Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Dylunio Graffig a Darlunio

Dylunio Graffig a Darlunio

Graphic Design Course

Diploma Estynedig Lefel 3 UAL mewn Celf a Dylunio - Dylunio Graffig

Mae dylunio graffeg a darlunio yn ymwneud â chyfathrebu gweledol. Mae angen sgiliau dylunwyr graffeg a darlunwyr ar y rhan fwyaf o fusnesau a sefydliadau i’w helpu i werthu eu cynhyrchion, rhoi cyhoeddusrwydd i wasanaethau, a helpu pobl i ddeall gwybodaeth neu naratifau cymhleth.

Learner: Area:
ID: N/A

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Rydyn ni’n gweld dylunio graffeg a darlunio o’n cwmpas bob dydd:

 • Brandio a logos
 • Hysbysebu, cyhoeddusrwydd a hyrwyddo
 • Gwybodaeth, addysg ac arwyddion
 • Pecynnu a nwyddau papur
 • Dyluniadau crys-T/dillad
 • Dyluniad teip
 • Llyfrau, cylchgronau, comics, nofelau graffeg a gemau
 • Dylunio gwe ac ux
 • Dyluniad cymeriadau
 • Arddulliau darlunio cyfoes
 • Graffeg symud ar gyfer teledu, ffilm a llwyfannau cymdeithasol … a mwy!

Mae dylunwyr graffeg a darlunwyr yn cyfathrebu â geiriau a delweddau. Mae’r cwrs yn rhoi pwyslais cryf ar ymchwil, digon o arbrofi trwy dechnegau ymarferol fel lluniadu ac argraffu a datblygu syniadau a sgiliau. Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio pecynnau o safon diwydiant fel Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign ac yn gallu ymestyn eich dysgu o fewn yr apiau rydych eisoes yn eu defnyddio.

Mae gan y cwrs gysylltiad da â chyflogwyr lleol a chenedlaethol gyda chyfleoedd i gymryd rhan mewn briffiau byw a chystadlaethau. Yn ystod yr ail flwyddyn, byddwch yn paratoi portffolio o’ch gwaith gorau a bod yn barod ar gyfer cam nesaf eich gyrfa yn y diwydiannau creadigol, boed hynny’n radd BA yn y brifysgol, i brentisiaeth neu gyflogaeth, neu fel dylunydd graffeg neu ddarlunydd hunangyflogedig. Mae’n bleser gennym adrodd bod pob myfyriwr Lefel 3 sy’n gwneud cais i brifysgol ar draws y DU yn cael cynnig lle ar ystod o gyrsiau creadigol.

Rydym yn falch o’n cyrsiau galwedigaethol celf a dylunio Lefel 3 yma yng Ngholeg Sir Benfro. Wedi’u cyflwyno dan y corff dyfarnu University Arts London, bydd ein Diplomâu Estynedig Lefel 3 yn rhoi’r un pwyntiau mynediad UCAS i chi â 3 chymhwyster Lefel-A. Er bod ein cyrsiau yn heriol ac yn academaidd, nid oes arholiadau – mae gwaith prosiect a phortffolios yn cael eu hasesu’n barhaus.

 • Pum TGAU gradd C neu uwch (gall gynnwys un cyfwerth perthnasol) i gynnwys Saesneg Iaith/Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg/Rhifedd gradd D neu uwch
 • Bydd angen dod â phortffolio/enghreifftiau o waith ar gyfer y cwrs hwn
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol
 • Cwblhau rhaglen Lefel 2 gyfredol/perthnasol yn llwyddiannus gyda gradd teilyngdod neu uwch a thystiolaeth o welliant o asesiadau TGAU mewnol neu Sgiliau, yn ogystal â phenderfyniad llwyddiannus o gyfarfod y bwrdd dilyniant
Darllenwch y gofynion mynediad llawn uchod gan y bydd angen i chi fodloni’r rheini hefyd fel arfer.

Bydd yr unedau a astudir yn cynnwys:

 • Archwilio prosesau 2D, 3D a phrosesau creadigol amser
 • Arbrofi gydag ystod eang o gyfryngau a deunyddiau, offer a chyfleusterau
 • Deall a chymhwyso dylunio a darlunio hanesyddol a chyfoes
 • Defnyddio technoleg greadigol o safon diwydiant
 • Datblygu eich steil eich hun
 • Deall ffyrdd effeithiol o gyfathrebu i gynulleidfa trwy graffeg a darlunio

Fel rhan o’r cwrs hwn gallwch astudio Cymhwyster Bagloriaeth Cymru neu gwrs Lefel 3 arall.

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Portffolio o dystiolaeth

Gall cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus fod yn garreg gamu i nifer o wahanol gyfleoedd gan gynnwys cyflogaeth ar lefel iau mewn asiantaethau hysbysebu, grwpiau dylunio, cyhoeddwyr, arbenigwyr graffeg gyfrifiadurol neu gwmnïau dylunio teip.

Os ydych yn ystyried astudio ar lefel gradd yn dilyn y cwrs hwn ewch i wefannau’r prifysgolion neu UCAS (University Central Admissions Service) www.ucas.com i wirio unrhyw ofynion mynediad.

 • Bydd angen i chi ddod â'ch dyfais/gliniadur eich hun ar gyfer y cwrs hwn, cliciwch yma i ddarganfod mwy
 • Deunyddiau celf - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Cofbin/gyriant caled USB bach cludadwy
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr
Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.
 • Dim ffi dysgu
 • Rydym yn hepgor y Ffi Weinyddol ar gyfer y flwyddyn academaidd 22/23
 • Mae ffi gweithdy blynyddol ar gyfer y cwrs hwn (£20 - £60) yn daladwy cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Mae’n bosibl y bydd tripiau neu’n ddewisol fel rhan o’r cwrs hwn
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Gwybodaeth Ychwanegol

Additional information

Lefel:

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych dalent ar gyfer chwaraeon, hoffem clywed oddi wrthych.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 11/05/2022

Beth yw’r gofynion mynediad?

 • Pum TGAU gradd C neu uwch (gall gynnwys un cyfwerth perthnasol) i gynnwys Saesneg Iaith/Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg/Rhifedd gradd D neu uwch
 • Bydd angen dod â phortffolio/enghreifftiau o waith ar gyfer y cwrs hwn
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol

Myfyriwr cyfredol – beth yw’r gofynion mynediad?

Darllenwch y gofynion mynediad uchod gan y bydd angen i chi fodloni’r rheini yn ogystal â’r canlynol fel arfer:

 • Cwblhau rhaglen Lefel 2 gyfredol/perthnasol yn llwyddiannus gyda gradd teilyngdod neu uwch a thystiolaeth o welliant o asesiadau TGAU mewnol neu Sgiliau, yn ogystal â phenderfyniad llwyddiannus o gyfarfod y bwrdd dilyniant

Beth fydda i’n ei ddysgu?

Bydd yr unedau a astudir yn cynnwys:

 • Archwilio prosesau 2D, 3D a phrosesau creadigol amser
 • Arbrofi gydag ystod eang o gyfryngau a deunyddiau, offer a chyfleusterau
 • Deall a chymhwyso dylunio a darlunio hanesyddol a chyfoes
 • Defnyddio technoleg greadigol o safon diwydiant
 • Datblygu eich steil eich hun
 • Deall ffyrdd effeithiol o gyfathrebu i gynulleidfa trwy graffeg a darlunio

Fel rhan o’r cwrs hwn gallwch astudio Cymhwyster Bagloriaeth Cymru neu gwrs Lefel 3 arall.


Allaf i wneud y cwrs hwn yn Gymraeg?

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog.


Sut y byddaf yn cael fy asesu?

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Portffolio o dystiolaeth

Beth alla i ei wneud nesaf?

Gall cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus fod yn garreg gamu i nifer o wahanol gyfleoedd gan gynnwys cyflogaeth ar lefel iau mewn asiantaethau hysbysebu, grwpiau dylunio, cyhoeddwyr, arbenigwyr graffeg gyfrifiadurol neu gwmnïau dylunio teip.

Os ydych yn ystyried astudio ar lefel gradd yn dilyn y cwrs hwn ewch i wefannau’r prifysgolion neu UCAS (University Central Admissions Service) www.ucas.com i wirio unrhyw ofynion mynediad.


Oes angen i mi ddod â /prynu ac offer?

 • Bydd angen i chi ddod â'ch dyfais/gliniadur eich hun ar gyfer y cwrs hwn, cliciwch yma i ddarganfod mwy
 • Deunyddiau celf - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Cofbin/gyriant caled USB bach cludadwy
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

A oes unrhyw gostau ychwanegol?

 • Dim ffi dysgu
 • Rydym yn hepgor y Ffi Weinyddol ar gyfer y flwyddyn academaidd 22/23
 • Mae ffi gweithdy blynyddol ar gyfer y cwrs hwn (£20 - £60) yn daladwy cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Mae’n bosibl y bydd tripiau neu’n ddewisol fel rhan o’r cwrs hwn
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Additional information

Lefel:

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Shopping cart close