Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Ffrangeg

Ffrangeg

French A-level Course

Ffrangeg lefel A CBAC

Mae’r Lefel-A mewn Ffrangeg yn rhoi cyfle diddorol a chyffrous i chi adeiladu ar eich astudiaeth flaenorol o Ffrangeg.

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Trwy themâu cymdeithasol, deallusol a diwylliannol byddwch yn gallu datblygu eich gwybodaeth ieithyddol a’ch dealltwriaeth ddiwylliannol o’r gwledydd neu’r cymunedau lle siaredir yr iaith.

Bydd cyfle i astudio llenyddiaeth a ffilm hefyd yn caniatáu i chi wneud dadansoddiad dyfnach o strwythurau iaith a chynyddu eich ymwybyddiaeth ddiwylliannol fel rhan o ddull integredig o ddysgu iaith.

 • Pum TGAU gradd C neu uwch (gall gynnwys un cyfwerth perthnasol) i gynnwys Saesneg Iaith/Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg/Rhifedd
 • Ffrangeg B a Saesneg Iaith/Llenyddiaeth/Cymraeg Iaith Gyntaf gradd B
 • Gwiriwch y Grid Opsiynau Lefel AS i weld a yw'r pwnc hwn yn cyd-fynd â'ch rhaglen ddewisol
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol
 • Cwblhau rhaglen gyfredol/perthnasol yn llwyddiannus (gan gynnwys sgiliau) a phenderfyniad o gyfarfod y bwrdd dilyniant
Darllenwch y gofynion mynediad llawn uchod gan y bydd angen i chi fodloni’r rheini hefyd fel arfer.

Rhoddir ffocws cryf ar feithrin eich hyder a’ch rhuglder mewn Ffrangeg llafar gan ddefnyddio themâu perthnasol ac amserol. Mae’r gofyniad i ymchwilio i faes o ddiddordeb personol sy’n ymwneud â’r wlad neu’r gwledydd lle siaredir Ffrangeg yn anelu at wella eich gwerthfawrogiad diwylliannol a’ch galluogi i ddod yn fwy ymwybodol o wahaniaethau rhyngddiwylliannol.

Byddwch yn cael eich annog i:

 • gwella eich sgiliau ieithyddol a hybu a datblygu eich gallu i feddwl yn feirniadol ar sail eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o iaith, diwylliant a chymdeithas y gwledydd neu gymunedau lle siaredir yr iaith
 • datblygu rheolaeth ar y system iaith i gyfleu ystyr, gan ddefnyddio sgiliau llafar ac ysgrifenedig, gan gynnwys ystod estynedig o eirfa, at ddibenion ymarferol a deallusol fel defnyddwyr cynyddol hyderus, cywir ac annibynnol yr iaith
 • datblygu eich gallu i ryngweithio’n effeithiol â defnyddwyr yr iaith ar lafar ac yn ysgrifenedig, gan gynnwys trwy gyfryngau ar-lein
 • datblygu sgiliau a strategaethau dysgu iaith, gan gynnwys strategaethau cyfathrebu i gynnal cyfathrebu a meithrin rhuglder a hyder
 • ymgysylltu’n feirniadol â thestunau, ffilmiau a deunyddiau eraill ysgogol yn ddeallusol yn yr iaith wreiddiol, gan ddatblygu gwerthfawrogiad o ddefnyddiau soffistigedig a chreadigol o’r iaith a’u deall o fewn eich cyd-destun diwylliannol a chymdeithasol
 • datblygu gwybodaeth am faterion sy’n ganolog i gymdeithas a diwylliant, ddoe a heddiw, y gwledydd neu’r cymunedau lle siaredir yr iaith
 • cyfryngu rhwng diwylliannau a rhwng siaradwyr yr iaith a siaradwyr Cymraeg/Saesneg
 • meithrin eich gallu i ddysgu ieithoedd eraill
 • arfogi eich hun â sgiliau trosglwyddadwy fel ymreolaeth, dyfeisgarwch, creadigrwydd, meddwl beirniadol, a hyblygrwydd ieithyddol, diwylliannol a gwybyddol a fydd yn eich galluogi i fynd ymlaen i astudio ymhellach neu i gyflogaeth
 • datblygu eich gallu i feddwl yn feirniadol a dadansoddol trwy gyfrwng yr iaith astudio
 • datblygu fel ymchwilydd annibynnol trwy gyfrwng yr iaith astudio

Mae dysgwyr hefyd yn cwblhau Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac mae gofyn iddynt ddatblygu eu sgiliau hanfodol (sgiliau cyfathrebu/rhifedd a digidol). Bydd dysgwyr hefyd yn mynychu tiwtorial grŵp wythnosol.

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog.

 • Arholiad ysgrifenedig
 • Arholiad llafar

Gall y cwrs hwn arwain at ystod amrywiol o gyfleoedd gyrfa mewn ystod amrywiol o fusnesau gan gynnwys: Ymchwilydd Academaidd, Dehonglydd, Dadansoddwr Risg Gwleidyddol, Athro/Athrawes Ysgol Uwchradd, Newyddiadurwr Darlledu, Ditectif, Swyddog Gwasanaeth Diplomyddol, Ymgynghorydd Addysg, Athro/Athrawes Saesneg fel Iaith Dramor , Gweithiwr Cymorth/Datblygu Rhyngwladol, Rheolwr Logisteg a Dosbarthu, Swyddog Gweithredol Marchnata, Archwiliwr Patent, Tiwtor Preifat, Rheolwr Hawliau Cyhoeddi, Gweithredwr Gwerthu, Rheolwr Taith, Cyfieithydd.

Os ydych yn ystyried astudio ar lefel gradd yn dilyn y cwrs hwn ewch i wefannau’r prifysgolion neu UCAS (University Central Admissions Service) www.ucas.com i wirio unrhyw ofynion mynediad.

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Gwerslyfrau - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs, mae'r rhan fwyaf o werslyfrau ar gael i'w benthyg o lyfrgell y coleg neu lyfrgelloedd ar-lein
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr
Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.
 • Dim ffi dysgu
 • Rydym yn hepgor y Ffi Weinyddol ar gyfer y flwyddyn academaidd 22/23
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Gwybodaeth Ychwanegol

Additional information

Lefel:

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych dalent ar gyfer chwaraeon, hoffem clywed oddi wrthych.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 26/05/2022

Beth yw’r gofynion mynediad?

 • Pum TGAU gradd C neu uwch (gall gynnwys un cyfwerth perthnasol) i gynnwys Saesneg Iaith/Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg/Rhifedd
 • Ffrangeg B a Saesneg Iaith/Llenyddiaeth/Cymraeg Iaith Gyntaf gradd B
 • Gwiriwch y Grid Opsiynau Lefel AS i weld a yw'r pwnc hwn yn cyd-fynd â'ch rhaglen ddewisol
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol

Myfyriwr cyfredol – beth yw’r gofynion mynediad?

Darllenwch y gofynion mynediad uchod gan y bydd angen i chi fodloni’r rheini yn ogystal â’r canlynol fel arfer:

 • Cwblhau rhaglen gyfredol/perthnasol yn llwyddiannus (gan gynnwys sgiliau) a phenderfyniad o gyfarfod y bwrdd dilyniant

Beth fydda i’n ei ddysgu?

Rhoddir ffocws cryf ar feithrin eich hyder a’ch rhuglder mewn Ffrangeg llafar gan ddefnyddio themâu perthnasol ac amserol. Mae’r gofyniad i ymchwilio i faes o ddiddordeb personol sy’n ymwneud â’r wlad neu’r gwledydd lle siaredir Ffrangeg yn anelu at wella eich gwerthfawrogiad diwylliannol a’ch galluogi i ddod yn fwy ymwybodol o wahaniaethau rhyngddiwylliannol.

Byddwch yn cael eich annog i:

 • gwella eich sgiliau ieithyddol a hybu a datblygu eich gallu i feddwl yn feirniadol ar sail eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o iaith, diwylliant a chymdeithas y gwledydd neu gymunedau lle siaredir yr iaith
 • datblygu rheolaeth ar y system iaith i gyfleu ystyr, gan ddefnyddio sgiliau llafar ac ysgrifenedig, gan gynnwys ystod estynedig o eirfa, at ddibenion ymarferol a deallusol fel defnyddwyr cynyddol hyderus, cywir ac annibynnol yr iaith
 • datblygu eich gallu i ryngweithio’n effeithiol â defnyddwyr yr iaith ar lafar ac yn ysgrifenedig, gan gynnwys trwy gyfryngau ar-lein
 • datblygu sgiliau a strategaethau dysgu iaith, gan gynnwys strategaethau cyfathrebu i gynnal cyfathrebu a meithrin rhuglder a hyder
 • ymgysylltu’n feirniadol â thestunau, ffilmiau a deunyddiau eraill ysgogol yn ddeallusol yn yr iaith wreiddiol, gan ddatblygu gwerthfawrogiad o ddefnyddiau soffistigedig a chreadigol o’r iaith a’u deall o fewn eich cyd-destun diwylliannol a chymdeithasol
 • datblygu gwybodaeth am faterion sy’n ganolog i gymdeithas a diwylliant, ddoe a heddiw, y gwledydd neu’r cymunedau lle siaredir yr iaith
 • cyfryngu rhwng diwylliannau a rhwng siaradwyr yr iaith a siaradwyr Cymraeg/Saesneg
 • meithrin eich gallu i ddysgu ieithoedd eraill
 • arfogi eich hun â sgiliau trosglwyddadwy fel ymreolaeth, dyfeisgarwch, creadigrwydd, meddwl beirniadol, a hyblygrwydd ieithyddol, diwylliannol a gwybyddol a fydd yn eich galluogi i fynd ymlaen i astudio ymhellach neu i gyflogaeth
 • datblygu eich gallu i feddwl yn feirniadol a dadansoddol trwy gyfrwng yr iaith astudio
 • datblygu fel ymchwilydd annibynnol trwy gyfrwng yr iaith astudio

Mae dysgwyr hefyd yn cwblhau Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac mae gofyn iddynt ddatblygu eu sgiliau hanfodol (sgiliau cyfathrebu/rhifedd a digidol). Bydd dysgwyr hefyd yn mynychu tiwtorial grŵp wythnosol.


Allaf i wneud y cwrs hwn yn Gymraeg?

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog.


Sut y byddaf yn cael fy asesu?

 • Arholiad ysgrifenedig
 • Arholiad llafar

Beth alla i ei wneud nesaf?

Gall y cwrs hwn arwain at ystod amrywiol o gyfleoedd gyrfa mewn ystod amrywiol o fusnesau gan gynnwys: Ymchwilydd Academaidd, Dehonglydd, Dadansoddwr Risg Gwleidyddol, Athro/Athrawes Ysgol Uwchradd, Newyddiadurwr Darlledu, Ditectif, Swyddog Gwasanaeth Diplomyddol, Ymgynghorydd Addysg, Athro/Athrawes Saesneg fel Iaith Dramor , Gweithiwr Cymorth/Datblygu Rhyngwladol, Rheolwr Logisteg a Dosbarthu, Swyddog Gweithredol Marchnata, Archwiliwr Patent, Tiwtor Preifat, Rheolwr Hawliau Cyhoeddi, Gweithredwr Gwerthu, Rheolwr Taith, Cyfieithydd.

Os ydych yn ystyried astudio ar lefel gradd yn dilyn y cwrs hwn ewch i wefannau’r prifysgolion neu UCAS (University Central Admissions Service) www.ucas.com i wirio unrhyw ofynion mynediad.


Oes angen i mi ddod â /prynu ac offer?

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Gwerslyfrau - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs, mae'r rhan fwyaf o werslyfrau ar gael i'w benthyg o lyfrgell y coleg neu lyfrgelloedd ar-lein
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

A oes unrhyw gostau ychwanegol?

 • Dim ffi dysgu
 • Rydym yn hepgor y Ffi Weinyddol ar gyfer y flwyddyn academaidd 22/23
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Additional information

Lefel:

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Shopping cart close