Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Cynnal a Chadw Adeiladu

Cynnal a Chadw Adeiladu

pexels-bidvine-1249611

Diploma Lefel 2 City & Guilds mewn Gweithrediadau Cynnal a Chadw

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at y rheini sy’n dymuno dilyn gyrfa yn adran cynnal a chadw adeiladau a gofal y diwydiant. Mae’n cynnwys amrywiaeth o sgiliau dymunol yn unol â chais cyflogwyr sy’n chwilio am staff aml-sgil mewn meysydd fel gwaith brics, addurno, plastro, plymwaith a gwaith coed.

DYSGWYR:
ID: 53129

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Bydd y cwrs yn cynnwys atgyweiriadau ar raddfa fach mewn amrywiol grefftau yn y sector Adeiladu, ar gyfer y crefftau canlynol:

 • Atgyweirio Adeiladau (Gwaith Brics)
 • Atgyweiriadau Peintio ac Addurno
 • Gwaith Trwsio Plastro
 • Atgyweiriadau Plymio
  • Atgyweirio Gwaith Saer
 • Tri chymhwyster TGAU gradd D neu uwch (gall gynnwys un cyfwerth perthnasol) i gynnwys SaesnegIaith/Llenyddiaeth Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf neu Fathemateg/Rhifedd
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol
 • Cwblhau rhaglen Lefel 1 berthnasol yn llwyddiannus (gan gynnwys sgiliau) a phenderfyniad o gyfarfod y bwrdd dilyniant

Dyma’r modiwlau fydd yn cael eu cynnwys:

 • Gwneud atgyweiriadau adeiladau ar raddfa fach.
 • Gwneud atgyweiriadau peintio ac addurno ar raddfa fach.
 • Gwneud atgyweiriadau plastro ar raddfa fach.
 • Gwneud atgyweiriadau plymio ar raddfa fach.
 • Gwneud atgyweiriadau gwaith coed.
 • Iechyd, diogelwch a lles mewn Adeiladu.
 • Egwyddorion Adeiladu Adeiladau, Gwybodaeth a Chyfathrebu.

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Asesiad mewnol
 • Arholiad ymarferol
 • Arholiad ysgrifenedig
 • Arholiad ar-lein

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus efallai y byddwch am symud ymlaen i un o’r llwybrau Cymhwyster Sylfaen Lefel 2 neu Brentisiaeth Lefel 3.

 • Offer Diogelu Personol (PPE) a Dillad, y gallwch eu prynu ar-lein cyn i chi ddechrau'r cwrs

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • Bydd angen i chi dalu ffi gweithdy adeiladu o £55 bob blwyddyn cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Gallwch rentu locer am £10 y flwyddyn a bydd hwn yn cael ei ad-dalu os na fydd y locer wedi'i ddifrodi a bod allweddi'n cael eu dychwelyd
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 16/04/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close