Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r troedyn

Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Pembrokeshire College Logo

Blog

Bioleg – TGAU

Bioleg – TGAU

Bioleg - TGAU

TGAU CBAC mewn Bioleg

Mae digon o resymau pam y gallech fod am astudio TGAU Bioleg; boed hynny i gael gwell cymwysterau ar gyfer addysg uwch, creu mwy o lwybrau ar gyfer gyrfa, neu’n syml ar gyfer hunan-wella – mae sefyll eich TGAU fel oedolyn bob amser yn ffordd wych o ennill sgiliau newydd a hybu’ch CV.

Gall fod yn gymwys i gael gostyngiad sylweddol o dan 19 oed, a dim ond 20% o ffi’r cwrs y byddwch yn ei dalu – cysylltwch â ni i archebu eich lle ar 0800 9 776 778

SKU: 1302N7311
ID: 39128

Mae’r ffioedd fesul blwyddyn academaidd, yn amodol ar newid

£200.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Wedi’i greu i ysbrydoli a herio dysgwyr o bob gallu, ei nod yw eich helpu i ddatblygu eich chwilfrydedd am fyd natur. Rhoi cipolwg i chi ar sut mae gwyddoniaeth yn gweithio a gwerthfawrogiad o’r ffyrdd y mae’n berthnasol i’ch bywyd bob dydd.

Sylwch fod angen gwerslyfr TGAU Bioleg CBAC ar gyfer y cwrs hwn, gellir ei brynu ar-lein, yn ail law neu ei fenthyg o’r llyfrgell.

Mae’r cwrs hwn fel arfer yn rhedeg un noson yr wythnos, am 33 wythnos, gan ddechrau ym mis Medi.

 • Dim gofynion mynediad ffurfiol
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol

Byddwch yn astudio ystod eang o bynciau, wedi’u cynllunio i ddangos eich dealltwriaeth, eich cymhwysiad a’ch dadansoddiad o syniadau, technegau a gweithdrefnau gwyddonol.

Mae’r unedau i’w hastudio yn cynnwys:

 • Ecosystemau, effaith ddynol ar yr amgylchedd
 • Dosbarthiad a bioamrywiaeth
 • DNA ac etifeddiaeth
 • Amrywiad ac esblygiad
 • Homeostasis
 • Micro-organebau a chlefydau

Byddwch hefyd yn gwneud amrywiaeth o waith ymarferol a fydd yn gwella eich dealltwriaeth o bob pwnc ac yn datblygu eich sgiliau meddwl a dadansoddi gwyddonol.

Enghreifftiau o ymchwiliadau ymarferol:

 • Microsgopeg
 • Ymchwilio i weithred ensymau
 • Ymchwilio i amrywiad mewn organebau
 • Dyraniad
 • Dadansoddi effaith gwrthfiotigau ar dyfiant bacteriol
 • Ymchwilio i gynnwys egni bwydydd

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Arholiad ymarferol
 • Arholiad ysgrifenedig

Mynediad i Wyddoniaeth Lefel-A, i helpu i fodloni gofynion rhai cyrsiau lefel gradd.

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Gwerslyfrau - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs, mae'r rhan fwyaf o werslyfrau ar gael i'w benthyg o lyfrgell y coleg neu lyfrgelloedd ar-lein

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Additional information

Lefel:

Modd:

,

Dyddiad y Cwrs:

Dim dyddiadau ar gael

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 23/01/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close