Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Gwaith Saer – Dilyniant

Gwaith Saer – Dilyniant

Gwaith Saer - Dilyniant

Dinas & Dilyniant Guilds mewn Adeiladu (Lefel 2) Gwaith Saer Safle

Os ydych wedi cwblhau’r Cymhwyster Sylfaen bydd y cwrs hwn yn eich helpu i baratoi ar gyfer prentisiaeth yn y diwydiant Gwaith Saer.

ID: 52094

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs blwyddyn llawn-amser hwn wedi’i gynllunio ar gyfer y rhai sydd wedi cwblhau’r Cymhwyster Sylfaen ac sydd bellach eisiau arbenigo mewn un grefft ond nad ydynt eto wedi sicrhau cyflogaeth yn y diwydiant. Drwy gwblhau’r cymhwyster hwn, byddwch wedi gwneud cryn dipyn o’r dysgu cysylltiedig â Phrentisiaeth Lefel 3 os mai dyna yw eich cam nesaf.

 • Fel arfer nid oes mynediad uniongyrchol i'r cwrs hwn, byddai angen i chi symud ymlaen o gwblhau lefel flaenorol yn llwyddiannus yn y maes pwnc hwn neu debyg
 • Cwblhau rhaglen Lefel 2 perthnasol yn llwyddiannus (gan gynnwys sgiliau) a phenderfyniad o gyfarfod y bwrdd dilyniant

Mae’r cwrs hwn yn galluogi dysgwyr i ddatblygu eu:

 • Dealltwriaeth o gynaliadwyedd cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol fel sy’n briodol i adeiladu a’r amgylchedd adeiledig
 • Dealltwriaeth o agweddau ar gyflogaeth a chyflogadwyedd yn y sector
 • Sgiliau cyflogadwyedd a dealltwriaeth o sut mae’r rhain yn berthnasol i arfer cyfoes mewn crefft ddewisol
 • Eu gwybodaeth a’u gallu i gymhwyso gofynion iechyd a diogelwch gweithio ar safleoedd, gydag offer a chydag eraill wrth weithio mewn crefft ddewisol
 • Dealltwriaeth o’r mathau o waith a phrosiectau a wneir mewn crefft ddewisol, a chyd-ddibyniaeth y gwaith hwn gyda gwaith gan grefftwyr eraill, yn y cyfnodau dylunio, adeiladu, defnyddio a chynnal a chadw.
 • Dealltwriaeth o’r offer, technegau, defnyddiau a thechnolegau a ddefnyddir mewn crefft ddewisol a sut maent yn newid, ac wedi newid, dros amser
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth sy’n ofynnol mewn llwybr masnach dewisol, fel y nodir yn y ddogfen hon i’r safonau cenedlaethol perthnasol
 • Sgiliau ymarferol wrth gyflawni ystod eang o dasgau mewn crefft ddewisol
 • Y gallu i gynllunio a gwerthuso eu perfformiad yn effeithiol wrth gyflawni ystod eang o dasgau mewn crefft ddewisol

Mae’r unedau craidd i’w hastudio yn cynnwys:

 • Cyflogaeth a Chyflogadwyedd yn y Sector Adeiladu
 • Newid Arferion Dros Amser
 • Cynllunio a Gwerthuso Gwaith yn y Sector Adeiladu yng Nghymru

Unedau pwnc-benodol i’w hastudio:

 • Gwybodaeth Graidd Gwaith Saer Safle
 • Gosod cydrannau gosod cyntaf ac ail
 • Codi cydrannau Carcasu strwythurol
 • Cynnal gwaith saer nad yw’n strwythurol
 • Sefydlu a Defnyddio Peiriannau Torri a Siapio Cludadwy

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs
 • Portffolio o dystiolaeth
 • Arholiad ar-lein
 • Cwblhau prosiect mawr terfynol

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus gallai dysgwyr geisio symud ymlaen i gwrs lefel uwch yn y Coleg, ceisio Prentisiaeth briodol neu fynd yn syth i gyflogaeth.

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Gwerslyfrau - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs, mae'r rhan fwyaf o werslyfrau ar gael i'w benthyg o lyfrgell y coleg neu lyfrgelloedd ar-lein
 • Offer Diogelu Personol (PPE) a Dillad, y gallwch eu prynu ar-lein cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Offer lluniadu technegol - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • Dim ffi dysgu
 • Rydym yn hepgor y Ffi Weinyddol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2024/25
 • Bydd angen i chi dalu ffi gweithdy adeiladu o £55 bob blwyddyn cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Gallwch rentu locer am £10 y flwyddyn a bydd hwn yn cael ei ad-dalu os na fydd y locer wedi'i ddifrodi a bod allweddi'n cael eu dychwelyd
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 28/03/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close