Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Diogelwch Bwyd ar gyfer Arlwyo

Diogelwch Bwyd ar gyfer Arlwyo

Diogelwch Bwyd ar gyfer Arlwyo

HABC Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd ar gyfer Arlwyo

Mae’r cwrs hwn wedi’i achredu ac wedi’i ddatblygu i ddiogelu cwsmeriaid, enw da brand ac elw.

£60.00

Out of stock

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs ar-lein undydd hwn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio yn y diwydiant arlwyo a lletygarwch (neu’r rhai sydd ar fin dechrau gweithio yn y diwydiant). Bydd dysgwyr sy’n ennill y cymhwyster hwn yn gwybod mai cyfrifoldeb pawb sy’n ymwneud â storio, paratoi, gweini coginio a thrin bwyd yw diogelwch bwyd.

Sylwch fod y cwrs ar-lein ond bydd angen i chi ddod i mewn i’r Coleg i sefyll yr arholiad.

  • Dim gofynion mynediad ffurfiol
  • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol

Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd yn ystyried bod y pynciau a drafodir yn bwysig i gynnal arfer da wrth gynhyrchu bwyd diogel.

Mae canlyniadau dysgu yn cynnwys:

  • Deall pwysigrwydd bod y rhai sy’n trin bwyd yn cadw eu hunain a mannau gwaith yn lân ac yn hylan
  • Deall pwysigrwydd cadw cynhyrchion bwyd yn ddiogel

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

  • Arholiad ysgrifenedig

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus efallai y byddwch am wneud y cwrs Diogelwch Bwyd Lefel 3.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn efallai y byddwch am roi cynnig ar un arall o’n cyrsiau seiliedig ar waith.

  • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

, ,

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 18/09/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close