Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Addysg Gorfforol

Addysg Gorfforol

Physical Education PE A-level Course

Addysg Gorfforol Lefel-A CBAC

Astudiwch y nodweddion personoliaeth a’r rhinweddau sydd eu hangen i gynhyrchu perfformiwr o’r radd flaenaf, gan gynnwys eu strategaethau hyfforddi a maetheg yn ogystal ag astudio agweddau ffisiolegol chwaraeon a chymhwyso’r egwyddorion hyfforddi i’ch perfformiad eich hun yn y gamp o’ch dewis.

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio i’ch galluogi i ddatblygu gwerthfawrogiad o addysg gorfforol mewn ystod eang o gyd-destunau. Fe’i cynlluniwyd i integreiddio theori ac ymarfer gyda phwyslais ar gymhwyso gwybodaeth ddamcaniaethol. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth o sut mae’r cysyniadau amrywiol yn effeithio ar eich perfformiad eich hun, trwy ymchwilio i theori ac ymarfer.

 • Pum TGAU gradd C neu uwch (gall gynnwys un cyfwerth perthnasol) i gynnwys Saesneg Iaith/Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg/Rhifedd
 • Gradd B Addysg Gorfforol neu radd B Gwyddoniaeth (os na chymerwyd Addysg Gorfforol)
 • Gwiriwch y Grid Opsiynau Lefel AS i weld a yw'r pwnc hwn yn cyd-fynd â'ch rhaglen ddewisol
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol
 • Cwblhau rhaglen gyfredol/perthnasol yn llwyddiannus (gan gynnwys sgiliau) a phenderfyniad o gyfarfod y bwrdd dilyniant
Darllenwch y gofynion mynediad llawn uchod gan y bydd angen i chi fodloni’r rheini hefyd fel arfer.

Fel rhan o’r cwrs byddwch yn ymchwilio i effeithiau diwylliant a chymdeithas ar chwaraeon, a sut mae chwaraeon heddiw wedi datblygu, gan nodi’r hyn sy’n ysgogi unigolion a chenhedloedd i fabwysiadu chwaraeon fel cyfrwng hamdden yn ogystal â hyrwyddo eu statws gwleidyddol. Mae yna lu o ddamcaniaethau i’w hastudio, gan gynnwys sut mae sgiliau symud a strategaeth yn cael eu dysgu a’u datblygu; sut mae cystadleuaeth wedi esblygu ac effaith llwyddiant ar hunan-effeithiolrwydd, cymhelliant a hunanhyder.

Bydd y sgiliau a ddysgwyd trwy gydol y cwrs yn cael eu hatgyfnerthu yn y lleoliad go iawn o hyfforddi eraill a thrwy astudio eich gwelliant personol eich hun. Mae hyn yn sicrhau eich bod nid yn unig yn deall y theori ond hefyd, yn gallu ei chymhwyso.

Bydd yr unedau i’w hastudio yn cynnwys:

 • Archwilio addysg gorfforol
 • Gwella perfformiad personol mewn addysg gorfforol
 • Gwerthuso addysg gorfforol
 • Mireinio perfformiad personol mewn addysg gorfforol

Mae dysgwyr hefyd yn cwblhau Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac mae gofyn iddynt ddatblygu eu sgiliau hanfodol (sgiliau cyfathrebu/rhifedd a digidol). Bydd dysgwyr hefyd yn mynychu tiwtorial grŵp wythnosol.

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog.

 • Arholiad ysgrifenedig
 • Cwblhau prosiect mawr terfynol

Gall y cwrs hwn arwain at ystod amrywiol o gyfleoedd gyrfa mewn ystod amrywiol o fusnesau gan gynnwys: Ffisiolegydd Ymarfer Corff, Rheolwr Canolfan Ffitrwydd, Hyfforddwr Personol, Athro/Athrawes Ysgol Uwchradd, Gweinyddwr Chwaraeon, Hyfforddwr Chwaraeon, Swyddog Datblygu Chwaraeon, Therapydd Chwaraeon, Coreograffydd, Gwyddonydd Clinigol – Gwyddorau Cardiaidd, Rheolwr Digwyddiad, Ymarferydd Gwella Iechyd, Darlithydd Addysg Uwch, Maethegydd, Rheolwr Gweithgareddau Awyr Agored/Addysg, Seicolegydd Chwaraeon ac Ymarfer Corff.

Os ydych yn ystyried astudio ar lefel gradd yn dilyn y cwrs hwn ewch i wefannau’r prifysgolion neu UCAS (University Central Admissions Service) www.ucas.com i wirio unrhyw ofynion mynediad.

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Gwerslyfrau - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs, mae'r rhan fwyaf o werslyfrau ar gael i'w benthyg o lyfrgell y coleg neu lyfrgelloedd ar-lein
 • Cit chwaraeon penodol, y gallwch ei brynu ar-lein cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr
Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.
 • Dim ffi dysgu
 • Rydym yn hepgor y Ffi Weinyddol ar gyfer y flwyddyn academaidd 22/23
 • Ffi DBS Manwl - £38, yn daladwy cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Gwybodaeth Ychwanegol

Additional information

Lefel:

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych dalent ar gyfer chwaraeon, hoffem clywed oddi wrthych.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 12/01/2022

Beth yw’r gofynion mynediad?

 • Pum TGAU gradd C neu uwch (gall gynnwys un cyfwerth perthnasol) i gynnwys Saesneg Iaith/Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg/Rhifedd
 • Gradd B Addysg Gorfforol neu radd B Gwyddoniaeth (os na chymerwyd Addysg Gorfforol)
 • Gwiriwch y Grid Opsiynau Lefel AS i weld a yw'r pwnc hwn yn cyd-fynd â'ch rhaglen ddewisol
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol

Myfyriwr cyfredol – beth yw’r gofynion mynediad?

Darllenwch y gofynion mynediad uchod gan y bydd angen i chi fodloni’r rheini yn ogystal â’r canlynol fel arfer:

 • Cwblhau rhaglen gyfredol/perthnasol yn llwyddiannus (gan gynnwys sgiliau) a phenderfyniad o gyfarfod y bwrdd dilyniant

Beth fydda i’n ei ddysgu?

Fel rhan o’r cwrs byddwch yn ymchwilio i effeithiau diwylliant a chymdeithas ar chwaraeon, a sut mae chwaraeon heddiw wedi datblygu, gan nodi’r hyn sy’n ysgogi unigolion a chenhedloedd i fabwysiadu chwaraeon fel cyfrwng hamdden yn ogystal â hyrwyddo eu statws gwleidyddol. Mae yna lu o ddamcaniaethau i’w hastudio, gan gynnwys sut mae sgiliau symud a strategaeth yn cael eu dysgu a’u datblygu; sut mae cystadleuaeth wedi esblygu ac effaith llwyddiant ar hunan-effeithiolrwydd, cymhelliant a hunanhyder.

Bydd y sgiliau a ddysgwyd trwy gydol y cwrs yn cael eu hatgyfnerthu yn y lleoliad go iawn o hyfforddi eraill a thrwy astudio eich gwelliant personol eich hun. Mae hyn yn sicrhau eich bod nid yn unig yn deall y theori ond hefyd, yn gallu ei chymhwyso.

Bydd yr unedau i’w hastudio yn cynnwys:

 • Archwilio addysg gorfforol
 • Gwella perfformiad personol mewn addysg gorfforol
 • Gwerthuso addysg gorfforol
 • Mireinio perfformiad personol mewn addysg gorfforol

Mae dysgwyr hefyd yn cwblhau Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac mae gofyn iddynt ddatblygu eu sgiliau hanfodol (sgiliau cyfathrebu/rhifedd a digidol). Bydd dysgwyr hefyd yn mynychu tiwtorial grŵp wythnosol.


Allaf i wneud y cwrs hwn yn Gymraeg?

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog.


Sut y byddaf yn cael fy asesu?

 • Arholiad ysgrifenedig
 • Cwblhau prosiect mawr terfynol

Beth alla i ei wneud nesaf?

Gall y cwrs hwn arwain at ystod amrywiol o gyfleoedd gyrfa mewn ystod amrywiol o fusnesau gan gynnwys: Ffisiolegydd Ymarfer Corff, Rheolwr Canolfan Ffitrwydd, Hyfforddwr Personol, Athro/Athrawes Ysgol Uwchradd, Gweinyddwr Chwaraeon, Hyfforddwr Chwaraeon, Swyddog Datblygu Chwaraeon, Therapydd Chwaraeon, Coreograffydd, Gwyddonydd Clinigol – Gwyddorau Cardiaidd, Rheolwr Digwyddiad, Ymarferydd Gwella Iechyd, Darlithydd Addysg Uwch, Maethegydd, Rheolwr Gweithgareddau Awyr Agored/Addysg, Seicolegydd Chwaraeon ac Ymarfer Corff.

Os ydych yn ystyried astudio ar lefel gradd yn dilyn y cwrs hwn ewch i wefannau’r prifysgolion neu UCAS (University Central Admissions Service) www.ucas.com i wirio unrhyw ofynion mynediad.


Oes angen i mi ddod â /prynu ac offer?

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Gwerslyfrau - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs, mae'r rhan fwyaf o werslyfrau ar gael i'w benthyg o lyfrgell y coleg neu lyfrgelloedd ar-lein
 • Cit chwaraeon penodol, y gallwch ei brynu ar-lein cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

A oes unrhyw gostau ychwanegol?

 • Dim ffi dysgu
 • Rydym yn hepgor y Ffi Weinyddol ar gyfer y flwyddyn academaidd 22/23
 • Ffi DBS Manwl - £38, yn daladwy cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Additional information

Lefel:

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Shopping cart close