Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Mathemateg – TGAU

Mathemateg – TGAU

Mathemateg - TGAU

TGAU CBAC mewn Mathemateg (Haen Ganolradd neu Uwch)

Mae digon o resymau dros astudio TGAU Bioleg; boed hynny er mwyn cael gwell cymwysterau ar gyfer addysg uwch, creu mwy o lwybrau ar gyfer gyrfa, neu’n syml ar gyfer hunan-wella – mae sefyll TGAU fel oedolyn yn ffordd wych o ennill sgiliau newydd a chryfhau eich CV.

 

£200.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Bydd y cwricwlwm hwn yn annog dysgwyr i gael eu hysbrydoli, eu hymgysylltu a’u herio trwy ddilyn cwrs astudio gwerthfawr sydd wedi’i strwythuro’n dda. Bydd yn helpu dysgwyr i ddatblygu hyder ac agwedd gadarnhaol tuag at fathemateg ac i gydnabod pwysigrwydd a pherthnasedd mathemateg mewn bywydau bob dydd ac i gymdeithas.

Mae’r cwrs hwn fel arfer yn rhedeg un noson yr wythnos, am 30 wythnos, gan ddechrau ym mis Medi.
 • Dim gofynion mynediad ffurfiol
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol

Nod y cwrs hwn yw ehangu’r sgiliau mathemategol sy’n angenrheidiol ar gyfer symud ymlaen i astudiaethau gwyddonol, technegol neu fathemategol bellach, gan gynnwys addysgu ac addysg uwch. Bydd yn canolbwyntio ar ddatrys problemau mewn sefyllfaoedd go iawn ac o fewn mathemateg, gan annog dysgwyr i gymhwyso a gwerthuso amrywiol ddulliau mathemategol.

Ymdrinnir â’r holl elfennau sydd eu hangen ar gyfer Canolradd a gellir adeiladu ar y rhain os ydynt yn cymryd Haen Uwch.

Mae’r unedau i’w hastudio yn cynnwys:

Rhif:

 • Deall rhif a gwerth lle
 • Deall perthnasoedd rhif a dulliau cyfrifo
 • Datrys problemau rhifiadol

Algebra:

 • Deall a defnyddio perthnasoedd swyddogaethol
 • Deall a defnyddio hafaliadau a fformiwlâu

Geometreg a Mesur:

 • Deall a defnyddio priodweddau siâp
 • Deall a defnyddio priodweddau safle, symudiad a thrawsnewid
 • Deall a defnyddio mesurau

Ystadegau:

 • Nodi’r broblem a chynllunio
 • Prosesu, cynrychioli a dehongli data
 • Trafod canlyniadau
 • Amcangyfrif a chyfrifo tebygolrwydd digwyddiadau

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Arholiad ysgrifenedig

Mynediad I Lefel-A Mathemateg, i helpu i fodloni gofynion rhai cyrsiau lefel gradd.

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

,

Dyddiad y Cwrs:

Dim dyddiadau ar gael

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 30/04/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close