Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol

Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol

Computer Course

Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol

OCR Lefel 2 Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol

Mae sgiliau cyfrifiadurol a digidol yn hanfodol ym mron pob diwydiant a busnes.

MEYSYDD:
DYSGWYR:
ID: 51387

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar rôl swydd ymarferwr meddalwedd ar draws ystod o sectorau gan gynnwys seiberddiogelwch, creu gwefannau, cymwysiadau symudol a chreu gemau. Bydd dysgwyr hefyd yn archwilio ieithoedd rhaglennu a’r cyd-destunau y gellir eu defnyddio ynddynt.

 • Three GCSEs at grade D or above (may include one relevant equivalent) to include English Language/First Language Welsh and Mathematics/Numeracy
 • Each application is considered on individual merit
 • Entry is subject to attending a course information session or informal interview
 • Successful completion of relevant Level 1 programme with a merit grade or above in addition to a successful decision from progression board meeting
 • Two GCSEs at grade D or above (or evidence of improvement from internal GCSE assessments or Skills) to include English Language/First Language Welsh and Mathematics/Numeracy

Gall yr unedau i’w hastudio gynnwys:

Hanfodion TG
Mae’r datrysiadau TG y mae busnesau’n eu defnyddio yn y byd modern yn cynnwys llawer o wahanol gydrannau. Gall y rhannau hyn gynnwys cyfrifiaduron personol, cyfrifiaduron personol sydd wedi’u cysylltu â’i gilydd i ffurfio rhwydwaith, dyfeisiau a thechnolegau gwisgadwy sydd ynghlwm wrth y cyfrifiadur personol neu’r rhwydwaith trwy’r cwmwl a’r rhyngrwyd.
Mae’n uned orfodol a asesir yn allanol. Bydd myfyrwyr yn dysgu am galedwedd a meddalwedd cyfrifiadurol.

Hanfodion Seiberddiogelwch
Gyda chymaint o ddata a gwybodaeth yn cael eu storio ar systemau cyfrifiadurol, mae’r angen am ddiogelwch yn bwysicach nag erioed.
Mae’r uned hon wedi’i dylunio i alluogi’ch myfyrwyr i ennill gwybodaeth a dealltwriaeth o rai o’r bygythiadau a’r gwendidau a all gael effaith ar unigolion a sefydliadau. Byddant yn dysgu am rai o’r mesurau y gellir eu defnyddio i amddiffyn rhag ymosodiad seiberddiogelwch.
Mae’n uned orfodol a asesir yn allanol.

Creu datrysiadau rhaglennu ar gyfer busnes
Bydd yr uned hon yn galluogi eich myfyrwyr i archwilio ieithoedd rhaglennu a’r cyd-destunau y gellir eu defnyddio ynddynt. Bydd myfyrwyr yn cynllunio datrysiad busnes gan ddefnyddio iaith raglennu, yn creu’r rhaglen gan ddefnyddio amgylchedd datblygu priodol, yn profi’r rhaglen ac yn myfyrio ar y rhaglen a grëwyd.

Cyflwyno’r cynnyrch
Unwaith y bydd cynnyrch TG wedi’i ddylunio, mae ei gyflwyno i’r bobl gywir mewn fformat priodol yn sicrhau ei fod yn cael ei gymeradwyo. Er mwyn i gyflwyniad gael effaith gadarnhaol a chofiadwy ar gleient, rhaid iddo fod yn arloesol a darparu adlewyrchiad gonest o’r cynnyrch, ei nodweddion a’i alluoedd.
Bydd yr uned hon yn rhoi’r cyfle i ddysgu am gyflwyno cynnyrch i gleient a’r gwahanol ddulliau cyfathrebu a ddefnyddir i gyflwyno cynhyrchion i randdeiliaid.

Defnyddio technolegau newydd
Bydd y myfyrwyr yn deall nodweddion a defnyddiau posibl technolegau newydd, er enghraifft, nwyddau gwisgadwy, AI, VR, AR, argraffu 3D, 5G a roboteg. Bydd angen ystyried sut y gellir defnyddio technolegau newydd i gefnogi busnesau ac egluro manteision ac anfanteision y technolegau hyn a gallu nodi effeithiau yn y dyfodol o gymhwyso’r technolegau newydd hyn.

Creu gwefannau
Diben yr uned hon yw rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i greu gwefannau sylfaenol i ddiwallu anghenion busnes. Bydd yn eich paratoi yn y broses a’r sgiliau sydd eu hangen i ddylunio, creu neu addasu cydrannau gwefan a’ch galluogi i ddiweddaru gwefan sy’n bodoli eisoes i ddiwallu anghenion busnes.

Creu cymwysiadau symudol ar gyfer busnes
Mae technoleg symudol yn dod yn fwyfwy cyffredin o fewn cymdeithas o safbwynt personol yn ogystal ag o fewn busnes. Nod yr uned hon yw darparu dealltwriaeth o’r defnydd o gymwysiadau symudol ar gyfer busnes. Byddwch yn cynllunio, creu, diweddaru a gwella cymwysiadau symudol.

Creu Gemau
Mae dylunio gemau yn faes poblogaidd o fewn y diwydiant sy’n parhau i ddatblygu cysyniadau a thechnolegau newydd, gan ddenu cynulleidfa amrywiol lawer ehangach gyda gofynion lluosog ar gyfer llwyfannau lluosog. Nod yr uned yw rhoi cyfle i ddefnyddio hanfodion dylunio gemau a datblygu’r sgiliau i gynhyrchu gemau o ddyluniadau gêm ac archwilio sut i gyfoethogi’r gemau trwy ymgorffori nodweddion ychwanegol.

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Continuous assessment during the course
 • Online examination

Mae dilyniant yn bosibl i gyrsiau Lefel 3 mewn disgyblaeth gysylltiedig fel y cwrs Cyfrifiadura Lefel 3. Bydd y cwrs hwn yn galluogi myfyrwyr i gael gwaith ar lefel hyfforddai o fewn ystod eang o amgylcheddau Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu.

 • Stationery - you will be told about any specific items before you start the course
 • A memory stick/a small portable USB hard drive
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • No tuition fee
 • We are waiving the Administration Fee for the academic year 2024/25
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 07/11/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close