Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Gwaith Trydanol a Phlymio – Sylfaen

Gwaith Trydanol a Phlymio - Sylfaen

Gwaith Trydanol a Phlymio - Sylfaen

Sylfaen City & Guilds Lefel 2 mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu (8042-51)

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa ymarferol yn y Diwydiant Adeiladu Trydanol neu Blymio yna dyma’r rhaglen i chi.

ID: 51045

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn cynnwys ystod eang o gynnwys fel bod dysgwyr yn ennill dealltwriaeth o’r diwydiant adeiladu, ac nid eu crefft eu hunain yn unig.

Bydd pob dysgwr adeiladu yng Nghymru sy’n dymuno cychwyn ar gwrs llawn-amser mewn crefft adeiladu yn cwblhau’r cymhwyster hwn. Mae’r chwe uned graidd hefyd yn rhan o bob prentisiaeth adeiladu, felly os ewch ymlaen i brentisiaeth ar ôl hyn, byddwch eisoes wedi cwblhau rhan sylweddol o’r dysgu gofynnol.

 • Pedwar TGAU gradd D neu uwch (gall gynnwys un cyfwerth perthnasol) i gynnwys Saesneg Iaith/Llenyddiaeth Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg/Rhifedd
 • Gall Cymwysterau Sgiliau Hanfodol, mewn Cymhwyso Rhif a Chyfathrebu, fod yn gyfwerth â TGAU
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol
 • Cwblhau rhaglen gyfredol/perthnasol yn llwyddiannus (gan gynnwys sgiliau) a phenderfyniad o gyfarfod y bwrdd dilyniant
Darllenwch y gofynion mynediad llawn uchod gan y bydd angen i chi fodloni’r rheini hefyd fel arfer.

Byddwch yn dysgu trwy amrywiaeth o dasgau o fewn amgylchedd gweithdy ‘byw’. Ategir y tasgau hyn gan arddangosiadau ymarferol sydd wedi’u cynllunio i ddatblygu eich ymwybyddiaeth o’r angen am arferion gweithio diogel, sgiliau offer sylfaenol a mesur cywir. Mae’r holl sgiliau hyn yn angenrheidiol i ddod yn grefftwr cymwys.

Mae’r cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i ddechrau datblygu eu:

 • Dealltwriaeth o’r adeiladau a’r strwythurau sy’n rhan o’r amgylchedd adeiledig a sut maent yn newid, ac wedi newid, dros amser
 • Dealltwriaeth o’r crefftau, rolau a gyrfaoedd yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig
 • Dealltwriaeth o gylchred oes adeiladau a strwythurau yn yr amgylchedd adeiledig a’r egwyddorion a’r prosesau cysylltiedig ar bob cam
 • Dealltwriaeth o gynaliadwyedd cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol fel sy’n briodol i adeiladu a’r amgylchedd adeiledig
 • Gwybodaeth am dechnolegau newydd yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig
 • Sgiliau cyflogadwyedd a’u dealltwriaeth o sut mae’r rhain yn berthnasol ac yn bwysig yn y gweithle yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig
 • Gwybodaeth a gallu i gymhwyso egwyddorion gweithio mewn ffyrdd sy’n diogelu iechyd, diogelwch, lles a’r amgylchedd
 • Gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth sydd eu hangen wrth gynllunio, perfformio a gwerthuso tasgau ymarferol cyffredin mewn o leiaf dwy grefft o fewn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig

Mae’r unedau craidd i’w hastudio yn cynnwys:

 • Cyflwyniad i’r Amgylchedd Adeiledig
 • Cyflwyniad i’r Crefftau yn y Sector Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig
 • Cyflwyniad i Gylch Bywyd yr Amgylchedd Adeiledig
 • Cyflogadwyedd yn y Sector Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig
 • Diogelu Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd wrth weithio yn y Sector Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig
 • Cyflwyniad i Dechnolegau Datblygol yn y Sector Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

Unedau pwnc-benodol i’w hastudio:

 • Plymio, Gwresogi ac Awyru
 • Systemau ac Offer Electrodechnegol

Os nad oes gennych gymwysterau TGAU Mathemateg a Saesneg ar hyn o bryd, efallai y bydd gofyn i chi wneud y canlynol:

 • Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol (ECommS)
 • Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol (EAoNS)

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs
 • Portffolio o dystiolaeth
 • Arholiad ar-lein
 • Cwblhau prosiect mawr terfynol

Ar ôl cwblhau’r cwrs Sylfaen hwn yn llwyddiannus, bydd dysgwyr yn cael eu gwahodd i wneud cais am ddilyniant Lefel 2 mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu mewn naill ai Gwaith Trydanol neu Plymio.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus gallai dysgwyr geisio symud ymlaen i gwrs lefel uwch yn y Coleg, ceisio Prentisiaeth briodol neu fynd yn syth i gyflogaeth.

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Gwerslyfrau - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs, mae'r rhan fwyaf o werslyfrau ar gael i'w benthyg o lyfrgell y coleg neu lyfrgelloedd ar-lein
 • Offer lluniadu technegol - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Oferols gwrth-fflam plymio - £35
 • Esgidiau/bwts diogelwch plymio - £14/£39
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr
Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.
 • Dim ffi dysgu
 • Rydym yn hepgor y Ffi Weinyddol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023/24
 • Mae ffi gweithdy blynyddol ar gyfer y cwrs hwn (£20 - £60) yn daladwy cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr
Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth Ychwanegol

Additional information

Lefel:

Modd:

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych dalent ar gyfer chwaraeon, hoffem clywed oddi wrthych.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 23/11/2022

Beth yw’r gofynion mynediad?

 • Pedwar TGAU gradd D neu uwch (gall gynnwys un cyfwerth perthnasol) i gynnwys Saesneg Iaith/Llenyddiaeth Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg/Rhifedd
 • Gall Cymwysterau Sgiliau Hanfodol, mewn Cymhwyso Rhif a Chyfathrebu, fod yn gyfwerth â TGAU
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol

Myfyriwr cyfredol – beth yw’r gofynion mynediad?

Darllenwch y gofynion mynediad uchod gan y bydd angen i chi fodloni’r rheini yn ogystal â’r canlynol fel arfer:

 • Cwblhau rhaglen gyfredol/perthnasol yn llwyddiannus (gan gynnwys sgiliau) a phenderfyniad o gyfarfod y bwrdd dilyniant

Beth fydda i’n ei ddysgu?

Byddwch yn dysgu trwy amrywiaeth o dasgau o fewn amgylchedd gweithdy ‘byw’. Ategir y tasgau hyn gan arddangosiadau ymarferol sydd wedi’u cynllunio i ddatblygu eich ymwybyddiaeth o’r angen am arferion gweithio diogel, sgiliau offer sylfaenol a mesur cywir. Mae’r holl sgiliau hyn yn angenrheidiol i ddod yn grefftwr cymwys.

Mae’r cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i ddechrau datblygu eu:

 • Dealltwriaeth o’r adeiladau a’r strwythurau sy’n rhan o’r amgylchedd adeiledig a sut maent yn newid, ac wedi newid, dros amser
 • Dealltwriaeth o’r crefftau, rolau a gyrfaoedd yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig
 • Dealltwriaeth o gylchred oes adeiladau a strwythurau yn yr amgylchedd adeiledig a’r egwyddorion a’r prosesau cysylltiedig ar bob cam
 • Dealltwriaeth o gynaliadwyedd cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol fel sy’n briodol i adeiladu a’r amgylchedd adeiledig
 • Gwybodaeth am dechnolegau newydd yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig
 • Sgiliau cyflogadwyedd a’u dealltwriaeth o sut mae’r rhain yn berthnasol ac yn bwysig yn y gweithle yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig
 • Gwybodaeth a gallu i gymhwyso egwyddorion gweithio mewn ffyrdd sy’n diogelu iechyd, diogelwch, lles a’r amgylchedd
 • Gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth sydd eu hangen wrth gynllunio, perfformio a gwerthuso tasgau ymarferol cyffredin mewn o leiaf dwy grefft o fewn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig

Mae’r unedau craidd i’w hastudio yn cynnwys:

 • Cyflwyniad i’r Amgylchedd Adeiledig
 • Cyflwyniad i’r Crefftau yn y Sector Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig
 • Cyflwyniad i Gylch Bywyd yr Amgylchedd Adeiledig
 • Cyflogadwyedd yn y Sector Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig
 • Diogelu Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd wrth weithio yn y Sector Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig
 • Cyflwyniad i Dechnolegau Datblygol yn y Sector Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

Unedau pwnc-benodol i’w hastudio:

 • Plymio, Gwresogi ac Awyru
 • Systemau ac Offer Electrodechnegol

Os nad oes gennych gymwysterau TGAU Mathemateg a Saesneg ar hyn o bryd, efallai y bydd gofyn i chi wneud y canlynol:

 • Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol (ECommS)
 • Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol (EAoNS)

Allaf i wneud y cwrs hwn yn Gymraeg?

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog.


Sut y byddaf yn cael fy asesu?

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs
 • Portffolio o dystiolaeth
 • Arholiad ar-lein
 • Cwblhau prosiect mawr terfynol

Beth alla i ei wneud nesaf?

Ar ôl cwblhau’r cwrs Sylfaen hwn yn llwyddiannus, bydd dysgwyr yn cael eu gwahodd i wneud cais am ddilyniant Lefel 2 mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu mewn naill ai Gwaith Trydanol neu Plymio.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus gallai dysgwyr geisio symud ymlaen i gwrs lefel uwch yn y Coleg, ceisio Prentisiaeth briodol neu fynd yn syth i gyflogaeth.


Oes angen i mi ddod â /prynu ac offer?

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Gwerslyfrau - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs, mae'r rhan fwyaf o werslyfrau ar gael i'w benthyg o lyfrgell y coleg neu lyfrgelloedd ar-lein
 • Offer lluniadu technegol - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Oferols gwrth-fflam plymio - £35
 • Esgidiau/bwts diogelwch plymio - £14/£39
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

A oes unrhyw gostau ychwanegol?

 • Dim ffi dysgu
 • Rydym yn hepgor y Ffi Weinyddol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023/24
 • Mae ffi gweithdy blynyddol ar gyfer y cwrs hwn (£20 - £60) yn daladwy cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Additional information

Lefel:

Modd:

Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Shopping cart close