Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Dylunio Tecstilau Cynaliadwy

Dylunio Tecstilau Cynaliadwy

Celf a Dylunio Cynaliadwy

Dylunio Tecstilau Cynaliadwy

Diploma Lefel 3 UAL a Diploma Estynedig mewn Celf a Dylunio: Dylunio Tecstilau Cynaliadwy

Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol uwch o dechnegau sgiliau creadigol fel gwnïo, adeiladu neu brintio i allu dilyn y cwrs hwn, dim ond parodrwydd i ddysgu ac arbrofi gyda syniadau ac archwilio rhinweddau a photensial defnyddiau.

MEYSYDD:
DYSGWYR:
ID: 13057

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Bydd y rhaglen hon yn eich annog i archwilio eich creadigrwydd a’ch syniadau trwy ymarfer sgiliau ymchwil, lluniadu, datblygu dylunio a thechnegol, traddodiadol ac anhraddodiadol. Trwy archwilio amrywiaeth o ddefnyddiau, technegau a phrosesau (yn bennaf yn seiliedig ar ffabrig neu decstilau, ond gall hefyd gynnwys neu ymgorffori ystod o ddeunyddiau eraill) byddwch yn dysgu am bwysigrwydd gwneud marciau, lliw, gwead, patrwm a ffurf, a ddarganfuwyd gwrthrychau a gwaith dau a thri dimensiwn, wrth ddatblygu dealltwriaeth o agweddau allweddol ar gynaliadwyedd mewn dylunio a sut i weithio tuag at yrfa yn y maes hwn o ddiwydiant creadigol.

Mae cwblhau’r Diploma Estynedig yn llwyddiannus ym mlwyddyn dau gyfwerth â thair Lefel A.

 • Pum TGAU gradd C neu uwch (gall gynnwys un cyfwerth perthnasol) i gynnwys Saesneg Iaith/Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg/Rhifedd gradd D neu uwch
 • Bydd angen dod â phortffolio/enghreifftiau o waith ar gyfer y cwrs hwn
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol
 • Cwblhau rhaglen Lefel 2 perthnasol yn llwyddiannus gyda gradd teilyngdod neu uwch yn ogystal â phenderfyniad llwyddiannus o gyfarfod y bwrdd dilyniant
 • TGAU Saesneg Iaith/Cymraeg Iaith Gyntaf gradd C neu uwch
 • TGAU Mathemateg/Rhifedd gradd D neu uwch

Bydd y cwrs yn eich dysgu sut i weithio’n greadigol gydag ystod eang o gyfryngau tecstilau yn ogystal â gwella eich sgiliau lluniadu. Archwilir argraffu, lliwio, trin defnyddiau, gwnïo ymhlith sgiliau eraill, mewn modd arbrofol. Byddwch yn gwneud ymchwil annibynnol ac yn datblygu eich sgiliau cyflwyno, trefnu a rheoli amser.

Mae unedau’r cwrs wedi’u hanelu at ddatblygu’r sgiliau a’r rhinweddau sydd eu hangen i ymdopi â swyddi heriol ond gwerth chweil.

Mae’r unedau a astudir yn cynnwys:

 • Cyflwyniad i iaith weledol
 • Sgiliau ymchwil mewn celf a dylunio
 • Ymwybyddiaeth feirniadol a chyd-destunol mewn celf a dylunio
 • Defnyddiau, technegau a phrosesau
 • Patrwm arwyneb a thrin
 • Argraffu
 • Cyflwyniad i iaith weledol
 • Dadansoddi a gwerthuso
 • Datblygu prosiect dull integredig o ddatrys problemau 2D a 3D mewn celf a dylunio
 • Paratoi ar gyfer dilyniant mewn celf a dylunio

Yn ystod yr ail flwyddyn bydd dysgwyr yn astudio Cymhwyster Prosiect Estynedig (CPA) CBAC – wedi’i raddio fel lefel AS, gall ddarparu pwyntiau UCAS ychwanegol.

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs
 • Portffolio o dystiolaeth
 • Cwblhau prosiect mawr terfynol

Gallai cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus a symud ymlaen i raglen lefel uwch (fel Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio ac yna rhaglen Radd) arwain at nifer o gyfleoedd gyrfa yn y dyfodol gan gynnwys: Dylunydd Patrymau Arwyneb, Dylunydd Tecstilau, Dylunydd Gwneuthurwr, Dylunydd Cynnyrch Mewnol, Artist Cain, Marsiandwr Gweledol, Cyfathrebu a Hyrwyddo Dylunio, Newyddiadurwr Dylunio, Dylunydd Mewnol, Dylunydd Affeithwyr neu Ddylunydd Ffasiwn/Gwisgoedd.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus gallai dysgwyr geisio symud ymlaen i gwrs lefel uwch yn y Coleg, ceisio Prentisiaeth briodol neu fynd yn syth i gyflogaeth.

Os ydych yn ystyried astudio ar lefel gradd yn dilyn y cwrs hwn ewch i wefannau’r prifysgolion neu UCAS (University Central Admissions Service) www.ucas.com i wirio unrhyw ofynion mynediad.

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Deunyddiau celf - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • Dim ffi dysgu
 • Rydym yn hepgor y Ffi Weinyddol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2024/25
 • Bydd angen i chi dalu ffi gweithdy celf o £70 bob blwyddyn cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Gallwch rentu locer am £10 y flwyddyn a bydd hwn yn cael ei ad-dalu os na fydd y locer wedi'i ddifrodi a bod allweddi'n cael eu dychwelyd
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 23/10/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close