Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Ymwybyddiaeth a Rheoli Alergenau Bwyd

Ymwybyddiaeth a Rheoli Alergenau Bwyd

Ymwybyddiaeth a Rheoli Alergenau Bwyd

HABC Dyfarniad Lefel 2 mewn Ymwybyddiaeth a Rheoli Alergenau Bwyd mewn Arlwyo

Mae’r cwrs wedi’i anelu at drinwyr bwyd a staff eraill sy’n ymwneud â pharatoi a gweini bwyd sy’n gweithio yn y diwydiant arlwyo.

£45.00

Out of stock

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae angen i bawb sy’n paratoi neu’n gwerthu bwyd mewn unrhyw fath o fusnes bwyd:

  • fod yn gwbl ymwybodol o’r bwydydd a all ysgogi adwaith alergaidd
  • gwybod pa ragofalon y mae angen eu cymryd er mwyn sicrhau nad yw cwsmeriaid yn bwyta bwyd y maent yn ceisio ei osgoi

Mae’r cwrs hanner diwrnod hwn wedi’i gynllunio i ddarparu gwybodaeth a dealltwriaeth o alergenau bwyd a bwydydd sy’n achosi anoddefiadau yn aml, eu nodweddion a’u heffeithiau, pwysigrwydd cyfathrebu gwybodaeth am gynhwysion alergenaidd yn effeithiol i gwsmeriaid, a sut y gall staff leihau’r risg o groeshalogi o gynhwysion alergenaidd.


Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n tîm Central yn ystod oriau gwaith, ar 01437 753 445 / 01437 753 320 neu unrhyw bryd drwy e-bost central@colegsirbenfro.ac.uk

  • Dim gofynion mynediad ffurfiol

Mae’r canlyniadau dysgu yn cynnwys:

  • Deall Nodweddion a Chanlyniadau Alergeddau ac Anoddefiadau Bwyd
  • Deall Gweithdrefnau ar gyfer Adnabod a Rheoli Halogiad o Gynhwysion Alergenaidd
  • Deall Gweithdrefnau ar gyfer Cyfathrebu Gwybodaeth Alergenau’n Gywir i Ddefnyddwyr

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

  • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs

Efallai y bydd unigolion sy’n cyflawni’r cymhwyster hwn am ystyried Lefelau 2 neu 3 mewn Diogelwch Bwyd.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn efallai y byddwch am roi cynnig ar un arall o’n cyrsiau seiliedig ar waith.

  • Nid oes angen unrhyw offer ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

  • Dim costau ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 13/05/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close