Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r troedyn

Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Pembrokeshire College Logo

Blog

Y diwydiant morwrol yn cyflwyno potensial enillion enfawr i bobl ifanc

Two students against blue background wearing maritime uniforms.

Gall gweithio ym myd y môr weld pobl ifanc yn ennill £32,000 erbyn eu bod yn 21 oed!

Mae gyrfaoedd o fewn y diwydiant morwrol byd-eang yn cynnig cyfoeth o gyfleoedd ac yn rhoi addysg, hyfforddiant a phrofiad i forwyr am oes o heriau gwerth chweil. Mae amrywiaeth eang o gyfleoedd yn bodoli ar y tir a’r môr gan gynnwys: Ynni Adnewyddadwy Morol, Olew a Nwy, Cychod Hwylio Mawr, Porthladdoedd a Harbyrau, a’r Llynges Fasnachol (llongau mordaith, tanceri, llongau cynnal, fferïau a chargo).

Mewn ymateb i’r galw cynyddol am weithwyr proffesiynol cymwys yn y sector hwn, mae Coleg Sir Benfro wedi ffurfio partneriaeth gyffrous ag Ysgol Forwrol Warsash, rhan o Brifysgol Solent, Southampton, a Phorthladd Aberdaugleddau i gynnig y Cadetiaeth Sylfaen gyntaf yng Nghymru, ac un o llond dwrn yn unig yn y DU, i ddysgwyr dros 16 oed yn dechrau ym mis Medi 2023.

Mae’r cwrs, sy’n cael ei adnabod fel Cyn-Gadetiaeth Ysgol Forwrol Warsash yng Ngholeg Sir Benfro, wedi’i gynllunio i helpu dysgwyr i symud ymlaen i rôl Swyddog Dec neu Swyddog Peirianneg ar gychod hwylio mawr neu weithio i un o gwmnïau llongau neu longau mordaith mwyaf y byd!

Fel cenedl ynys, mae’n gynyddol bwysig i ni harneisio’r cyfleoedd a gyflwynir gan ein treftadaeth forwrol a mynediad i ddyfrffyrdd. Mae dros 95% o holl fewnforion ac allforion y DU yn cael eu darparu ar y môr, a’r sector morol ar hyn o bryd yw’r trydydd cyfrannwr mwyaf i UK Plc o ran cynhyrchu refeniw (yn ôl Maritime UK).

Mae treftadaeth forwrol Sir Benfro ei hun wedi amrywio dros y degawdau, o bysgota i olew a nwy i lawr yr afon, ac yn awr ynni adnewyddadwy morol. Mae Coleg Sir Benfro yn paratoi i gynnig y sgiliau y mae galw amdanynt ar hyn o bryd gan y sector morwrol i’r rhai sy’n gadael ysgol ac y bydd eu hangen yn Sir Benfro o fewn y pum mlynedd nesaf gyda dyfodiad gwynt ar y môr. “Bydd y sector ynni gwynt ar y môr yn Sir Benfro a datblygiad solar ar y môr Morlyn Llanw yn Abertawe angen gweithredwyr llongau gwasanaeth, peilotiaid a pheirianwyr morol.”

Dywedodd Anna Malloy, Rheolwr Ymgysylltu a Chyfathrebu Rhanddeiliaid ym Mhorthladd Aberdaugleddau: “Ers 65 mlynedd, mae’r diwydiant morwrol wedi bod wrth galon economi Sir Benfro, gan ddarparu gyrfaoedd gwerth chweil sy’n talu’n dda i filoedd o bobl. Yn ystod y cyfnod hwn, mae addasiad parhaus y Porthladd wedi hwyluso’r cyflenwad ynni i weddill y DU a thu hwnt – o betroliwm yn gyntaf ac yn fwy diweddar o nwy – ac rydym bellach yn dechrau cyfnod newydd wrth i ni geisio datgarboneiddio a phontio Dyfodol Sero Net newydd. Mae cyfleoedd cyffrous o’n blaenau, ac rydym yn falch iawn o weithio mewn partneriaeth â Choleg Sir Benfro wrth iddo gefnogi gweithlu ein cenhedlaeth nesaf i ddatblygu’r sgiliau y bydd eu hangen arnynt i fachu ar y cyfleoedd hyn.”

Dywed Giuseppe Saieva, Dirprwy Gyfarwyddwr, Ysgol Forwrol Warsash: “Mae cludo llongau yn cynnig y cyfle o ffordd anturus o fyw sy’n llawn rhagolygon gyrfa cyffrous sy’n talu’n dda mewn diwydiant deinamig sy’n tyfu, ac yn darparu heriau a chyfrifoldebau i’r rhai sydd am fwy o yrfa na’r drefn arferol o ‘naw tan bump’. Rydym wrth ein bodd i fod yn bartner gyda Choleg Sir Benfro gan roi cyfle i bobl ifanc yng Nghymru gymryd eu camau cyntaf i fyd morol. Mae Cyn-Gadetiaeth Ysgol Forwrol Warsash yng Ngholeg Sir Benfro wedi’i chynllunio i baratoi darpar forwyr yn llwyddiannus i ennill y sgiliau a’r cymwysterau sydd eu hangen i symud ymlaen yn uniongyrchol i’n hyfforddiant cadét swyddogion sy’n arwain y diwydiant yn Ysgol Forwrol Warsash, rhan o Brifysgol Solent, Southampton.”

Y Manteision:
Mae hon yn rhaglen dwy flynedd sy’n cwmpasu peirianneg forol ac astudiaethau morol. Ochr yn ochr â’r brif raglen, bydd dysgwyr hefyd yn cael cyfle i ennill cymwysterau i helpu i ddatblygu eu ‘coesau môr’. Wedi’u hariannu’n llawn gan The Reardon Nautical Trust, byddant hefyd yn ennill trwydded i dreialu cwch pŵer, yn dysgu sut i lywio a sut i weithredu Radio VHF yn gymwys.

Fel Cadét Sylfaen bydd angen iddynt ddechrau meddwl a gweithredu fel Swyddog dan hyfforddiant – bydd Porthladd Aberdaugleddau yn ariannu’r wisg a’r offer amddiffynnol personol y bydd gofyn i ddysgwyr eu gwisgo yn y gweithdai peirianneg.

Ar ôl cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus, bydd dysgwyr yn cael mynediad uniongyrchol i’r rhaglen hyfforddi cadetiaid swyddogion yn Ysgol Forwrol Warsash, sy’n rhan o Brifysgol Solent, neu efallai y byddant am ddod o hyd i brentisiaeth yn lleol neu wneud cais i brifysgol i astudio peirianneg neu gwrs gradd sy’n ymwneud â’r môr. Os byddant yn penderfynu cymryd yr opsiwn cadetiaeth llawn yn Warsash yna bydd eu haddysg yn cael ei hariannu gan gwmni llongau noddi a byddant yn dilyn rhaglen sy’n cynnwys hyfforddiant academaidd ac ymarferol, wedi’i integreiddio â chyfnodau o hyfforddiant ymarferol ar y môr. Ar ddiwedd y gadetiaeth, byddant yn graddio gyda Gradd Baglor gydag Anrhydedd, Gradd Sylfaen neu gymhwyster academaidd HND. Byddant hefyd yn ennill cymhwyster proffesiynol – Tystysgrif Cymhwysedd fel Swyddog Gwylio.

Gwnewch gais ar-lein heddiw

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Derbyniadau Coleg Sir Benfro ar 0800 9 776 788 neu e-bostiwch: admissions@pembrokeshire.ac.uk

I gael rhagor o wybodaeth am Ysgol Forwrol Warsash, a rhaglenni hyfforddi swyddogion cadetiaid yr Ysgol, ewch i: maritime.solent.ac.uk/careers/officer-cadet-training

Shopping cart close