Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Iaith a Llenyddiaeth Saesneg

Iaith a Llenyddiaeth Saesneg

English Language Literature A-level Course

Iaith a Llenyddiaeth Saesneg

Lefel-A Iaith a Llenyddiaeth Saesneg CBAC

Nod y cwrs hwn yw eich annog i ddatblygu eich diddordeb a’ch mwynhad o iaith a llenyddiaeth Saesneg trwy ddarllen yn eang, yn annibynnol ac yn feirniadol.

DYSGWYR:
ID: N/A

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Yn ystod y cwrs byddwch yn dadansoddi sut mae ysgrifenwyr yn defnyddio iaith i ddatblygu cymeriadau a chreu llun ar gyfer y darllenydd. Byddwch yn astudio amrywiaeth o genres gwahanol ac yn datblygu eich sgiliau ysgrifennu creadigol eich hun.

Mae’r cwrs Lefel-A hwn yn datblygu empathi, creadigrwydd, cyfathrebu, dadl a meddwl unigol ac yn cyfuno’n dda ag ystod o astudiaethau lefel uwch eraill. Mae hefyd yn fforwm ar gyfer dadlau a chyfnewid syniadau.

 • Five GCSEs at grade C or above (may include one relevant equivalent) to include English Language/First Language Welsh and Mathematics/Numeracy
 • English Language and Literature grade B 
 • Please check the AS Level Options Grid to see if this subject fits into your chosen programme
 • Each application is considered on individual merit
 • Entry is subject to attending a course information session or informal interview
 • Successful completion of relevant programme (including skills) and decision from progression board meeting

Trwy ddarllen, bydd dysgwyr yn datblygu’r sgiliau sydd eu hangen i ymholi testunau, myfyrio’n feirniadol, ystyried safbwyntiau eraill, bod yn annibynnol, gwneud cysylltiadau ar draws ystod o destunau a deall a gwerthuso effeithiau amrywiaeth o gyd-destunau.

Mae’r unedau i’w hastudio yn cynnwys:

 • Dadansoddiad cymharol o farddoniaeth a thestun nas gwelwyd
 • Ysgrifennu creadigol
 • Drama ôl-1900
 • Astudiaeth testun anllenyddol
 • Shakespeare
 • Testunau nas gwelwyd ac astudiaeth rhyddiaith
 • Astudio genre beirniadol a chreadigol

Mae dysgwyr hefyd yn cwblhau Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch ac mae gofyn iddynt ddatblygu eu sgiliau hanfodol (sgiliau cyfathrebu/rhifedd a digidol). Bydd dysgwyr hefyd yn mynychu tiwtorial grŵp wythnosol.

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Portfolio of evidence
 • Written examination

Gall y cwrs hwn arwain at ystod amrywiol o gyfleoedd gyrfa mewn ystod amrywiol o fusnesau gan gynnwys: Ysgrifennwr Copi Digidol, Cynorthwy-ydd Golygyddol, Athro/Athrawes Saesneg fel Iaith Dramor, Geiriadurwr, Newyddiadurwr Cylchgronau, Newyddiadurwr Papur Newydd, Tiwtor Preifat, Golygydd Copi Cyhoeddi/Profi- darllenydd, Athro/Athrawes Ysgol Uwchradd, Rheolwr Cynnwys Gwe, Awdur.

Os ydych yn ystyried astudio ar lefel gradd yn dilyn y cwrs hwn ewch i wefannau’r prifysgolion neu UCAS (University Central Admissions Service) www.ucas.com i wirio unrhyw ofynion mynediad.

 • Stationery - you will be told about any specific items before you start the course
 • Text books - you will be told about any specific items before you start the course, most text books are available to loan from the college library or online libraries
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • No tuition fee
 • We are waiving the Administration Fee for the academic year 2024/25
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 29/08/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close