Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Celf, Dylunio a’r Cyfryngau

Celf, Dylunio a’r Cyfryngau

Celf, Dylunio a'r Cyfryngau

Diploma Lefel 1 UAL mewn Celf, Dylunio a'r Cyfryngau

Wedi’i gynllunio i roi cyfleoedd i ddysgwyr sy’n chwilfrydig ac yn cael eu hysgogi gan gelf a dylunio i archwilio, datblygu a phrofi eu creadigrwydd.

SKU: 51959
MEYSYDD:
DYSGWYR:
ID: 51959

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs blwyddyn hwn wedi’i gynllunio i roi cyflwyniad i’r sector creadigol i ddysgwyr, gan eu galluogi i wneud dewisiadau dilyniant gwybodus yn y dyfodol wrth ddatblygu a chymhwyso eu gwybodaeth a chaffael ystod o sgiliau ymarferol, cyfathrebu a datblygiad personol perthnasol.

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer dysgwyr sydd â diddordeb mewn celf, dylunio, y cyfryngau neu bwnc cysylltiedig ac sy’n dymuno archwilio ac ymestyn y diddordeb hwn trwy brofiad dysgu trochi llawn amser. Bydd dysgwyr yn datblygu ac yn profi eu creadigrwydd o fewn strwythur a fydd yn darparu sylfaen gadarn o sgiliau a gwybodaeth, wrth wella hunanhyder a datgelu’r galwadau a’r cyfleoedd gyrfa posibl o fewn y sector.

 • Un TGAU gradd D neu uwch i gynnwys Saesneg Iaith/Cymraeg Iaith Gyntaf neu Fathemateg/Rhifedd
 • Bydd angen dod â phortffolio/enghreifftiau o waith ar gyfer y cwrs hwn
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol
 • Cwblhau rhaglen perthnasol yn llwyddiannus (gan gynnwys sgiliau) a phenderfyniad o gyfarfod y bwrdd dilyniant

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys unedau integredig, a gyflwynir fel prosiectau, sy’n galluogi dysgwyr i gael profiad ‘ymarferol’ mewn ystod o ddisgyblaethau. Byddwch yn:

 • Gweithio’n greadigol ar draws ystod o weithgareddau celf, dylunio a’r cyfryngau
 • Archwilio potensial technoleg fodern i gefnogi creadigrwydd
 • Defnyddio astudiaeth dan gyfarwyddyd i gefnogi gweithgaredd prosiect
 • Annog twf mewn sgiliau personol i allu gweithio’n hyderus mewn grŵp ac yn annibynnol
 • Cael arddangosiadau ymarferol a thrafodaethau ac archwilio creadigrwydd gyda mynediad i ddeunyddiau ac offer arbenigol

Mae’r unedau a astudir yn cynnwys:

 • Uned 1 Cyflwyniad i ddeunyddiau, prosesau a sgiliau mewn celf, dylunio a’r cyfryngau
 • Uned 2 Cyflwyniad i ymchwil cyd-destunol mewn celf, dylunio a’r cyfryngau
 • Uned 3 Cyflwyniad i sgiliau cyfathrebu mewn celf, dylunio a’r cyfryngau
 • Uned 4 Datrys problemau creadigol 2D
 • Uned 5 Datrys problemau creadigol 3D
 • Uned 6 Datrys problemau creadigol ar sail amser
 • Uned 7 Prosiect celf, dylunio a’r cyfryngau

Cyflwynir Unedau 1-6 trwy gyfres o aseiniadau a rhaid cyflawni pob uned cyn dechrau uned 7. Bydd yr aseiniad ar gyfer Uned 7 yn penderfynu ar y radd derfynol a ddyfernir (Pasio, Teilyngdod, Rhagoriaeth).

Bydd ffocws ar sgiliau llythrennedd a rhifedd ynghyd â datblygu eich gwybodaeth am faterion cynaliadwy, dinasyddiaeth, dwyieithrwydd, menter a diwylliant Cymru.

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs
 • Portffolio o dystiolaeth

Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i baratoi portffolio o waith ar gyfer symud ymlaen i gwrs Celfyddydau Lefel 2.

 • Bydd angen i chi ddod â'ch dyfais/gliniadur eich hun ar gyfer y cwrs hwn, cliciwch yma i ddarganfod mwy
 • Deunyddiau celf - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • Dim ffi dysgu
 • Rydym yn hepgor y Ffi Weinyddol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2024/25
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Modd:

Lefel:

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 07/05/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close