Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Chwaraeon, Ffitrwydd a Hyfforddiant Personol

Chwaraeon, Ffitrwydd a Hyfforddiant Personol

Chwaraeon

Chwaraeon, Ffitrwydd a Hyfforddiant Personol

Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Chwaraeon, Ffitrwydd a Hyfforddiant Personol

Mae chwaraeon a ffitrwydd yn sectorau sy’n ehangu’n gyflym yn y DU gan arwain at lawer o gyfleoedd gyrfa cyffrous.

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs hwn yn ymchwilio i ddamcaniaeth chwaraeon a ffitrwydd. Bydd yn rhoi gwybodaeth i chi am fyd chwaraeon, ymarfer corff a hamdden corfforol gyda phwyslais ar yr agweddau ffitrwydd a lles. Mae’r rhaglen yn darparu amrywiaeth dda o bynciau ar gyfer symud ymlaen i gyflogaeth neu astudiaeth bellach yn y brifysgol mewn ffitrwydd, maetheg chwaraeon, anafiadau chwaraeon ac adsefydlu neu alwedigaethau sy’n gysylltiedig ag iechyd. Os ydych chi’n allblyg, yn frwdfrydig, yn caru ffitrwydd a gweithgaredd corfforol ac yn mwynhau her, dyma’r cwrs i chi.

Mae gweithgareddau ymarferol yn nodwedd bwysig o’r cwrs gyda myfyrwyr yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau ffitrwydd a chwaraeon.

Bydd yr Academïau Chwaraeon mewn pêl-droed a rygbi ar gyfer ymgeiswyr gwrywaidd a benywaidd yn cael eu hastudio ochr yn ochr â’r cwrs hwn. Bydd disgwyl i bob dysgwr gymryd rhan a chyfrannu at un o’r academïau chwaraeon a drefnir gan y Coleg. Bydd y profiad o gaffael sgiliau ychwanegol, dadansoddi perfformiad a moeseg tîm yn gwella dealltwriaeth dysgwyr ymhellach o ddeinameg grŵp sydd o fudd iddynt yn eu cyflogaeth yn y dyfodol.

Mae cwblhau’r Diploma Estynedig yn llwyddiannus ym mlwyddyn dau gyfwerth â thair Lefel A.

 • Pum TGAU gradd C neu uwch (gall gynnwys un cyfwerth perthnasol) i gynnwys Saesneg Iaith/Llenyddiaeth Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf ac yn ddelfrydol Mathemateg/Rhifedd a Gwyddoniaeth
 • Dylid dangos diddordeb brwd mewn gweithgaredd corfforol a bod yn ffit yn gorfforol
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol
 • Cwblhau rhaglen Lefel 2 perthnasol yn llwyddiannus gyda gradd teilyngdod neu uwch yn ogystal â phenderfyniad llwyddiannus o gyfarfod y bwrdd dilyniant
 • Yn ddelfrydol TGAU Mathemateg/Rhifedd gradd D neu uwch
 • TGAU Saesneg Iaith/Llenyddiaeth/Cymraeg Iaith Gyntaf gradd C neu uwch
 • neu dystiolaeth o welliant o TGAU/au mewnol

Bydd yr unedau i’w hastudio yn cynnwys:

 • Gyrfaoedd yn y diwydiant chwaraeon a hamdden
 • Iechyd a lles mewn chwaraeon
 • Datblygu sgiliau ffitrwydd
 • Maeth
 • Anafiadau chwaraeon
 • Profi ffitrwydd
 • Tylino chwaraeon swyddogaethol
 • Hunangyflogaeth mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol
 • Datblygu sgiliau hyfforddwr personol

Bydd gofyn i chi fynychu tiwtorialau fel rhan o’r rhaglen hon.

 

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs
 • Portffolio o dystiolaeth

Mae cyfleoedd gyrfa yn y diwydiant chwaraeon yn cynnwys: Hyfforddwr Personol, Maethegydd, Hyfforddwr Campfa, Therapydd Chwaraeon, Hyfforddwr Ffitrwydd, Gwyddonydd Chwaraeon, Datblygu Chwaraeon, Athro Addysg Gorfforol, Rheolwr Datblygu Pêl-droed, Hyfforddwr Chwaraeon Cymunedol, Rheolwr Adnabod Talent, Adsefydlwr Chwaraeon, Hyfforddwr Cryfder a Chyflyru , Ffisiotherapydd Chwaraeon, Dyfarnwr, Hyfforddwr Sgïo, Hyfforddwr Antur Awyr Agored, Dadansoddwr Perfformiad.

Career opportunities in the sports industry include: Personal Trainer, Nutritionist, Gym Instructor, Sports Therapist, Fitness Coach, Sports Scientist, Sport Development, PE Teacher, Football Development Manager, Community Sports Coach, Talent Identification Manager, Sport Rehabilitator, Strength and Conditioning Coach, Sports Physiotherapist, Referee, Ski Instructor, Outdoor Adventure Instructor, Performance Analyst.

Os ydych yn ystyried astudio ar lefel gradd yn dilyn y cwrs hwn ewch i wefannau’r prifysgolion neu UCAS (University Central Admissions Service) www.ucas.com i wirio unrhyw ofynion mynediad.

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Bydd angen i chi ddod â'ch dyfais/gliniadur eich hun ar gyfer y cwrs hwn, cliciwch yma i ddarganfod mwy
 • Cit Academi Pêl-droed - £160 (os yn berthnasol)
 • Cit Academi Rygbi - £120 (os yn berthnasol)
 • Pecyn Academi Merched - £110 (os yn berthnasol)
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • Dim ffi dysgu
 • Rydym yn hepgor y Ffi Weinyddol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2024/25
 • Bydd angen i chi dalu ffi cyfleuster o £60 bob ffitrwydd blwyddyn cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Citiau chwaraeon penodol (£110 - £160) yn daladwy cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Mae’n bosibl y bydd tripiau neu’n ddewisol fel rhan o’r cwrs hwn
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 21/05/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close