Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Rheoliadau Dŵr

Rheoliadau Dŵr

Water Regulations Plumbing Training

Gwobrau LCL Systemau Dŵr Poeth a Diogelwch (gan gynnwys dŵr poeth heb ei awyru)

Mae’r cwrs ar gyfer unrhyw un sydd angen dealltwriaeth o reoliadau dŵr/is-ddeddfau dŵr. Yn arbennig y rhai sy’n dymuno dod yn blymwyr/contractwyr cymeradwy.

SKU: 05059
ID: N/A

Cost y cwrs:

£285.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r hyfforddiant a’r asesiad undydd hwn ar gyfer unrhyw un sydd am ddod yn blymwr/contractwr cymeradwy. Anogir ymgeiswyr llwyddiannus i ymuno â chynllun plymwyr/contractwyr cymeradwy, megis y rhai a reolir gan SNIPEF, APHC, CIPHE, WIAPS, a’r cwmnïau cyfleustodau dŵr rhanbarthol. Mae hyn yn eu galluogi i roi tystysgrif cwblhau i’r deiliad tŷ a’r cwmni dŵr.

Sylwch y gallai fod angen cymwysterau eraill sy’n gysylltiedig â diwydiant i ymuno â’r cynlluniau hyn.


Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n Canolfan Ynni ar 01437 753 436, drwy e-bost canolfanynni@colegsirbenfro.ac.uk neu drwy’r ffurflen gais am alwad yn ôl isod.

Dylai fod gan ymgeiswyr o leiaf dwy flynedd o brofiad amlwg yn y diwydiant plymio, neu NVQ Lefel 2 neu gyfwerth mewn plymwaith.

Ymhlith y pynciau yr ymdrinnir â hwy mae:

  • Rheoliadau dŵr; dehongliad a diffiniadau
  • Defnyddiau a sylweddau
  • Gofynion, dylunio a gosod
  • Ôl-lifiad ac atal halogiad
  • Gwasanaethau dŵr poeth ac oer
  • Dyfeisiau fflysio
  • Offer glanweithiol, mewnol ac allanol

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

  • Written examination

Following completion of this course you might want to try another one of our Energy Centre courses.

  • Copies of prior learning and/or qualifications

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

  • No additional costs

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffioedd.

Rhowch rai manylion isod i ofyn am alwad yn ôl:

Cyfryngau Cymdeithasol

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 28/11/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Water Regulations Plumbing Training
You're viewing: Rheoliadau Dŵr £285.00
Add to cart
Shopping cart close