Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Astudiaethau’r Cyfryngau

Astudiaethau’r Cyfryngau

Media A-level Course

Astudiaethau’r Cyfryngau

Lefel-A CBAC Astudiaethau'r Cyfryngau

Ydych chi wedi sylwi bod negeseuon cyfryngau yn dod yn rhan gynyddol o’n bywydau bob dydd, boed yn gyrchu fideos ar eich ffôn clyfar, gwylio hysbysebion teledu, gwrando ar y radio, edrych ar bosteri neu wrando ar gerddoriaeth?

MEYSYDD: ,
DYSGWYR:
ID: 1023

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Bydd dewis y cwrs hwn yn helpu i ddatblygu eich sgiliau dadansoddol, creadigol a gwerthusol sy’n ymwneud â phob math o gynhyrchu cyfryngol o safbwynt cynulleidfa a safbwynt sefydliadol.

Mae bod yn ‘llythrennog yn y cyfryngau’ yn dod yn fwyfwy pwysig yn y gymdeithas sy’n datblygu’n gyflym heddiw. Drwy gydol eich amser ar y cwrs hwn byddwch yn cydnabod y dylanwad y mae’r cyfryngau yn ei gael arnom, yn ogystal â’r tueddiadau sydd ar ddod yn niwylliant heddiw o bob rhan o’r byd.

 • Five GCSEs at grade C or above (may include one relevant equivalent) to include English Language/First Language Welsh and Mathematics/Numeracy
 • English Language/Literature/First Language Welsh grade B
 • Please check the AS Level Options Grid to see if this subject fits into your chosen programme
 • Each application is considered on individual merit
 • Entry is subject to attending a course information session or informal interview
 • Successful completion of relevant programme (including skills) and decision from progression board meeting

Mae Lefel-A Astudiaethau’r Cyfryngau yn darparu ystod gyffrous o fodiwlau sy’n gofyn cwestiynau beirniadol am y diwydiant cyfryngau: Beth maen nhw’n ceisio ei gyfathrebu? Pa mor amlwg yw eu neges? A yw’r cyfryngau yn adlewyrchu realiti neu a yw’n ceisio rheoli’r hyn rydych chi’n ei feddwl?

Byddwch yn dysgu am hanes, datblygiad, defnydd cyfoes a pherthnasedd cylchgronau, papurau newydd, y rhyngrwyd, radio a hysbysebu.

Ein nod yw eich galluogi i ffurfio eich barn bersonol eich hun ar ystod eang o bynciau, wrth ddatblygu eich gwybodaeth a dealltwriaeth o: gyfathrebu, diwylliant, gwleidyddiaeth a dinasyddiaeth.

Bydd yr unedau i’w hastudio yn cynnwys:

 • Ymchwilio i’r cyfryngau
 • Creu cynhyrchiad cyfryngol
 • Cyfryngau yn yr oes fyd-eang
 • Creu cynhyrchiad traws-gyfrwng

Mae dysgwyr hefyd yn cwblhau Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch ac mae gofyn iddynt ddatblygu eu sgiliau hanfodol (sgiliau cyfathrebu/rhifedd a digidol). Bydd dysgwyr hefyd yn mynychu tiwtorial grŵp wythnosol.

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Written examination
 • Completion of a final major project

Gall y cwrs hwn arwain at ystod amrywiol o gyfleoedd gyrfa mewn ystod amrywiol o fusnesau gan gynnwys: Marchnatwr Digidol, Prynwr Cyfryngau, Cynlluniwr Cyfryngau, Ymchwilydd Cyfryngau, Cynhyrchydd Cerddoriaeth, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus, Rhedwr – Darlledu/Ffilm/Fideo, Rheolwr Cyfryngau Cymdeithasol, Cynhyrchydd Teledu/Ffilm/Fideo, Rheolwr Cynnwys Gwe.

Os ydych yn ystyried astudio ar lefel gradd yn dilyn y cwrs hwn ewch i wefannau’r prifysgolion neu UCAS (University Central Admissions Service) www.ucas.com i wirio unrhyw ofynion mynediad.

 • Stationery - you will be told about any specific items before you start the course
 • Text books - you will be told about any specific items before you start the course, most text books are available to loan from the college library or online libraries
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • No tuition fee
 • We are waiving the Administration Fee for the academic year 2024/25
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Lefel:

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 24/08/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close