Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol (NEBOSH)

Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol (NEBOSH)

Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol (NEBOSH)

Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol (NEBOSH)

Tystysgrif Gyffredinol Genedlaethol NEBOSH mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol

Mae’r cwrs ar-lein NEBOSH hwn wedi’i achredu i roi eich dysgu ar y llwybr cyflym ac mae’n rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i basio cymhwyster sy’n cael ei barchu’n fyd-eang.

£2,160.00

Out of stock

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Tystysgrif Gyffredinol Genedlaethol y Bwrdd Arholi Cenedlaethol mewn Diogelwch ac Iechyd Galwedigaethol (NEBOSH) yw’r cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol ar gyfer pobl â chyfrifoldebau iechyd a diogelwch. Mae’r rhain yn cynnwys: Swyddogion Diogelwch, Cynrychiolwyr Iechyd a Diogelwch, Rheolwyr neu Oruchwylwyr sydd â rôl iechyd a diogelwch o fewn eu sefydliadau.

Mae’r cwrs ar-lein deg diwrnod hwn yn arbennig o berthnasol gan ei fod bellach yn orfodol i gyflogwyr:

 • Penodi “personau cymwys” i weithredu fel Cynghorydd(wyr) Iechyd a Diogelwch o fewn eu cwmni neu sefydliad
 • Darparu hyfforddiant Iechyd a Diogelwch digonol i’w holl weithwyr
 • Cynhyrchu Polisi Iechyd a Diogelwch ysgrifenedig ar gyfer eu sefydliad
 • Cynnal Asesiadau Risg sy’n cwmpasu gweithgareddau eu hadeiladau
 • Bod yn gyfrifol am ddiogelwch a lles eu staff, eu cwsmeriaid a’r cyhoedd yn gyffredinol y gall gweithgareddau’r cwmni effeithio arnynt

Dim ond rhan o’r rheoliadau Iechyd a Diogelwch yw’r gofynion hyn, sy’n gymhleth fel y maent yn ymddangos. Mae Diogelwch Tân, Rheoli Sylweddau sy’n Beryglus i Iechyd, Diogelwch Trydanol, Diogelwch Peiriannau, Mannau Cyfyng ac Offer Amddiffynnol yn enghreifftiau pellach o’r gofynion cyfreithiol y mae’n rhaid i gyflogwyr gydymffurfio â nhw erbyn hyn.

Gall cyllid Cyfrif Dysgu Personol (PLA) fod ar gael ar gyfer y cwrs hwn (yn amodol ar gymhwysedd). Edrychwch ar y wybodaeth am gyllid PLA neu cysylltwch â central@colegsirbenfro.ac.uk


Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n tîm Central yn ystod oriau gwaith, ar 01437 753 445 / 01437 753 320 neu unrhyw bryd drwy e-bost central@colegsirbenfro.ac.uk

Mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnig mewn partneriaeth ag Astutis ac mae’n cynnwys ffioedd yr arholiad.

 • No formal entry requirements
 • Entry is subject to attending a course information session or informal interview

O’r diwrnod cyntaf, byddwch yn profi agwedd ymdrochol, ddifyr gan eich tiwtor cwrs cymwys NEBOSH. Gan ddefnyddio sefyllfaoedd bywyd go iawn, mae eich dysgu yn berthnasol iawn, ac yr un mor bwysig, yn berthnasol pan ddaw’n fater o sefyll eich arholiad llyfr agored newydd sy’n seiliedig ar senario.

Mae’r cwrs yn cynnwys cyfres o diwtorialau dyddiol wedi’u hamserlennu, a gynhelir mewn amser real, gan ddefnyddio ein tanysgrifiad proffesiynol i feddalwedd gweminar Zoom. Byddwch hefyd yn cael mynediad at ein hofferyn unigryw Astutis StudySmartTM ar-lein.

Mae’r cwrs byw-ar-lein hwn yn atgynhyrchu’r profiad ystafell ddosbarth trwy ganiatáu i chi ofyn cwestiynau, rhannu syniadau a chymryd rhan mewn trafodaethau byw.

Byddwch yn gweithio fel rhan o grŵp, gan ddechrau gyda’ch gilydd ar raglen o weminarau wedi’i hamserlennu. Ynghyd â dysgwyr eraill, byddwch yn gweithio trwy’r maes llafur dysgu seiliedig ar senarios sy’n llawn dop o ymarferion arholiad i baratoi ar gyfer yr arholiad llyfr agored.

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Practical examination
 • Written examination

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn gall dysgwyr symud ymlaen i Ddiploma Cenedlaethol NEBOSH mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol, sydd wedi’i gynllunio ar gyfer gweithwyr iechyd a diogelwch proffesiynol uchelgeisiol sydd am fynd â’u gwybodaeth i’r cam nesaf.

 • You will need to bring your own device/laptop for this course, click here to find out more

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

 • No additional costs

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

,

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 08/03/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close