2 Asesiad Risg Tân

Mae’r asesiad risg tân wedi’i ddatblygu o amgylch safonau asesu risg tân fel canllawiau tân y Swyddfa Gartref a PAS79-1:2020.

Mae’r FSC2 yn asesiad risg tân ymarferol sy’n seiliedig ar weithle. Gellir cwblhau hwn mewn man gwaith neu gartref, a chaiff ei gyflwyno trwy e-bost yn unol â’r dyddiad cau.

Rhaid i chi basio’r ddwy uned yn llwyddiannus i ennill eich Tystysgrif NEBOSH lawn mewn Diogelwch Tân

Sylwer: Ar gyfer unrhyw asesiadau a wneir ar ôl 1 Awst 2023, rhaid cyflwyno pob asesiad ar ffurf PDF yn unig.

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

  • Arholiad ysgrifenedig
  • Bydd angen i chi ddod â'ch dyfais/gliniadur eich hun ar gyfer y cwrs hwn, cliciwch yma i ddarganfod mwy

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

  • Dim costau ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

,

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 22/04/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close