Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Cyfrifiadura

Cyfrifiadura

Ymarferwyr Technoleg Gwybodaeth

Diploma Estynedig Cenedlaethol BTEC Lefel 3 mewn Cyfrifiadura

Mae byd Cyfrifiadura yn esblygu’n gyflym gan greu cyfleoedd gyrfa amrywiol a chyffrous.

SKU: 32243
MEYSYDD:
DYSGWYR:
ID: 32243

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

I fod yn llwyddiannus yn y diwydiant Cyfrifiadura bydd angen i chi fod yn drefnus iawn. Bydd angen i chi feddwl am atebion creadigol yn ogystal â gallu meddwl mewn ffordd resymegol a systematig. Fel rhan o’r cwrs hwn byddwch yn astudio ystod eang o fodiwlau gan roi sylfaen gadarn i chi naill ai ar gyfer astudiaeth bellach neu gyflogaeth.

Mae cwblhau’r Diploma Estynedig yn llwyddiannus ym mlwyddyn dau gyfwerth â thair Lefel A.

 • Five GCSEs at grade C or above (may include one relevant equivalent) to include English Language/First Language Welsh and Mathematics/Numeracy
 • Each application is considered on individual merit
 • Entry is subject to attending a course information session or informal interview
 • Successful completion of relevant Level 2 programme with a merit grade or above in addition to a successful decision from progression board meeting
 • Two GCSEs at grade C or above to include English Language/First Language Welsh and Mathematics/Numeracy

Byddwch chi’n astudio’r unedau canlynol:

Egwyddorion cyfrifiadureg
Yn yr uned hon, byddwch yn datblygu’r sgiliau meddwl cyfrifiannol i ddadansoddi problem yn effeithiol, ei rhannu’n gydrannau, a dylunio a gwerthuso datrysiadau. Mae angen y sgiliau hyn er mwyn symud ymlaen i gyrsiau addysg uwch sy’n ymwneud â chyfrifiadura neu i’r gweithle fel gweithiwr cyfrifiadura proffesiynol.

Hanfodion systemau cyfrifiadurol
Yn yr uned hon, byddwch yn archwilio’r berthynas rhwng caledwedd a meddalwedd fel rhan o system gyfrifiadurol. Byddwch yn archwilio’r ffordd y mae cydrannau cyfrifiadurol yn gweithio’n unigol a gyda’i gilydd i storio a phrosesu data, a’r ffordd y caiff data ei drosglwyddo a’i ddefnyddio mewn systemau cyfrifiadurol. Byddwch yn archwilio’r effaith y mae systemau cyfrifiadurol yn ei chael ar sefydliadau ac unigolion.

Systemau TG, diogelwch ac amgryptio
Yn yr uned hon, byddwch yn ymchwilio i wahanol fathau o ymosodiadau diogelwch, gwendidau sy’n bodoli a thechnegau y gellir eu defnyddio i amddiffyn systemau TG. Byddwch yn dysgu am ffurfweddu rhwydweithiau cymhleth i fod yn ddiogel tra’n darparu amgylchedd diogel gyda rhannu a diogelwch data gan gynnwys amgryptio. Byddwch yn cynllunio ac yn cymhwyso amddiffyniad addas i system TG ac yn ei brofi i sicrhau bod y diogelwch yn effeithiol ynghyd â ffurfweddu gosodiadau rheoli mynediad system.

Cymwysiadau busnes cyfryngau cymdeithasol
Byddwch yn archwilio gwahanol wefannau cyfryngau cymdeithasol, y ffyrdd y gellir eu defnyddio a’r peryglon posibl wrth eu defnyddio at ddibenion sefydliadol. Byddwch yn datblygu ac yn gweithredu cynllun i ddefnyddio strategaethau cyfryngau cymdeithasol o fewn sefydliad i gyflawni ei nodau ac amcanion busnes penodol trwy bostio cynnwys a rhyngweithio ag eraill.

Graffeg ddigidol ac animeiddio
Yn yr uned hon, byddwch yn ymdrin ag egwyddorion graffeg ddigidol ac animeiddio tra’n archwilio goblygiadau cynrychioli graffeg ar ffurf ddigidol a’r prosesau a’r technegau a ddefnyddir i ddatblygu graffeg ac animeiddio digidol effeithiol. Byddwch yn dylunio, creu, profi ac adolygu graffeg ac animeiddiadau digidol i’w cynnwys mewn cynnyrch digidol.

Datblygu apiau symudol
Yn yr uned hon, byddwch yn ymchwilio i apiau symudol, sut maen nhw’n cael eu defnyddio, pam maen nhw’n cael eu creu, y gwahaniaethau rhwng dyfeisiau a goblygiadau creu a defnyddio meddalwedd ar ddyfeisiau symudol. Byddwch yn astudio’r ystyriaethau dylunio sy’n gynhenid mewn apiau symudol a dylunio meddalwedd cyffredinol gyda dylunio, datblygu, profi ac adolygu ap symudol i gyflawni set benodol o ofynion cleientiaid.

Cynllunio a rheoli prosiectau cyfrifiadurol
Yn yr uned hon, byddwch yn cymhwyso technegau cynllunio a rheoli prosiect i senario prosiect cyfrifiadura. Bydd yn rhoi i chi’r sgiliau sy’n gysylltiedig â chynllunio a rheoli prosiect i gynnwys amserlennu tasgau, cyllidebu, rheoli risg, rheoli amser, rheoli ansawdd a chyfathrebu â’r holl randdeiliaid trwy gydol cylch bywyd y prosiect.

Prosiect dylunio a datblygu meddalwedd
Yn yr uned hon, byddwch yn archwilio’r sgiliau angenrheidiol i ddylunio a chreu meddalwedd. Byddwch yn archwilio confensiynau safonol a ffyrdd o weithio i greu atebion i broblemau. Byddwch yn archwilio senario penodol ac yn datblygu datrysiadau dylunio effeithiol i gynhyrchu meddalwedd.

Effaith cyfrifiadura
Yn yr uned hon, byddwch yn datblygu dealltwriaeth o effeithiau cadarnhaol a negyddol cyfrifiadura ar sefydliad pan fydd yn gweithredu system newydd. Byddwch yn ystyried yr effaith gyffredinol ar unigolion a chymdeithas, ac effeithiau posibl datblygiadau cyfrifiadura yn y dyfodol. Yna byddwch yn datblygu cynllun i roi datblygiad technoleg gyfrifiadurol ar waith mewn sefydliad ac yn adolygu’r cynllun yr ydych wedi’i ddatblygu.

Rhyngweithio cyfrifiadurol dynol
Yn yr uned hon, byddwch yn ystyried sut mae technoleg wedi esblygu i wella’r cyfathrebu rhwng y ddyfais a’r defnyddiwr. Byddwch yn archwilio goblygiadau defnyddio rhyngwynebau amrywiol, trwy gymhwyso egwyddorion HCI i gyfiawnhau eich penderfyniad. Byddwch hefyd yn datblygu datrysiad i senario seiliedig ar HCI, trwy ddefnyddio iaith raglennu briodol neu offer meddalwedd/caledwedd.

Datblygu gemau cyfrifiadurol
Yn yr uned hon, byddwch yn ymchwilio i’r technolegau a ddefnyddir yn y diwydiant gemau cyfrifiadurol a’r goblygiadau sydd ganddynt i ddefnyddwyr, datblygwyr a sefydliadau. Byddwch yn dadansoddi sut mae anghenion a dewisiadau defnyddwyr yn effeithio ar ddylunio gêm a sut mae technolegau targed yn effeithio ar ddyluniad a datblygiad gêm gyfrifiadurol. Yn olaf, byddwch yn dylunio, creu ac adolygu gêm gyfrifiadurol i fodloni gofynion.

Datblygu cronfa ddata perthynol
Yn yr uned hon, byddwch yn archwilio strwythur data, ei darddiad a sut mae cynllun data effeithlon yn dilyn drwodd i gronfa ddata effeithiol a defnyddiol. Byddwch yn ymchwilio i systemau rheoli cronfa ddata (DBMS) ac yn cymhwyso sgiliau ymarferol wrth ddylunio a datblygu cronfa ddata o fewn DBMS penodol.

Rhwydweithio cyfrifiadurol
Yn yr uned hon, byddwch yn dysgu am y prif fathau a modelau o rwydweithiau cyfrifiadurol yn ogystal â’r cydrannau caledwedd a meddalwedd rhwydwaith cyfrifiadurol sydd eu hangen i ddylunio a gweithredu rhwydweithiau. Byddwch yn dysgu protocolau cyfathrebu rhwydwaith ac yn archwilio technolegau cyfathrebu a ddefnyddir i gysylltu cyfrifiaduron â rhwydweithiau gwifrau a diwifr. Byddwch yn dysgu defnyddio strategaethau dylunio rhwydwaith i ddatblygu, gweithredu a rheoli rhwydwaith cyfrifiadurol effeithlon a diogel y gellir ei ehangu, sydd ar gael, ac sy’n effeithlon ac yn ddiogel

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Assignment work
 • Written examination
 • Controlled assessment

Gallai cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus a symud ymlaen i raglen lefel uwch arwain at nifer o gyfleoedd gyrfa yn y dyfodol gan gynnwys: Technegydd Cyfrifiadurol, Datblygwr Gemau, Datblygwr Gwe/Apiau, Gweinyddwr Cronfa Ddata, Peiriannydd Rhwydwaith, Ymgynghorydd Systemau, Rhaglennydd Amlgyfrwng, Animeiddiwr, E- Datblygwr dysgu, Cymorth Technegol, Profwr Meddalwedd, Seiberddiogelwch, HCI.

Os ydych yn ystyried astudio ar lefel gradd yn dilyn y cwrs hwn ewch i wefannau’r prifysgolion neu UCAS (University Central Admissions Service) www.ucas.com i wirio unrhyw ofynion mynediad.

 • Stationery - you will be told about any specific items before you start the course
 • A memory stick/a small portable USB hard drive
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • No tuition fee
 • We are waiving the Administration Fee for the academic year 2024/25
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 20/11/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close