Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

show

show

Automotive Engineering Course

Diploma Lefel 1 City & Guilds mewn Cynnal a Chadw Systemau Cerbydau

Os ydych yn llawn cymhelliant ac yn dymuno paratoi eich hun ar gyfer gyrfa yn y diwydiant modurol, yna dyma’r cwrs i chi.

MEYSYDD:
DYSGWYR:
ID: 1277

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn bwnc ymarferol, ac mae hanner y cwrs wedi’i seilio yn ein gweithdai pwrpasol lle byddwch yn datblygu eich sgiliau ymarferol ar amrywiaeth o gerbydau ac offer y Coleg, gyda gweddill yr amser yn astudio theori yn ein gweithdai llawn adnoddau. ystafelloedd dosbarth.

 • Dau TGAU gradd D neu uwch (gall gynnwys un cyfwerth perthnasol) i gynnwys Mathemateg/Rhifedd a Gwyddoniaeth
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol
 • Cwblhau rhaglen perthnasol yn llwyddiannus (gan gynnwys sgiliau) a phenderfyniad o gyfarfod y bwrdd dilyniant

Mae’r unedau gorfodol i’w hastudio yn cynnwys:

 • Sgiliau Mainc Gweithdy Cerbydau – Deall lluniadau peirianneg a defnyddio offer a chyfarpar i weithgynhyrchu cydrannau.
 • Olwynion Cerbydau a Systemau Teiars – Tynnu olwynion, newid a chydbwyso teiars, trwsio tyllau ac archwilio teiars.
 • Systemau Brecio Cerbydau – Tynnu, archwilio ac ailosod padiau brêc a disgiau.
 • Systemau Llywio a Hongiad Cerbydau – Tynnu, datgymalu ac archwilio cydrannau hongiad a llywio.
 • Systemau Trydanol Cerbydau – Tynnu ac ailosod motor cychwyn ac eiliadur, gwiriadau batri.
 • Systemau Tanio Gwreichionen Cerbyd – Tynnu a phrofi coil tanio, gan adnabod codau nam ar yr injan.
 • Systemau Tanwydd a Gwacáu Cerbydau – Tynnu ac ailosod chwistrellwyr tanwydd, adran gwacáu a synhwyrydd lambda.
 • Systemau Oeri Peiriannau Cerbydau – Dileu, profi ac ailosod thermostat, tynnu a phrofi cydrannau trydanol/electronig y system oeri.
 • Systemau Iro Peiriannau Cerbydau – Datgymalu injan statig, nodi diffygion ac ail-osod.
 • Systemau Trosglwyddo Cerbydau – Tynnu ac ailosod blwch gêr, archwilio cydiwr.

Bydd sesiynau theori yn ymdrin â’r dechnoleg gefndir y tu ôl i bob system a amlinellir uchod er mwyn cael dealltwriaeth drylwyr o bob system cerbyd.

Mae’r unedau wedi’u datblygu i ddarparu hyblygrwydd ar gyfer y cymwysterau hyn. Bydd dysgwyr yn datblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau mewn lleoliad ymarferol yn bennaf a fydd yn eu helpu i baratoi ar gyfer astudiaethau pellach mewn amrywiaeth o ddiwydiannau modurol neu gyflogaeth.

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs
 • Arholiad ar-lein

Ar ôl ei gwblhau’n llwyddiannus, gallwch weithio tuag at y cymhwyster masnach safonol Diploma Lefel 2. Os byddwch yn ennill prentisiaeth, byddwch yn gallu symud yn ddidrafferth i raglen prentisiaeth rhyddhau diwrnod Lefel 2.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus gallai dysgwyr geisio symud ymlaen i gwrs lefel uwch yn y Coleg, ceisio Prentisiaeth briodol neu fynd yn syth i gyflogaeth.

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Gwerslyfrau - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs, mae'r rhan fwyaf o werslyfrau ar gael i'w benthyg o lyfrgell y coleg neu lyfrgelloedd ar-lein
 • Oferols gwrth-fflam peirianneg - £35
 • Esgidiau diogelwch peirianyddol - £14/£35
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • Dim ffi dysgu
 • Rydym yn hepgor y Ffi Weinyddol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2024/25
 • Bydd angen i chi dalu ffi gweithdy peirianneg o £60 bob blwyddyn cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Gallwch rentu locer am £10 y flwyddyn a bydd hwn yn cael ei ad-dalu os na fydd y locer wedi'i ddifrodi a bod allweddi'n cael eu dychwelyd
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 07/05/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close