Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Plymio

Plymio

Cwrs plymio

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa “ymarferol” yn y Diwydiant Plymio, Gwresogi ac Awyru, yna dyma’r rhaglen i chi. Bydd dysgwyr yn archwilio’r systemau oer, poeth a gwresogi o fewn eiddo domestig a’r cymwyseddau pibellwaith sylfaenol sy’n sail i waith ar y systemau hyn.

 

ID: 54286

Os na chaiff ei gymryd fel prentisiaeth – cost:

POA

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Gall pobl o unrhyw oedran ddilyn prentisiaeth mewn Plymio a Gwresogi. Mae mynediad yn amodol ar gyfweliad. Mae prentisiaethau yn cynnwys:

 • Hyfforddiant yn y coleg un diwrnod yr wythnos
 • Cymhwyster NVQ a asesir yn y gweithle
 • Cymwysterau Llythrennedd, Rhifedd a Llythrennedd Digidol oni bai eich bod wedi’ch eithrio
 • Os nad ydych wedi cwblhau “Sylfaen” neu “Graidd”, bydd angen i chi ymgymryd â Chraidd Lefel 2 fel rhan o’r Brentisiaeth hon.

I wneud cais am brentisiaeth, mae’n rhaid bod gennych gyflogwr sy’n fodlon eich cyflogi drwy gydol eich prentisiaeth. Ni ellir cyflawni cymwysterau Plymwaith Lefel 3 heb gyflogaeth yn y grefft.

Bydd angen i’ch cyflogwr wneud y canlynol:

 • Gallu eich rhyddhau un diwrnod yr wythnos i fynychu’r coleg
 • Rhoi tystiolaeth o yswiriant addas i ni a thystiolaeth o’ch statws cyflogaeth
 • Bod yn hapus i drafod gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch gyda’ch aseswr
 • Talu’r isafswm cyflog cenedlaethol priodol i chi, gan gynnwys diwrnodau coleg

Darpariaeth:

Yn y coleg: Un diwrnod yr wythnos yn y coleg dros ddwy i bedair blynedd yn dibynnu ar gymwysterau blaenorol a phrofiad diwydiant.

Yn y gweithle: Rhaid i gyflogwyr gytuno i ymweliadau aseswyr wedi’u cynllunio bob mis i’ch arsylwi a hefyd i drafod eich cynnydd gyda goruchwyliwr.

Rhaid i ddysgwyr fod yn 16 oed o leiaf ac mewn cyflogaeth am o leiaf 16 awr yr wythnos. Os nad oes gennych gyflogwr ond yr hoffech chi ymuno â’r cwrs hyfforddi un diwrnod yr wythnos o hyd, dylech ymweld â’r dudalen Addysg Oedolion – Plymio Craidd

Mae lleoedd ar Raglenni Prentisiaeth yn gyfyngedig ac yn amodol ar gapasiti. Nid yw cynnig cyflogaeth yn gwarantu lle ar unwaith yn y coleg.
Dysgwch fwy am ddechrau prentisiaeth ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Ydych chi’n Gyflogwr sy’n edrych i gymryd Prentis?
Dysgwch fwy am brentisiaethau a’r manteision i chi fel Cyflogwr ar ein tudalen Hyfforddiant Cyflogwyr.

Cludiant: Sylwch, ar gyfer cyrsiau prentisiaeth, byddai’r diwrnod coleg fel arfer yn dod i ben unrhyw bryd rhwng 5pm a 7pm, yn dibynnu ar y llwybr prentisiaeth rydych chi’n ei ddilyn. Gan fod bysiau’r coleg yn gadael am 4pm, bydd angen i chi sicrhau bod gennych eich cludiant eich hun yn ei le.


Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n tîm dysgu seiliedig ar waith, yn ystod oriau gwaith, ar 01437 753 205 neu unrhyw bryd drwy e-bost j.booth@pembrokeshire.ac.uk

Dysgwch fwy am ddechrau prentisiaeth ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredi.

 • Dau TGAU gradd C neu uwch i gynnwys Saesneg Iaith/Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg/Rhifedd
 • Mae'n bosibl y bydd angen prawf sgiliau sy'n gysylltiedig â'r pwnc yn sesiwn gwybodaeth y cwrs
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol
 • Os nad ydych yn bodloni'r gofynion mynediad efallai y byddwn yn cynnig cwrs arall i chi fel dewis arall
 • Rhaid i ddysgwyr fod yn 16 oed o leiaf
 • 301 Deall Arferion Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu yng Nghymru
 • 302 Gweithio yn y Sector Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu yng Nghymru
 • 304 Cynllunio a Gwerthuso Gwaith yn y Sector Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu yng Nghymru
 • 303 Deall Deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch ac Amgylcheddol yn y Sector Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu
 • 305PH Deall Egwyddorion Gwyddonol
 • 306PH Deall Systemau Plymio a Gwresogi Craidd
 • 307PH Deall Systemau Dŵr Oer
 • 308PH Deall Systemau Dŵr Poeth
 • 309PH Deall Systemau Gwres Canolog
 • 310PH Deall Systemau Dŵr Glaw
 • 311PH Deall Systemau Glanweithdra
 • 312 Cymhwyso Deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch ac Amgylcheddol yn y Sector Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu
 • 313 Sefydlu a Chynnal Perthynas yn y Sector Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu
 • 314 Cydlynu Safle Gwaith yn y Sector Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu
 • 315PH Deall Technegau Gosod, Comisiynu, Gwasanaeth a Chynnal a Chadw Systemau Dŵr Oer
 • 316PH Deall Technegau System Dŵr Poeth, Gosod, Comisiynu, Gwasanaeth a Chynnal a Chadw
 • 317PH Deall Technegau System Gwres Canolog, Gosod, Comisiynu, Gwasanaeth a Chynnal a Chadw
 • 318PH Deall Technegau System Dwr Glaw, Gosod a Chynnal a Chadw
 • 319PH Deall Technegau System Glanweithdra, Gosod, Comisiynu, Gwasanaeth a Chynnal a Chadw
 • 320PH Perfformio Gwaith Trydanol ar Systemau Plymio a Gwresogi
 • 321PH Perfformio Technegau Gosod, Comisiynu, Gwasanaeth a Chynnal a Chadw Systemau Plymio a Gwresogi

Hefyd, bydd yn rhaid i ddysgwyr ddewis un o’r opsiynau canlynol:

 • Nwy Naturiol, sy’n cynnwys Rhaglen Dysgu a Reolir BPEC neu;
 • Technolegau Amgylcheddol, sy’n cynnwys hyfforddiant ar Bympiau Gwres i MIS3005 a Thermol Solar i MIS3001 (un i’w gyflawni yn y gweithle)

Mae gofynion penodol ar gyfer gweithgareddau y mae angen i chi allu eu cyflawni yn y gweithle. Ar ôl i chi wneud cais, bydd aseswr yn cysylltu â chi a’ch cyflogwr i drafod sut i fodloni’r gofynion hyn.

Mae’r asesiad yn cynnwys 2 x Arholiad Ar-lein, Asesiad ar y safle o brosiect seiliedig ar waith, trafodaeth broffesiynol dan arweiniad ar gwblhau prosiect seiliedig ar waith ac asesiad ACS os dilynir llwybr nwy naturiol.

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs
 • Portffolio o dystiolaeth
 • Arholiad ar-lein
 • Os cewch eich derbyn ar gyfer prentisiaeth yna cynhelir adolygiadau gyda’ch aseswr a’ch cyflogwr bob 1-2 fis a disgwylir i chi fod wedi datblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth rhwng pob adolygiad

Ymgymryd â hyfforddiant pellach yn ein Canolfan Ynni Nwy ACS, Olew OFTEC neu arbenigeddau adnewyddadwy neu symud ymlaen i gymwysterau lefel uwch

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Offer Diogelu Personol (PPE) a Dillad, y gallwch eu prynu ar-lein cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Ydych chi'n Gyflogwr sy'n ystyried cymryd Prentis?

Dysgwch fwy am brentisiaethau a’r manteision i chi fel Cyflogwr ar ein tudalen Hyfforddiant Cyflogwyr.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

,

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 14/11/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close