Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r troedyn

Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Pembrokeshire College Logo

Blog

Rheoliadau Dŵr

Rheoliadau Dŵr

Water Regulations Plumbing Training

Gwobrau LCL Systemau Dŵr Poeth a Diogelwch (gan gynnwys dŵr poeth heb ei awyru)

Mae’r cwrs ar gyfer unrhyw un sydd angen dealltwriaeth o reoliadau dŵr/is-ddeddfau dŵr. Yn arbennig y rhai sy’n dymuno dod yn blymwyr/contractwyr cymeradwy.

SKU: 05059
ID: N/A

Cost y cwrs:

£285.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r hyfforddiant a’r asesiad undydd hwn ar gyfer unrhyw un sydd am ddod yn blymwr/contractwr cymeradwy. Anogir ymgeiswyr llwyddiannus i ymuno â chynllun plymwyr/contractwyr cymeradwy, megis y rhai a reolir gan SNIPEF, APHC, CIPHE, WIAPS, a’r cwmnïau cyfleustodau dŵr rhanbarthol. Mae hyn yn eu galluogi i roi tystysgrif cwblhau i’r deiliad tŷ a’r cwmni dŵr.

Sylwch y gallai fod angen cymwysterau eraill sy’n gysylltiedig â diwydiant i ymuno â’r cynlluniau hyn.


Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n Canolfan Ynni ar 01437 753 436, drwy e-bost energycentre@pembrokeshire.ac.uk neu drwy’r ffurflen gais am alwad yn ôl isod.

Dylai fod gan ymgeiswyr o leiaf dwy flynedd o brofiad amlwg yn y diwydiant plymio, neu NVQ Lefel 2 neu gyfwerth mewn plymwaith.

Ymhlith y pynciau yr ymdrinnir â hwy mae:

  • Rheoliadau dŵr; dehongliad a diffiniadau
  • Defnyddiau a sylweddau
  • Gofynion, dylunio a gosod
  • Ôl-lifiad ac atal halogiad
  • Gwasanaethau dŵr poeth ac oer
  • Dyfeisiau fflysio
  • Offer glanweithiol, mewnol ac allanol

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

  • Arholiad ysgrifenedig

Following completion of this course you might want to try another one of our Energy Centre courses.

  • Copïau o ddysgu blaenorol a/neu gymwysterau

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

  • Dim costau ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffioedd.

Rhowch rai manylion isod i ofyn am alwad yn ôl:

Cyfryngau Cymdeithasol

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 28/11/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Water Regulations Plumbing Training
You're viewing: Rheoliadau Dŵr £285.00
Add to cart
Shopping cart close