Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Gwasanaethau Milwrol ac Amddiffyn

Gwasanaethau Milwrol ac Amddiffyn

Gwasanaethau Milwrol ac Amddiffyn

Gwasanaethau Milwrol ac Amddiffyn

Pearson Diploma Lefel 2 BTEC Paratoi ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus

Gyda nifer helaeth o yrfaoedd ar gael yn Lluoedd Arfog Prydain a’r gwasanaethau mewn lifrai, mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio i roi gwell dealltwriaeth i chi o’r meysydd amddiffyn/gwasanaeth cyhoeddus.

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs yn gyfuniad o waith ymarferol a theori sy’n eich galluogi i gael cipolwg ar y sgiliau a’r rhinweddau sydd eu hangen mewn ystod o wasanaethau milwrol ac amddiffyn/cyhoeddus gan gynnwys rolau amrywiol o fewn y Lluoedd Arfog, yr Heddlu, Tân, Ambiwlans, Gwasanaeth Carchardai a Chyllid a Thollau EM.

Mae gan yr Academi Gwasanaethau Milwrol a Chyhoeddus gysylltiadau agos iawn â’r Llynges, yr Awyrlu Brenhinol, y Fyddin, partneriaeth â Heddlu Dyfed Powys, Gwasanaethau Ambiwlans a Pharafeddygol Cymru, Gwasanaethau Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru, Awdurdod Porthladd ac Asiantaethau Ffiniau.

Bydd yr Academïau Gwasanaethau Amddiffyn a Chwaraeon mewn pêl-droed, rygbi a chwaraeon merched yn cael eu hastudio ochr yn ochr â’r cwrs hwn. Bydd disgwyl i bob dysgwr gymryd rhan a chyfrannu at un o’r academïau chwaraeon a drefnir gan y Coleg. Bydd y profiad o gaffael sgiliau ychwanegol, dadansoddi perfformiad a moeseg tîm yn gwella dealltwriaeth myfyrwyr ymhellach o ddeinameg grŵp sydd o fudd iddynt yn eu cyflogaeth yn y dyfodol.

 • Three GCSEs at grade D or above (may include one relevant equivalent) to include English Language/First Language Welsh or Mathematics/Numeracy
 • Should demonstrate a keen interest in physical activity and be physically fit
 • Each application is considered on individual merit
 • Entry is subject to attending a course information session or informal interview
 • Successful completion of relevant programme (including skills) and decision from progression board meeting

Yn ogystal â sgiliau iechyd, ffitrwydd ac arweinyddiaeth, bydd cyfle i archwilio opsiynau gyrfa a chynhyrchu cynllun gweithredu i gyflawni’r nod a ddewiswyd gennych, boed yn uniongyrchol i waith neu i astudiaeth bellach ar lefel uwch.

Mae’r unedau i’w hastudio yn cynnwys:

 • Sgiliau a chefnogaeth i’r gymuned – byddwch yn archwilio gwahanol sgiliau milwrol a gwasanaeth cyhoeddus a sut y gellir eu cymhwyso i wahanol gyd-destunau o fewn eich cymuned leol
 • Cyflogaeth yn y gwasanaethau milwrol/amddiffyn/cyhoeddus – nod yr uned hon yw rhoi gwybodaeth i ddysgwyr am swyddi sydd ar gael yn y gwasanaethau milwrol ac amddiffyn/cyhoeddus, y gofynion mynediad a’r sgiliau sydd eu hangen.
 • Iechyd a ffitrwydd ar gyfer mynediad i’r gwasanaethau milwrol/amddiffyn/cyhoeddus mewn lifrai – byddwch yn edrych ar wahanol systemau’r corff a sut maent yn gweithio. Byddwch yn archwilio sut i gadw’n iach a sut i wella iechyd a lles unigolyn
 • Chwaraeon a hamdden – byddwch yn edrych ar wahanol chwaraeon y mae’r gwasanaethau amddiffyn/cyhoeddus yn cymryd rhan ynddynt. Mae’r uned hon yn eich cyflwyno i amrywiaeth o wahanol chwaraeon a, thrwy gymryd rhan mewn gwahanol chwaraeon, disgwylir y byddwch yn datblygu gwybodaeth am y rheolau cysylltiedig, rheoliadau, systemau sgorio, sgiliau, technegau a thactegau
 • Gweithgareddau a gwaith tîm – byddwch yn dysgu pwysigrwydd arwain tîm yn dda, gan ymchwilio i’r gwahanol fathau o arweinyddiaeth a sut y cânt eu defnyddio yn y gwasanaethau milwrol ac amddiffyn/cyhoeddus
 • Cynllunio a chymryd rhan mewn digwyddiad
 • Dyfarniad Lefel 2 mewn Maeth ar gyfer Ffordd o Fyw Iach
 • Dyfarniad Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf Brys

Fel rhan o’r rhaglen hon bydd angen i chi wneud profiad gwaith a mynychu tiwtorialau.

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Continuous assessment during the course
 • Practical assessment during the course
 • Portfolio of evidence
 • Workplace evidence

Mae’r cwrs hwn yn gam tuag at nifer helaeth o yrfaoedd gan gynnwys: Heddwas, Gwasanaethau Diogelwch, Lluoedd Arfog, Swyddog Llu Ffiniau, Swyddog Mewnfudo Cynorthwyol, Gwarchodwr, Gwylwyr y Glannau, Triniwr Cŵn, Triniwr Cudd-wybodaeth Droseddol, Swyddog Carchar, Ditectif Storfa, Swyddog Tollau, Diffoddwr Tân, Ymchwilydd Damweiniau Traffig Ffyrdd.

[text-blocks id=”default-progression-text”]

 • Stationery - you will be told about any specific items before you start the course
 • You will need to bring your own device/laptop for this course, click here to find out more
 • Specific branded clothing, payable at the start of your course
 • Practical/comfortable clothing for parts of the course
 • Specific sports kit, which you can purchase online before you start the course
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • No tuition fee
 • We are waiving the Administration Fee for the academic year 2024/25
 • You will need to pay a £60 fitness facility fee each year before you start the course
 • There may be trips/expeditions required or optional as part of this course
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 06/01/2022
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close