Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Cynghrair SPARC yn Ennill Momentwm gyda Chyllid Bargen Ddinesig Bae Abertawe

Student wearing virtual reality headset.

Mae datblygiadau cyffrous ar y gweill ar gyfer Cynghrair SPARC, wrth i’r fenter dderbyn cyllid ychwanegol gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe, y Gronfa Sgiliau a Thalent.

Mae’r gefnogaeth hollbwysig hon yn gam sylweddol ymlaen wrth ddatblygu rhaglen yrfaoedd SPARC, sydd wedi’i dylunio i gynnwys merched yn weithredol mewn sectorau a dangynrychiolir yn draddodiadol, gyda ffocws penodol ar ynni ac adeiladu.

“Mae’r prosiect hwn yn bartneriaeth gref rhwng busnes ac Addysg Bellach a fydd yn datblygu gweithlu’r dyfodol drwy greu ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd sydd ar y gorwel yn Sir Benfro a rhanbarth De Orllewin Cymru. Bydd y prosiect hwn yn canolbwyntio ar annog merched i ystyried gyrfaoedd yn y sectorau ynni ac adeiladu a gobeithiwn weld llawer mwy o fenywod yn manteisio ar y cyfleoedd a fydd yn cael eu creu ar draws y rhanbarth”, meddai Jane Lewis, Rheolwr Partneriaeth Rhanbarthol.

Gan gydnabod bod potensial talent benywaidd heb ei gyffwrdd yn flaenoriaeth ar agenda sgiliau’r diwydiant, mae gan y fenter hon y potensial i gael effaith sylweddol ar farchnad lafur Sir Benfro, yn enwedig gyda thwf cyflym y sector ynni gwyrdd.

Mewn ymdrech gydweithredol, mae arweinwyr diwydiant fel RWE Renewables, Blue Gem Wind, Floventis, Ledwood Engineering, a Phorth Aberdaugleddau wedi partneru â sefydliadau addysgol fel Coleg Sir Benfro ac ysgolion uwchradd lleol. Gyda’i gilydd, eu nod yw cynyddu amlygrwydd menywod yn y diwydiannau hyn. “Mae SPARC yn cyflwyno cyfle gwirioneddol drawsnewidiol i’n dysgwyr benywaidd ifanc i ennyn chwilfrydedd, codi dyheadau a hyrwyddo cyfranogiad wrth ymgysylltu â chymwysterau penodol SPARC, llwybrau ôl-16 a chyflogaeth”, meddai Rob Hillier, Cyngor Sir Penfro.

Mae Cynghrair SPARC, gan weithio ar y cyd â byrddau sgiliau, ar fin cychwyn ar ddatblygiad fframwaith ymgysylltu cynhwysfawr yn y flwyddyn i ddod. Y nod yw cyflwyno’r fframwaith hwn ar draws Sir Benfro ym mis Medi 2024.

Bydd y cyllid grant a sicrhawyd gan y prosiect Sgiliau a Thalent yn chwarae rhan ganolog wrth gefnogi swyddi Ymarferwyr SPARC mewn ysgolion. Bydd y rolau penodedig hyn yn sicrhau bod y fframwaith ymgysylltu yn cael ei gyflwyno’n llwyddiannus dros y rhaglen beilot dwy flynedd. Bydd dysgwyr benywaidd yn elwa o ystod o gyfleoedd, gan gynnwys sesiynau siaradwr gwadd, rhaglenni mentora ar gyfer dilyniant gyrfa, datblygu chwilfrydedd, magu hyder, gwella sgiliau datrys problemau a hyrwyddo gwaith tîm.

Mae’n werth nodi bod y gynghrair wedi ehangu ei rhwydwaith trwy gynnwys ERM, cwmni cynghori mwyaf y byd sy’n canolbwyntio’n gyfan gwbl ar gynaliadwyedd, a Morgan Sindall Construction, gan ddod â’u harbenigedd amhrisiadwy mewn adeiladu a’r amgylchedd adeiledig i’r fenter. Mae Cynghrair SPARC yn barod ar gyfer twf a llwyddiant parhaus, diolch i’r partneriaethau strategol hyn ac ymdrechion ymroddedig i bweru cynnydd ar gyfer menywod yn y diwydiannau hollbwysig hyn.

Shopping cart close