Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Astudiaethau Tir (Gofal Anifeiliaid)

Astudiaethau Tir (Gofal Anifeiliaid)

Land-based Animal

Astudiaethau Tir (Gofal Anifeiliaid)

Diploma BTEC Lefel 1 mewn Astudiaethau Tir

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer unigolion sydd am ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth i’w galluogi i weithio gydag anifeiliaid yn y dyfodol.

DYSGWYR:
ID: 40711

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

I ddilyn y cwrs hwn bydd angen diddordeb brwd mewn gweithio yn y diwydiant anifeiliaid a dysgu hanfodion gofalu am amrywiaeth o wahanol anifeiliaid.

Mae’r cwrs hwn wedi’i leoli ar brif gampws y coleg ac yng Nghanolfan Dysgu John Burns, Llwynhelyg. Ceir cludiant i ac o Ganolfan Dysgu John Burns ar fws gwennol o brif gampws y Coleg. Bydd dysgwyr yn treulio’r diwrnod cyfan ar y safle.

I ddilyn y cwrs hwn bydd angen i chi fod yn ofalgar, yn gyfrifol ac yn gallu gweithio’n unigol ac fel rhan o grŵp.

 • One GCSE at grade D or above to include English Language/First Language Welsh or Mathematics/Numeracy
 • Each application is considered on individual merit
 • Entry is subject to attending a course information session or informal interview
 • Successful completion of relevant programme (including skills) and decision from progression board meeting

Byddwch yn treulio amser yn dysgu am iechyd a lles anifeiliaid yn ogystal â sut i baratoi a chynnal llety anifeiliaid. Byddwch yn dysgu trwy wneud tasgau ymarferol a mynychu darlithoedd ac arddangosiadau, yn ogystal â, defnyddio gwerslyfrau, cyfeirlyfrau a’r rhyngrwyd.

Unedau i’w hastudio:

 • Bod yn drefnus
 • Datblygu cynllun dilyniant personol
 • Gweithio gydag eraill
 • Ymchwilio i bwnc
 • Datblygu sgiliau cynnal a chadw ystadau
 • Cynnal iechyd anifeiliaid
 • Dod i wybod am y sector diwydiannau’r tir
 • Gofalu am anifeiliaid a’u bwydo
 • Symud anifeiliaid a lletya
 • Tyfu planhigion

Fel rhan o’r cwrs byddwch hefyd yn datblygu sgiliau datrys problemau, meddwl personol, cyfathrebu a gweithio gydag eraill sy’n sgiliau trosglwyddadwy i ba bynnag gwrs y byddwch yn penderfynu ei ddilyn yn y dyfodol.

Mae dysgwyr hefyd yn cael tiwtorialau wedi’u hamserlennu gan eu Tiwtor Cwrs.

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Continuous assessment during the course
 • Practical assessment during the course
 • Portfolio of evidence

Gall y cwrs hwn arwain at gyfleoedd gyrfa niferus gan gynnwys: Gweithiwr Cenel, Hyfforddwr Cŵn, Trwsiwr Anifeiliaid Anwes, Triniwr Cŵn, Ceidwad Cefn Gwlad, Swyddog Lles Anifeiliaid, Gweithiwr Canolfan Gofal Anifeiliaid/Achub, Gwarchodwr Anifeiliaid Anwes, Hyfforddwr Marchogaeth, Cynorthwyydd Siop Anifeiliaid Anwes, Derbynnydd Milfeddygol.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus gallai dysgwyr geisio symud ymlaen i gwrs lefel uwch yn y Coleg, ceisio Prentisiaeth briodol neu fynd yn syth i gyflogaeth.

 • Stationery - you will be told about any specific items before you start the course
 • You will need to provide you own lab coat
 • You will need to bring your own device/laptop for this course, click here to find out more
 • Ensure that your Tetanus vaccination and any other appropriate vaccinations are up to date before commencing work with animals or in the countryside
 • Animal Care/Management clothing for first year students - £20
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • No tuition fee
 • We are waiving the Administration Fee for the academic year 2024/25
 • You will need to pay a £35 animal workshop fee each year before you start the course
 • You can rent a locker for £10 per year this will be refunded if the locker remains undamaged and keys are returned
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 20/10/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close