Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Trydanol a Phlymio – Sylfaen

Trydanol a Phlymio – Sylfaen

Gwaith Trydanol a Phlymio - Sylfaen

Trydanol a Phlymio – Sylfaen

Sylfaen City & Guilds Lefel 2 mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu (8042-51)

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa ymarferol yn y Diwydiant Adeiladu Trydanol neu Blymio yna dyma’r rhaglen i chi.

DYSGWYR:
ID: 51045

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn cynnwys ystod eang o gynnwys fel bod dysgwyr yn ennill dealltwriaeth o’r diwydiant adeiladu, ac nid eu crefft eu hunain yn unig.

Bydd pob dysgwr adeiladu yng Nghymru sy’n dymuno cychwyn ar gwrs llawn-amser mewn crefft adeiladu yn cwblhau’r cymhwyster hwn. Mae’r chwe uned graidd hefyd yn rhan o bob prentisiaeth adeiladu, felly os ewch ymlaen i brentisiaeth ar ôl hyn, byddwch eisoes wedi cwblhau rhan sylweddol o’r dysgu gofynnol.

 • Four GCSEs at grade D or above (may include one relevant equivalent) to include English Language/English Literature/First Language Welsh and Mathematics/Numeracy
 • Each application is considered on individual merit
 • Entry is subject to attending a course information session or informal interview
 • Successful completion of relevant Level 1 programme (including skills) and decision from progression board meeting

Byddwch yn dysgu trwy amrywiaeth o dasgau o fewn amgylchedd gweithdy ‘byw’. Ategir y tasgau hyn gan arddangosiadau ymarferol sydd wedi’u cynllunio i ddatblygu eich ymwybyddiaeth o’r angen am arferion gweithio diogel, sgiliau offer sylfaenol a mesur cywir. Mae’r holl sgiliau hyn yn angenrheidiol i ddod yn grefftwr cymwys.

Mae’r cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i ddechrau datblygu eu:

 • Dealltwriaeth o’r adeiladau a’r strwythurau sy’n rhan o’r amgylchedd adeiledig a sut maent yn newid, ac wedi newid, dros amser
 • Dealltwriaeth o’r crefftau, rolau a gyrfaoedd yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig
 • Dealltwriaeth o gylchred oes adeiladau a strwythurau yn yr amgylchedd adeiledig a’r egwyddorion a’r prosesau cysylltiedig ar bob cam
 • Dealltwriaeth o gynaliadwyedd cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol fel sy’n briodol i adeiladu a’r amgylchedd adeiledig
 • Gwybodaeth am dechnolegau newydd yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig
 • Sgiliau cyflogadwyedd a’u dealltwriaeth o sut mae’r rhain yn berthnasol ac yn bwysig yn y gweithle yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig
 • Gwybodaeth a gallu i gymhwyso egwyddorion gweithio mewn ffyrdd sy’n diogelu iechyd, diogelwch, lles a’r amgylchedd
 • Gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth sydd eu hangen wrth gynllunio, perfformio a gwerthuso tasgau ymarferol cyffredin mewn o leiaf dwy grefft o fewn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig

Mae’r unedau craidd i’w hastudio yn cynnwys:

 • Cyflwyniad i’r Amgylchedd Adeiledig
 • Cyflwyniad i’r Crefftau yn y Sector Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig
 • Cyflwyniad i Gylch Bywyd yr Amgylchedd Adeiledig
 • Cyflogadwyedd yn y Sector Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig
 • Diogelu Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd wrth weithio yn y Sector Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig
 • Cyflwyniad i Dechnolegau Datblygol yn y Sector Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

Unedau pwnc-benodol i’w hastudio:

 • Plymio, Gwresogi ac Awyru
 • Systemau ac Offer Electrodechnegol

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Continuous assessment during the course
 • Practical assessment during the course
 • Portfolio of evidence
 • Online examination
 • Completion of a final major project

Ar ôl cwblhau’r cwrs Sylfaen hwn a’r bwrdd dilyniant hwn yn llwyddiannus, bydd dysgwyr yn cael eu gwahodd i wneud cais am ddilyniant Lefel 2 mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu mewn naill ai Gwaith Trydanol neu Plymio.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus gallai dysgwyr geisio symud ymlaen i gwrs lefel uwch yn y Coleg, ceisio Prentisiaeth briodol neu fynd yn syth i gyflogaeth.

 • Stationery - you will be told about any specific items before you start the course
 • Text books - you will be told about any specific items before you start the course, most text books are available to loan from the college library or online libraries
 • Technical drawing equipment - you will be told about any specific items before you start the course
 • Plumbing flame retardant coveralls - £35
 • Plumbing safety boots/shoes - £14/£39
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • No tuition fee
 • We are waiving the Administration Fee for the academic year 2024/25
 • You will need to pay a £55 construction workshop fee each year before you start the course
 • You can rent a locker for £10 per year this will be refunded if the locker remains undamaged and keys are returned
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 06/11/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close