Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r troedyn

Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Pembrokeshire College Logo

Blog

Weldio a Ffabrigo

Weldio a Ffabrigo

Weldio a Ffabrigo

Tystysgrif Lefel 1 mewn Peirianneg (Weldio)

Mae’r diwydiant yn darparu ystod eang o gyfleoedd gyrfa cyffrous, amrywiol a gwerth chweil i unigolion medrus.

MEYSYDD:
DYSGWYR:
ID: 36720

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Bydd y cwrs blwyddyn hwn sy’n benodol i’r diwydiant olew a nwy yn darparu agwedd ‘ymarferol’ at hyfforddiant weldio rhagarweiniol ac mae wedi’i gynllunio i lenwi bwlch a nodwyd yn y farchnad ar gyfer sgiliau weldio rhagarweiniol.

 • Dau TGAU gradd D neu uwch (gall gynnwys un cyfwerth perthnasol) i gynnwys Mathemateg/Rhifedd
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol
 • Cwblhau rhaglen perthnasol yn llwyddiannus (gan gynnwys sgiliau) a phenderfyniad o gyfarfod y bwrdd dilyniant

Fel rhan o’r cwrs hwn, byddwch yn astudio ystod o unedau rhagarweiniol sy’n ymwneud â weldio a ffabrigo ar gyfer symud ymlaen i’r diwydiant peirianneg adeiladu gan gynnwys:

 • Gweithio mewn peirianneg – Bydd yr uned hon yn annog ymgeiswyr i ddarganfod gweithio mewn peirianneg. Mae’n cwmpasu’r sgiliau a’r wybodaeth sylfaenol sydd eu hangen i fynd i’r sectorau peirianneg neu weithgynhyrchu. Bydd hyn yn cynnwys yr angen i adnabod a defnyddio arferion gwaith diogel, ystyried yr amgylchedd a gweithio’n effeithiol fel rhan o dîm. Mae’n cynnwys y deunyddiau sylfaenol y mae peirianwyr yn eu defnyddio yn eu gwaith bob dydd yn ogystal â’r dechnoleg gwybodaeth a ddefnyddir.
 • Weldio MAG – Mae’r uned hon yn ymwneud â’r dechnoleg broses sylfaenol sy’n gysylltiedig â weldio Nwy Anadweithiol Metel (MIG) ar ddur carbon isel. Mae’n cwmpasu ystod o uniadau a safleoedd weldio syml a ddefnyddir mewn diwydiant sy’n adlewyrchu lefel y cymhwyster. Bydd yr ymgeisydd yn gallu dewis yr offer a’r dulliau gweithio priodol i gyflawni’r canlyniad dymunol. Bydd yr ymgeisydd yn gallu nodi’r risgiau sy’n gysylltiedig â weldio MIG a sut i’w lleihau.
 • Weldio MMA – Mae’r uned hon yn ymwneud â’r dechnoleg broses sylfaenol sy’n gysylltiedig â weldio arc metel â llaw (MMA) ar ddur carbon isel. Mae’n cwmpasu ystod o uniadau a safleoedd weldio syml a ddefnyddir mewn diwydiant sy’n adlewyrchu lefel y cymhwyster. Bydd yr ymgeisydd yn gallu dewis yr offer a’r dulliau gweithio priodol i gyflawni’r canlyniad dymunol. Bydd yr ymgeisydd yn gallu nodi’r risgiau sy’n gysylltiedig â weldio MMA a sut i’w lleihau.
  Bydd disgwyl i chi hefyd fynychu tiwtorialau rheolaidd.

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Portffolio o dystiolaeth
 • Arholiad ymarferol
 • Arholiad ysgrifenedig
 • Arholiad ar-lein

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus gall dysgwyr wneud cais am raglen Ysgoloriaeth ECITB Lefel 2 neu Weldio a Gwneuthuriad Lefel 2.

Symud ymlaen i raglen lefel uwch arwain at nifer o gyfleoedd gyrfa yn y dyfodol gan gynnwys: Weldiwr, Peiriannydd Cynnal a Chadw, Arolygydd Asedau, Peiriannydd Pibellau, Gosodwr Pibellau Offeryn, Plater, Rigiwr, Technegydd Diogelwch.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus gallai dysgwyr geisio symud ymlaen i gwrs lefel uwch yn y Coleg, ceisio Prentisiaeth briodol neu fynd yn syth i gyflogaeth.

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Oferols gwrth-fflam peirianneg - £35
 • Esgidiau diogelwch peirianyddol - £14/£35
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • Dim ffi dysgu
 • Rydym yn hepgor y Ffi Weinyddol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2024/25
 • Bydd angen i chi dalu ffi gweithdy peirianneg o £85 bob blwyddyn cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Gallwch rentu locer am £10 y flwyddyn a bydd hwn yn cael ei ad-dalu os na fydd y locer wedi'i ddifrodi a bod allweddi'n cael eu dychwelyd
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Lefel:

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 16/04/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close