Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Gwasanaethau Amddiffyn

Gwasanaethau Amddiffyn

Gwasanaethau Amddiffyn

Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gwasanaethau Lifrai

Mae’r gwasanaethau amddiffyn/cyhoeddus yn cynnig ystod amrywiol a chyffrous o gyfleoedd gyrfa. Os ydych yn allblyg, yn frwdfrydig, gyda diddordeb brwd mewn gwasanaethau amddiffyn/cyhoeddus, a’ch bod yn mwynhau her, yna dyma’r cwrs i chi.

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Fel rhan o’r cwrs hwn byddwch yn ymchwilio i natur y gwasanaethau amddiffyn/cyhoeddus yn ogystal â chael dealltwriaeth gadarn o’u rôl o fewn cymdeithas. Rhoddir pwyslais ar eich datblygiad personol eich hun gan archwilio rôl ffitrwydd a gwaith tîm o fewn yr unedau ymarferol.

Bydd yr Academïau Chwaraeon mewn pêl-droed a rygbi ar gyfer ymgeiswyr gwrywaidd a benywaidd yn cael eu hastudio ochr yn ochr â’r cwrs hwn. Bydd disgwyl i bob dysgwr gymryd rhan a chyfrannu at un o’r academïau chwaraeon a drefnir gan y Coleg. Bydd y profiad o gaffael sgiliau ychwanegol, dadansoddi perfformiad a moeseg tîm yn gwella dealltwriaeth dysgwyr ymhellach o ddeinameg grŵp sydd o fudd iddynt yn eu cyflogaeth yn y dyfodol.

Mae cwblhau’r Diploma Estynedig yn llwyddiannus ym mlwyddyn dau gyfwerth â thair Lefel A.

 • Five GCSEs at grade C or above (may include one relevant equivalent) to include English Language/English Literature/First Language Welsh and Mathematics/Numeracy at grade D or above
 • Should demonstrate a keen interest in physical activity and be physically fit
 • Each application is considered on individual merit
 • Entry is subject to attending a course information session or informal interview
 • Successful completion of relevant Level 2 programme with a merit grade or above in addition to a successful decision from progression board meeting
 • Preferably GCSE Mathematics/Numeracy at grade D or above
 • GCSE English Language/Literature/First Language Welsh at grade C or above
 • or evidence of improvement from internal GCSE/s

Fel rhan o’r cwrs byddwch yn datblygu sgiliau cyfathrebu, arwain, gweithio’n unigol ac fel rhan o dîm, gwneud cyflwyniadau a ffitrwydd.

Bydd yr unedau a astudir yn cynnwys:

 • Dinasyddiaeth ac amrywiaeth – mae dysgwyr yn ymchwilio i ddinasyddiaeth a natur amrywiol cymunedau yn y DU, ynghyd â hawliau a chyfrifoldebau dinasyddion a’r rhai sy’n eu gwasanaethu
 • Ymddygiad a disgyblaeth yn y gwasanaethau amddiffyn/cyhoeddus mewn lifrai – mae dysgwyr yn ymchwilio i ffactorau a all effeithio ar ymddygiad a’u heffaith ar ddisgyblaeth unigolion a grwpiau yn y gwasanaethau amddiffyn/cyhoeddus mewn lifrai
 • Gwaith tîm, arweinyddiaeth a chyfathrebu – datblygu eich sgiliau fel aelod tîm ac arweinydd tîm gan gynnwys tasgau ymarferol a theori arweinyddiaeth
 • Paratoi corfforol, iechyd a lles – mae dysgwyr yn astudio cydrannau ffactorau ffitrwydd a ffordd o fyw. Byddant yn datblygu sgiliau gwella ffitrwydd personol ac yn bodloni gofynion ffitrwydd mynediad gwasanaethau amddiffyn/cyhoeddus mewn lifrai
 • Cyflwyniad i droseddeg – mae dysgwyr yn archwilio’r damcaniaethau troseddeg a ddefnyddir i egluro, mesur a mynd i’r afael â throseddau ac ymddygiad troseddol yng Nghymru a Lloegr, a’u dylanwad ar y gwasanaethau cyhoeddus/amddiffyn mewn lifrai.
 • Gweithgareddau awyr agored – mae dysgwyr yn datblygu’r sgiliau a’r wybodaeth sylfaenol sy’n berthnasol i arfer gorau a rheoli risg wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored. Er enghraifft: dringo, cyfeiriadu, mynydda ac ar alltaith diwrnod

Gallwch hefyd ddisgwyl mynychu darlithoedd a thrafodaethau gyda chynrychiolwyr o wahanol sefydliadau, cymryd rhan mewn ymweliadau â gwahanol sefydliadau gwasanaethau amddiffyn mewn lifrai/gwasanaethau cyhoeddus.

Bydd angen taith fel rhan o’r cwrs hwn am gost o £65 i’r dysgwr.

Bydd angen dillad brand penodol, y gost yw tua £95

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Continuous assessment during the course
 • Practical assessment during the course
 • Written examination

Mae’r cwrs hwn yn gam tuag at nifer helaeth o yrfaoedd gan gynnwys: Heddwas, Gwasanaethau Diogelwch, Lluoedd Arfog, Swyddog Llu Ffiniau, Swyddog Mewnfudo Cynorthwyol, Gwarchodwr, Gwylwyr y Glannau, Triniwr Cŵn, Triniwr Cudd-wybodaeth Droseddol, Swyddog Carchar, Ditectif Storfa, Swyddog Tollau, Diffoddwr Tân, Ymchwilydd Damweiniau Traffig Ffyrdd.

Os ydych yn ystyried astudio ar lefel gradd yn dilyn y cwrs hwn ewch i wefannau’r prifysgolion neu UCAS (University Central Admissions Service) www.ucas.com i wirio unrhyw ofynion mynediad.

 • Stationery - you will be told about any specific items before you start the course
 • Text books - you will be told about any specific items before you start the course, most text books are available to loan from the college library or online libraries
 • You will need to bring your own device/laptop for this course, click here to find out more
 • Specific branded clothing, payable at the start of your course
 • Practical/comfortable clothing for parts of the course
 • Specific sports kit, which you can purchase online before you start the course
 • protectu: Protective Services uniform - £95
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • No tuition fee
 • We are waiving the Administration Fee for the academic year 2024/25
 • You will need to pay a £65 outdoor skills fee before you start the first year course
 • You will need to pay a £60 fitness facility fee each year before you start the course
 • There may be trips/expeditions required or optional as part of this course
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 31/10/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close