Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Rheoli Prosiect AgileYstwyth – Scrum Master

Rheoli Prosiect AgileYstwyth – Scrum Master

Agile Project Course

Rheoli Prosiect AgileYstwyth – Scrum Master

‘Scrum Master’ Consortiwm Busnes Agile APMG

Mae Scrum Master yn gyfrifol am hyrwyddo a chefnogi Scrum – fel y’i diffinnir yn ‘The Scrum Guide’ – trwy helpu pawb i ddeall theori, arferion, rheolau a gwerthoedd Scrum. Mae hwn yn gwrs Scrum Master achrededig llawn gan APMG.

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae hwn yn gwrs achrededig ar-lein deuddydd sy’n mynd i’r afael â’r egwyddorion a’r theori sy’n sail i fframwaith Scrum a rôl y Scrum Master ynddo.

Mae’r cwrs yn arwain at gymhwyster Meistr Scrum ABC (Consortiwm Busnes Agile). Ei ddiben yw mesur a oes gan ymgeisydd wybodaeth a dealltwriaeth ddigonol o Egwyddorion Agile a’r 2020 Scrum Guide, a ddarperir fel deunydd darllen cyn y cwrs, a gafael ar rai technegau sylfaenol i’w galluogi i ddechrau helpu timau a sefydliadau i fabwysiadu Scrum.

Mae’r cymhwyster hwn yn arbennig o fuddiol i’r rhai sy’n atebol am gael y gorau o Scrum, gan gynnwys Scrum Masters, rheolwyr ac aelodau tîm Scrum. Mae wedi’i anelu’n bennaf at unigolion sy’n dymuno datblygu eu cymhwysedd fel Scrum Master naill ai i baratoi ar gyfer y rôl honno neu fel rhywun sydd eisoes yn cyflawni’r rôl sydd am sicrhau eu bod yn gwasanaethu eu tîm a’u sefydliad yn y ffordd gywir.

Bydd unigolion sy’n ymwneud â defnyddio fframwaith Scrum, neu reoli’r rhai sy’n defnyddio fframwaith Scrum, hefyd yn elwa o gael dealltwriaeth o Scrum trwy ennill y cymhwyster hwn.

Mae angen 2-3 awr o ddarllen cyn dechrau’r cwrs.


Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n tîm Central yn ystod oriau gwaith, ar 01437 753 445 / 01437 753 320 neu unrhyw bryd drwy e-bost central@colegsirbenfro.ac.uk

 • Dim gofynion mynediad ffurfiol

Bydd y pynciau canlynol yn cael sylw:

Diwrnod 1

 • Trosolwg o Scrum
 • Hunan-drefnu
 • Hanfodion Agile
 • Datblygu Cynnyrch Empirig a Theori Scrum
 • Digwyddiadau Sgrum
 • Tîm Scrum ac atebolrwydd
 • Arteffactau ac Ymrwymiad

Diwrnod 2

 • The Product Backlog Creation
 • Amcangyfrif
 • Cynllunio Sbrint a Wedi’i Wneud
 • Cynnydd Sbrint
 • Adolygiadau Sbrint a Materion Ôl-weithredol
 • Arholiad ABC Scrum Master

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Nid oes angen unrhyw offer ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

 • Dim costau ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 22/04/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close