Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Plymio – Dilyniant

Plymio – Dilyniant

Plymio - Dilyniant

Dilyniant EAL Lefel 2 mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu

Os ydych wedi cwblhau’r Cymhwyster Sylfaen bydd y cwrs hwn yn eich helpu i baratoi ar gyfer prentisiaeth yn y diwydiant Trydanol.

ID: 52096

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs blwyddyn llawn-amser hwn wedi’i gynllunio ar gyfer y rhai sydd wedi cwblhau’r Cymhwyster Sylfaen ac sydd bellach eisiau arbenigo mewn un grefft ond nad ydynt eto wedi sicrhau cyflogaeth yn y diwydiant. Drwy gwblhau’r cymhwyster hwn, byddwch wedi gwneud cryn dipyn o’r dysgu cysylltiedig â Phrentisiaeth Lefel 3 os mai dyna yw eich cam nesaf.

 • There is normally no direct entry to this course, you would need to progress from the successful completion of previous level in this subject area or similar
 • Successful completion of relevant Level 2 programme (including skills) and decision from progression board meeting

Mae’r cwrs hwn yn galluogi dysgwyr i ddatblygu eu:

 • Dealltwriaeth o gynaliadwyedd cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol fel sy’n briodol i wasanaethau adeiladu
 • Dealltwriaeth o agweddau ar gyflogaeth a chyflogadwyedd yn y sector
 • Sgiliau cyflogadwyedd a dealltwriaeth o sut mae’r rhain yn berthnasol i arfer cyfoes mewn crefft ddewisol
 • Eu gwybodaeth a’u gallu i gymhwyso gofynion iechyd a diogelwch gweithio ar safleoedd, gydag offer a chydag eraill wrth weithio mewn crefft ddewisol
 • Dealltwriaeth o’r mathau o waith a phrosiectau a wneir mewn crefft ddewisol, a chyd-ddibyniaeth y gwaith hwn gyda gwaith gan grefftwyr eraill, yn y cyfnod dylunio, adeiladu, defnyddio a chynnal a chadw
 • Dealltwriaeth o’r offer, technegau, defnyddiau a thechnolegau a ddefnyddir mewn crefft ddewisol a sut maent yn newid, ac wedi newid, dros amser
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth sy’n ofynnol mewn llwybr masnach dewisol, fel y nodir yn y ddogfen hon i’r safonau cenedlaethol perthnasol
 • Sgiliau ymarferol wrth gyflawni ystod eang o dasgau mewn crefft ddewisol
 • Y gallu i gynllunio a gwerthuso eu perfformiad yn effeithiol wrth gyflawni ystod eang o dasgau mewn crefft ddewisol

Mae’r unedau craidd i’w hastudio yn cynnwys:

 • Cyflogaeth a Chyflogadwyedd yn y Sector Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu
 • Newid Arferion Dros Amser
 • Cynllunio a Gwerthuso Gwaith yn y Sector Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu yng Nghymru

Unedau pwnc-benodol i’w hastudio:

 • Deall Egwyddorion Gwyddonol
 • Deall Systemau Plymio a Gwresogi Craidd
 • Deall Systemau Dŵr Oer
 • Deall Systemau Dŵr Poeth
 • Deall Systemau Gwres Canolog
 • Deall Systemau Dŵr Glaw
 • Deall Systemau Glanweithdra
 • Perfformio Gosod Systemau Plymio a Gwresogi

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Continuous assessment during the course
 • Practical assessment during the course
 • Portfolio of evidence
 • Online examination
 • Completion of a final major project

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus gallai dysgwyr geisio symud ymlaen i gwrs lefel uwch yn y Coleg, ceisio Prentisiaeth briodol neu fynd yn syth i gyflogaeth.

 • Stationery - you will be told about any specific items before you start the course
 • Text books - you will be told about any specific items before you start the course, most text books are available to loan from the college library or online libraries
 • Personal Protective Equipment (PPE) and Clothing, which you can purchase online before you start the course
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • No tuition fee
 • We are waiving the Administration Fee for the academic year 2024/25
 • You will need to pay a £55 construction workshop fee each year before you start the course
 • You can rent a locker for £10 per year this will be refunded if the locker remains undamaged and keys are returned
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 07/11/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close